Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Pintamaan rakennekalkituksen vaikutus vehnän sadonmuodostukseen eri pH:n omaavilla savimailla

Show simple item record

dc.date.accessioned 2022-06-17T05:39:12Z
dc.date.available 2022-06-17T05:39:12Z
dc.date.issued 2022-06-17
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/41796
dc.title Pintamaan rakennekalkituksen vaikutus vehnän sadonmuodostukseen eri pH:n omaavilla savimailla fi
ethesis.faculty Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Agriculture and Forestry en
ethesis.faculty Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/b197f237-5f76-4651-a885-b5b849512034
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Kaipainen, Ruska
dct.issued 2022
dct.abstract Maatalouden vaikutus vesistöjen rehevöitymiseen on ollut pinnalla useita vuosia. Kalkitus on ikivanha metodi, mutta se on pitänyt pintansa maanparannuskeinona erityisesti Suomessa, jossa peltomaat ovat luontaisesti happamia. Kalkituksen päätarkoitus onkin neutraloida peltomaan happamuutta ja näin parantaa ravinteiden saatavuutta sekä vähentää haitallisten aineiden liukoisuutta viljelykasveille, mikä nostaa viljelykasvin satoa. Kuitenkin erityisesti rakennekalkkien on havaittu stabiloivan savimaan rakennetta tehokkaasti, mikä vähentää mahdollisesti pintamaasta eroosion kautta tapahtuvaa fosforikuormitusta vesistöihin. Rakennekalkituksen vaikutuksista viljelykasvien satoihin puuttuu vielä yksityiskohtaista tieteellistä tietoa viljelykasveittain ja maalajeittain erityisesti Suomen olosuhteissa. Esimerkiksi Ruotsissa tehdyissä rakennekalkituskokeissa on saatu ristiriitaisia tuloksia sen vaikutuksista viljelykasveihin eri pelto-olosuhteissa, eri vuosina. Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää eri rakennekalkitustasojen (0, 8 ja 12 Mg ha-1) vaikutusta vehnän Triticum aestivum L. ’Amaretto’ sadonmuodostukseen korkean (pH(H2O)=6,5) ja matalan (pH(H2O=5.2)) lähtö-pH:n omaavilla savipelloilla. Tutkimus toteutettiin peltokokeina kasvukautena 2020 Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskuksella, Hevonpäässä, Varsinais-Suomessa. Koeasetelmana oli sovellettu osaruutukoe, jossa pääruudun osatekijä oli pellon pH ja osaruutuina rakennekalkkikäsittely. Rakennekalkkina käytettiin kalsiumoksidia 19,5 %:a sisältävää tuotetta ja se levitettiin syksyllä 2019. Korkean pH:n lohkolle vehnä kylvettiin 1.5.2020 ja matalan pH:n lohkolle se kylvettiin 26.5.2020. Rakennekalkitusta seuraavana vuotena, etenkin alemman pH:n olosuhteissa, rakennekalkitus paransi vehnän satoja vain hyvin suureella 12 Mg ha-1 käsittelyllä. Päinvastoin korkeamman pH:n olosuhteissa rakennekalkitus ei lisännyt vehnän satoa, vaan aiheutti jopa sadon laskua. Jyvien kokonaistypenotto selitti sadon kasvua, sillä se lisääntyi myös erityisesti alhaisen pH:n sekä suurimman kalkkikäsittelyn olosuhteissa. Rakennekalkitus vaikutti myös ravinteiden kuten kaliumin sekä mangaanin pitoisuuksiin lehdissä ja korsissa sekä tähkien magnesiuminpitoisuuteen molemmilla lohkoilla. Toisaalta rakennekalkituksella ei ollut juurikaan vaikutusta satokomponentteihin eikä sadon laatuun. Kesäkuu 2020 oli kuiva ja aikaisemmin kylvetty lohko kärsi todennäköisesti kuivuudesta, mikä vaikutti todennäköisesti satotuloksiin etenkin korkeamman lähtö-pH:n omaavalla lohkolla, joka kylvettiin aikaisemmin. Tulosten perusteella ei voida tehdä vielä laajempia johtopäätöksiä rakennekalkin vaikutuksista vehnän satoon, vaan tarvitaan myös pitkän aikavälin tutkimusta sekä liittyen satoon, että maaperän ominaisuuksiin. fi
dct.subject CaO
dct.subject rakennekalkitus
dct.subject satokomponentti
dct.subject Triticum aestivum L.
dct.subject savimaa
dct.subject happamuus 
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language suomi fi
ethesis.language Finnish en
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Susanna Muurinen, Pirjo Mäkelä und
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:446a0cb4-a395-428a-89ba-3296db81be2d
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2022-05-16 08:46:33:002
ethesis.principalprofessor Pirjo Mäkelä und
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202206172851
dct.alternative The effect of structural liming of topsoil on wheat yield formation on clay soils with different pH en
ethesis.facultystudyline Kasvintuotantotieteet fi
ethesis.facultystudyline Plant production sciences en
ethesis.facultystudyline Växtproduktionsvetenskap sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH80_106
ethesis.mastersdegreeprogram Maataloustieteiden maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master 's Programme in Agricultural Sciences en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i lantbruksvetenskaper sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH80_001

Files in this item

Files Size Format View
Kaipainen_Ruska_Maisterintutkielma_2022.pdf 1.169Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record