Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Yritysten valmistautuminen EU-taksonomiaan osana ympäristövastuun kehittämistä

Show full item record

Title: Yritysten valmistautuminen EU-taksonomiaan osana ympäristövastuun kehittämistä
Author(s): Kupari, Victor
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry
Degree program: Master´s Programme in Agricultural, Environmental and Rescource Economics)
Specialisation: Environmental and Natural Resource Economics
Language: Finnish
Acceptance year: 2022
Abstract:
Euroopan unionin kestävyysluokittelujärjestelmä EU-taksonomia velvoittaa yrityksiä taksonomiaraportointiin vuodesta 2022 alkaen. EU-taksonomia koskee yli 500 henkilöä työllistäviä eurooppalaisia listattuja yrityksiä. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia toimia yritykset ovat tehneet valmistautuessaan EU-taksonomialuokitukseen ja -raportointiin. Lisäksi tarkoituksena oli kartoittaa yritysten näkemyksiä EU-taksonomian haasteista, hyödyistä ja yleisesti ympäristövastuusta. Tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena ja aineisto kerättiin verkkokyselyn avulla. Kohderyhmänä oli yritysten talous- ja ympäristöjohtajia yli 500 henkilöä työllistävistä yrityksistä Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Kyselyyn vastasi 42 henkilöä, joista 28:n mukaan EU-taksonomia vaikuttaa heidän edustamaansa yritykseen. Vastaajista suurin osa oli teollisuuden toimialalla toimivien suomalaisten suuryritysten edustajia. Aineistoa tarkasteltiin vastausten keskiarvoja ja korrelaatioita vertailemalla. Tutkimuksen mukaan vastaajista 97 % kertoi edustamansa yrityksen valmistautuneen EU-taksonomiaan. Aineiston perusteella sisäisten valmistelujen ja ulkoisen tuen hankinnan välillä oli negatiivisia korrelaatioita. EU-taksonomian haastavaksi kokeminen taas korreloi positiivisesti ulkoisen tuen hankinnan kanssa. Vastaajien edustamista yrityksistä vain pieni osa oli tehnyt laskelmia omasta EU-taksonomiakelpoisuudestaan tai oli halukas kertomaan niistä. Suurin osa vastaajista koki edustamansa yrityksen olevan edelläkävijä ympäristövastuussa. Tulosten perusteella yritykset voidaan jakaa kahteen ryhmään EU-taksonomiaan valmistautumisessa. Yritykset joko pyrkivät toimimaan sisäisin resurssein tai ulkoistavat työn. Yrityksen maineen paraneminen oli vastaajille merkittävin EU-taksonomiasta saatava hyöty. Suurimmaksi haasteeksi koettiin EU-taksonomiaraportointiin ja yrityksen oman taksonomiakelpoisuuden määrittelemiseen liittyviä aihealueita. Yritykset, joille EU-taksonomia ei ollut selkeä tai mieluinen aihe, saattoivat jättää vastaamatta kyselyyn. Tämä voi selittää myös kyselyyn vastanneiden yritysten korkeaa ympäristövastuun tasoa ja hyvää valmistautumista EU-taksonomian tuomiin haasteisiin. EU-taksonomian merkitys kestävyyden edistäjänä yrityksissä on suuri.
The European Union classification system for sustainable activities obligates companies with more than 500 employees to report their EU taxonomy alignment from 2022 on. The purpose of the study was to find out what kind of action companies have taken in preparing for the EU taxonomy classification and reporting. In addition, the aim was to map companies' views on the challenges and benefits of EU taxonomy and environmental responsibility in general. The study was conducted as a case study, and the material was collected through an online survey. The target group was corporate finance and environmental managers from companies employing more than 500 people in Finland, Sweden, and Denmark. Forty-two people answered the survey, 28 of whom say the EU taxonomy affects the company they represent. Most of the respondents were representatives of large Finnish companies operating in the industrial sector. The data were examined by comparing the means and correlations of the responses. According to the survey, 97% of respondents said that their represented company was prepared for EU taxonomy. There were negative correlations between internal preparations and external support based on the data. Finding the EU taxonomy challenging, in turn, positively correlates with the acquisition of external support. Only a small proportion of the respondents said that companies they represented had calculated their own EU taxonomic eligibility or were willing to report on them. Most respondents assessed that their company was a pioneer in environmental responsibility. Based on the results, companies can be divided into two groups in preparation for EU taxonomy. Companies either seek to operate with internal resources or outsource the work. The respondents found that the most significant benefit of EU taxonomy was an improvement in the company's reputation. Topics related to EU taxonomy reporting and determining the company's taxonomic eligibility were identified as the most significant challenges. Companies that did not respond to the survey might not consider EU taxonomy a clear or preferred topic. This fact may also explain the high level of environmental responsibility of the companies that responded to the survey and their good preparation for the challenges posed by EU taxonomy. The role of EU taxonomy in promoting sustainability in companies is remarkable.
Keyword(s): EU-taksonomia yrityksen ympäristövastuu yritysvastuu kestävyysluokittelu


Files in this item

Files Size Format View
Kupari_Victor_maisterintutkielma_2022.pdf 585.1Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record