Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Modelling the effect of adding grain legumes to Finnish crop rotations

Show simple item record

dc.date.accessioned 2022-06-17T05:38:46Z
dc.date.available 2022-06-17T05:38:46Z
dc.date.issued 2022-06-17
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/41794
dc.title Modelling the effect of adding grain legumes to Finnish crop rotations en
ethesis.faculty Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Agriculture and Forestry en
ethesis.faculty Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/b197f237-5f76-4651-a885-b5b849512034
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Söderholm-Emas, Annika
dct.issued 2022
dct.abstract Grain legumes are grown on less than 2% of the arable area of Europe, while large quantities of soybean and soymeal are imported for feed for pigs and poultry. Crop rotations need diversifying by adding grain legumes for soil health and for the break-crop effect, lowering pest, disease and weed pressures in the subsequent crop. The economic effects are of interest from adding legumes to crop rotations and can be evaluated by modelling crop rotations and comparing the means of the gross margins (GM) from the rotations. In Finland, cereal-based crop rotations dominate the important crop growing areas of Southwestern Finland. The most common rotation during a five-year-period can consist of a cereal monoculture with two or more cereal species. The largest potential for diversification in crop rotations can be found on pig, poultry, and cereal farms. Modelling of grain legumes in crop rotations has previously been done for Västra Götaland in Sweden, Brandenburg in Germany, Calabria Italy, eastern Scotland in the United Kingdom, and Sud-Muntenia i Romania. The aim of this work was to create modelled crop rotations for Southwestern Finland to evaluate the gross margin, NO3-N-leaching, and N2O-emissions of the crop rotations. Yields were modelled for a ten-year period following actual yield fluctuations. They were analysed and there were no significant differences in gross margin detected in the crop rotations, whether they were a legume or an all-cereal rotation. Significant differences were found in N2O-emissions between the crop rotations en
dct.abstract Trindsäd odlas på mindre än 2% av den odlingsbara jorden i Europa, medan stora mängder av sojaböna och sojamjöl importeras till foder för svin- och fjäderfähushållning. Växtföljderna behöver diversifieras genom att lägga till baljväxter för jordhälsan och för effekten från avbrottsgrödor: att minska skadedjuren och sjukdomarna samt ogräsen i följande gröda. De ekonomiska effekterna av att lägga till baljväxter i växtföljderna är av ekonomiskt intresse, och kan utvärderas genom att göra modeller för växtföljder och genom att jämföra bruttomarginalerna för växtföljderna. I Finland dominerar de spannmålsbaserade växtföljderna i de viktigaste odlingsområdena i sydvästra Finland. Den vanligaste växtföljden under en femårsperiod är en spannmålsmonokultur med två eller fler spannmålsslag. Den största potentialen för diversifiering av växtföljder påträffas på svin- fjäderfä- och spannmålsgårdar. Modeller för baljväxter i växtföljder har gjorts för Västra Götaland i Sverige, Brandenburg i Tyskland, Kalabrien i Italien, östra Skottland i Storbritannien och Sud-Muntenia i Rumänien. Målet med detta arbete är fastställa växtföljder för sydvästra Finland samt utvärdera bruttomarginalen, NO3-N-läckage samt N2O-utsläpp för växtföljderna. Skördenivåer som följde verkliga skördefluktuationer, simulerades för en tioårs period. Dessa analyserades och det upptäcktes inte några signifikanta skillnader i bruttomarginalerna från de olika växtföljderna, vare sig de var med baljväxt i växtföljden eller endast med spannmål. Signifikanta skillnader fanns dock i N2O-utsläppen mellan växtföljderna. sv
dct.subject Crop rotation
dct.subject Grain legumes
dct.subject protein plants
dct.subject nitrogen
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/eng
ethesis.language englanti fi
ethesis.language English en
ethesis.language engelska sv
ethesis.supervisor Fred Stoddard und
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:0e067f39-6069-4970-94ff-fbe1b104f975
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2022-05-09 10:23:41:949
ethesis.principalprofessor Pirjo Mäkelä und
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202206172849
dct.alternative Utvärdering av effekten av att lägga till trindsädesslag i finska växtföljder sv
ethesis.facultystudyline Kasvintuotantotieteet fi
ethesis.facultystudyline Plant production sciences en
ethesis.facultystudyline Växtproduktionsvetenskap sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH80_106
ethesis.mastersdegreeprogram Maataloustieteiden maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master 's Programme in Agricultural Sciences en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i lantbruksvetenskaper sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH80_001

Files in this item

Files Size Format View
Soderholm-Emas_Annika_tutkielma_2022.pdf 1.111Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record