Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Kriisijohtaminen lääkehuoltoketjussa COVID-19-pandemian aikana

Show full item record

Title: Kriisijohtaminen lääkehuoltoketjussa COVID-19-pandemian aikana
Author(s): Suominen, Riina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Pharmacy
Degree program: Master 's Programme in Pharmacy
Specialisation: Industrial pharmacy
Language: Finnish
Acceptance year: 2022
Abstract:
COVID-19-pandemia on aiheuttanut maailmanlaajuisen kriisin ja sen vaikutukset ovat heijastuneet myös Suomen lääkehuoltoon. Kriisin alussa vaikutukset näkyivät etenkin itsehoitokipulääkkeiden, reseptilääkkeiden ja hengityselimistön sairauksiin liittyvien lääkkeiden kulutuksessa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää miten lääkehuollon julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välinen yhteistyö organisoitui COVID-19-pandemian aiheuttamassa kriisissä Suomessa, mikä oli yhteistyön rooli ja miten lääkehuollon varautumista ja kriisinhallintaa voitaisiin kehittää. Tutkimus suoritettiin puolistrukturoituna haastattelututkimuksena ja haastateltavat valittiin kattamaan Suomen lääkehuollon eri sektorit mahdollisimman hyvin. Analyysi suoritettiin Gioia-menetelmällä sekä teemoittelemalla. Tutkimuksen perusteella sektorien välinen yhteistyö organisoitui sekä toimija- että viranomaislähtöisesti ja lääkealan lainsäädäntö ja ympäristö loivat kriisinhallinnan raamit. Sekä viranomaisten että etujärjestöjen voidaan kuvata toimineen organisoitumisen solmukohtina. Lääkehuollossa ei ollut ennalta määriteltyä kriisiorganisaatiota. Kriisinhallintaan osallistuivat eri toimijat kriisin eri vaiheissa. Yhteistyön rooli korostui tiedon ja resurssien jakamisessa sekä yhteisessä ongelmanratkaisussa. Yhteistyö mahdollisti ennakoinnin ja varautumisen, keskittymisen ydintehtäviin ja kriisinhallintaan sekä yhteisen hyödyn. COVID-19-pandemiasta opittuja asioita olivat tarve yhteistyön lisäämiselle ja tiivistämiselle, kriisisuunnitelmien ja kriisiharjoittelun lisääminen, velvoite- ja huoltovarmuusjärjestelmän päivittäminen, omavaraisuuden lisääminen, kokonaisuuden hallinnan lisääminen. Sektorien välisestä yhteistyöstä koettiin olevan hyötyä lääkehuoltoketjua koskevan kriisin kriisinhallinnassa. Yhteistyö edistää yhteisen tilannekuvan muodostumista sekä tiedon kulkeutumista kentältä päättäjille. Verrattaessa tämän tutkimuksen tuloksia kirjallisuuteen, voidaan sanoa, että tulokset tukevat osittain aiempaa kirjallisuutta. Aiemmin ei kuitenkaan ole tutkittu lääkehuoltoketjun kriisinhallintaa sektorien välisen yhteistyön organisoitumisen näkökulmasta.
COVID-19 pandemic has caused a global crisis and its effects have also been reflected to pharmaceutical supply in Finland. At the beginning of the crisis the effects were especially evident in the consumption of self-medication analgesics, prescription drugs and drugs related to respiratory diseases. In a global crisis, collaboration between the public, private and third sector is becoming increasingly important, and it is important to consider how to develop the capacity for collaboration between organizations in different sectors during a pandemic. The purpose of this study was to find out how the cross-sector collaboration between the public, private and third sector of the pharmaceutical supply in Finland was organized in the crisis caused by the COVID-19 pandemic, what was the role of the cross-sector collaboration and how the preparedness and crisis management of the drug supply could be improved. The study was conducted as a semi-structured interview survey and the interviewees were selected to cover the various sectors of Finnish pharmaceutical care as well as possible. The analysis was performed by the Gioia method and thematic design. Based on the study the organization of cross-sector collaboration was both operator- and authority-oriented and the legislation and environment in the drug supply created the framework for the crisis management. Both the authorities and the advocacy organizations can be described as having acted as hubs for organization. There was no clear crisis organization in drug supply, but different actors were involved in the crisis management at different stages of the crisis. The role of collaboration was emphasized in the sharing of information and resources and in joint solution of problems. The collaboration enabled foresight and preparedness, a focus on core tasks and crisis management, and mutual benefit. Lessons learned from the COVID-19 pandemic include the need to increase and intensify collaboration, increase crisis plans and crisis training, update the system of security of supply and mandatory reserve supplies, increase self-sufficiency, and increase overall governance. Cross-sectoral collaboration was seen as useful in crisis management of the crisis in the drug supply chain. The collaboration promotes the formation of a common picture of the situation and the flow of information from the field to decision-makers. Comparing the results of this study with the literature it can be said that the results partially support the previous literature. However, crisis management of the pharmaceutical supply chain from the organization of cross-sectoral collaboration point of view has not been studied in the past.
Keyword(s): lääkehuoltoketju kriisijohtaminen sektorien välinen yhteistyö pandemia


Files in this item

Files Size Format View
suominen_riina_progradu_2022.pdf 930.6Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record