Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Lääketurvallisuus ja lääkitysturvallisuus – Mitä tiedämme terminologiasta?

Show full item record

Title: Lääketurvallisuus ja lääkitysturvallisuus – Mitä tiedämme terminologiasta?
Author(s): Monni, Reetta
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Pharmacy
Degree program: Master 's Programme in Pharmacy
Specialisation: Social pharmacy
Language: Finnish
Acceptance year: 2022
Abstract:
Lääkehoidon turvallisuus on keskeinen osa potilasturvallisuutta, jonka tarkoituksena on edistää ja tukea rationaalista lääkehoitoa. Lääkehoidon turvallisuus voidaan jakaa kahteen osa-alueeseen; lääketurvallisuuteen ja lääkitysturvallisuuteen. Lääketurvallisuus tarkoittaa lääkkeeseen valmisteena liittyvää turvallisuutta, kuten lääkkeen farmakologisia ominaisuuksia ja lääkkeen laadukasta valmistusprosessia. Lääkitysturvallisuudella tarkoitetaan lääkkeiden käyttöön liittyvä turvallisuutta, jonka tarkoituksena on varmistaa lääkehoidon turvallisuus sekä suojata potilasta vahingoittumasta. Lääkehoidon turvallisuuteen liittyvässä terminologiassa on havaittu olevan merkittävää epäjohdonmukaisuutta. Haasteita terminologialle tuovat kirjallisuudessa esiintyvät synonyymit, termien monimerkityksellisyys, tai päällekkäisyys ja tapahtumien virheellinen luokittelu. Tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena oli kartoittaa tutkimuskenttä liittyen lääketurvallisuuden ja lääkitysturvallisuuden terminologiaan viimeisen vuosikymmenen ajalta. Toissijaisena tavoitteena oli tarkastella aineistossa esiintyvien termien suhdetta toisiinsa, kuten termien päällekkäisyyttä sekä niiden eroja. Tutkimus toteutettiin kartoittavana kirjallisuuskatsauksena, johon tutkimusmateriaali haettiin käyttämällä tietokantoja; Scopus ja Ovid Medline. Tutkimusmateriaali oli rajattu kattamaan tutkimukset aikavälillä tammikuu 2010 – tammikuu 2022. Haku suoritettiin käyttämällä seuraavia fraaseja; ”(“medication safety” OR “drug safety” OR pharmacovigilance) W/5 (definition* OR terminology*)” Scopuksessa ja ”(“medication safety” OR “drug safety” OR pharmacovigilance) ADJ/6 (definition* OR terminolog*)” Ovid Medlinessa. Mukaan otettujen artikkelien viittaukset käytiin läpi mahdollista lisämateriaalia varten. Tutkimukseen mukaan otettavan materiaalin oli valinnut kaksi tutkijaa. Tietokannoista tehdyistä hauista löytyi yhteensä 71 artikkelia, joista kaksi artikkelia täyttivät ennalta määrätyt sisäänotto kriteerit. Tutkimukseen otettiin lisäksi mukaan yksi artikkeli varsinaisen haun ulkopuolelta. Kaksi tutkimukseen mukaan otetuista artikkeleista käsitteli lääketurvallisuuteen liittyvää terminologiaa, kun taas yksi artikkeli käsitteli lääkitysturvallisuuteen liittyvää terminologiaa. Tulosten perusteella kirjallisuudessa on edelleen havaittavissa huomattavaa heterogeenisyyttä lääkehoidon turvallisuuteen liittyvässä terminologiassa. Kirjallisuudessa esiintyy useita termejä ja määritelmiä samalle ilmiölle eikä termeissä ole havaittavissa johdonmukaisuutta. Olisi tärkeää määrittää, mitä yhtenäisen ja systemaattisesti käytetyn terminologian saavuttaminen vaatisi ja luoda yhteisesti hyväksytyt ohjeet terminologian käytölle.
Safety of pharmacotherapies is an essential part of patient safety that promotes and supports rational use of medicines. Safety of pharmacotherapies can be divided into two areas; Drug safety and medication safety. Drug safety refers to the safety of a medicine as a product, such as the pharmacological properties and the quality of the manufacturing process. Medication safety ensures the safety of a drug therapy process preventing patients from harm during the course of using medicines. Significant inconsistencies have been identified in the terminology related to drug and medication safety. Challenges to terminology are posed by varying synonyms, ambiguity or overlap of concepts, and misclassification of events in the scientific literature. The primary objective of this study was to scope recent peer-reviewed literature related to the drug safety and medication safety terminology from the period pf 2010-2022. A secondary objective was to examine the relationship between the concepts as presented in the literature, including overlaps and differences between the terms. The study was conducted as a scoping review by using Scopus and Ovid Medline databases. The literature search covered studies from January 2010 to January 2022. The search was conducted by using the following phrases; "("medication safety" OR "drug safety" OR pharmacovigilance) W/5 (definition* OR terminology*)" in Scopus and "("medication safety" OR "drug safety" OR pharmacovigilance) ADJ/6 (definition* OR terminology*)" in Ovid Medline. The references of the included articles were reviewed for any additional material. The relevant material was selected by two researchers. A total of 71 articles were identified from the databases, of which two articles met the predefined inclusion criteria. In addition, one article was included in the study from outside the actual search. Two of the included articles were based on drug safety terminology whereas one article was based on medication safety terminology. The results revealed that there is still a considerable heterogeneity of the terms in the literature. The literature shows several terms and definitions for the same phenomenon and no noticeable consistency in the terms. It would be important to define what a uniform and systematically used terminology would require and to establish a commonly accepted guidelines for its use.
Keyword(s): ”medication safety” ”drug safety” pharmacovigilance terminology definition


Files in this item

Files Size Format View
Monni_Reetta_progradu_2022.pdf 1.071Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record