Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

The accuracy levels of Corporate Environmental Policies in the fields of SaaS and Consulting

Show simple item record

dc.date.accessioned 2022-06-17T05:46:47Z
dc.date.available 2022-06-17T05:46:47Z
dc.date.issued 2022-06-17
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/41819
dc.title The accuracy levels of Corporate Environmental Policies in the fields of SaaS and Consulting en
ethesis.faculty Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Agriculture and Forestry en
ethesis.faculty Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/b197f237-5f76-4651-a885-b5b849512034
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Punkanen, Netta
dct.issued 2022 xx
dct.abstract Yritysten oletetaan olevan vastuussa yhteiskunnalle ja täten niiden odotetaan harjoittavan Yritysvastuuta. Yritysvastuuta harjoittava yritys suorittaa toimintansa paremmin suhteessa yhteiskuntaan, ympäristöön ja talouteen, kuin mitä lait ja sopimukset sitä vaativat. Yrityksen imago ja talous myös hyötyvät yritysvastuutoiminnasta. Yrityksen ympäristöohjelma (Corporate Environmental Policy) viestii yrityksen käytännöt ja tavoitteet heidän ympäristöön liittyvien yritysvastuutoimintojensa suhteen. Yritysten ympäristöohjelmia ei valvota lailla tai kolmannen osapuolen varmistusprosessilla eikä niitä varten ole olemassa sitovia ohjeita, eli yritys voi vapaasti päättää mitä ja miten he tietoja niihin sisällyttävät. Aiempaa tutkimusta yritysten ympäristöohjelmista on vähän, eikä niistä mikään ole keskittynyt ohjelman väitteiden tarkkuuteen. Tämä tutkimus tarkastelee SaaS ja konsultointifirmojen ympäristöohjelmien tarkkuuksia, väitteiden muotoja (käytäntö vs. tavoite), ja kuinka yritykset perustelevat heidän ympäristöohjelmansa tarkoituksen. Induktiivinen sisällönanalyysi suoritettiin kymmenen yrityksen ympäristöohjelmalle. Tulokset näyttävät, että yritysten ympäristöohjelmat sisältävät lähinnä epätarkkoja yrityksen tavoitteista viestiviä väitteitä. Yritykset perustelevat ympäristöön liittyvät yritysvastuutoimensa ja ympäristöohjelmansa lähinnä heidän kokeman sidosryhmävastuun kautta. Yritysten ympäristöohjelmat kamppailevat samojen ongelmien kanssa kuin kaikki muutkin yritysvastuuviestinnän muodot. Näitä ovat muun muassa epämääräisyys, konkreettisien esimerkkien puute ja suuret määrät tarpeetonta sananhelinää. Tämä tutkimus tuo ilmi suuren tarpeen yritysten ympäristöohjelmien lisätutkimukselle ja sääntelylle, jotta viherpesu saataisiin minimoitua. fi
dct.abstract A company is considered to be responsible to the public, and it is thus expected to practise Corporate Responsibility. A company practises Corporate Responsibility when its operations are run in a beyond compliance manner regarding society, the environment, and the economy. These practices also benefit the company's image and finance in the long run. Corporate Environmental Policy (CEP) presents the company's practices or intentions considering beyond-compliance operations regarding the environment. There are no existing regulations, common guidelines, or third-party verification processes that would control what and how companies can or should include in their CEPs. There have been only a small number of studies focusing on CEPs, and none of them has addressed the accuracy of the statements. The current study investigates the accuracy levels of SaaS and Consulting companies' CEPs, whether the company discusses their already existing practices or goals, and how companies communicate their motives for having a CEP. An inductive content analysis was conducted on ten CEPs. The results show that CEPs include mostly inaccurate policy statements that inform about the company's plans and aims, and companies motivate their CEPs mainly by their perceived responsibility for their stakeholders. CEPs struggle with similar problems as any other form of Corporate Responsibility communications: vagueness, lack of concrete examples, and large amounts of irrelevant verbiage. This study calls for more research on CEPs and regulations to minimize greenwashing happening in the field. en
dct.subject Corporate environmental policy
dct.subject corporate responsibility
dct.subject corporate responsibility communications
dct.subject greenwashing
dct.subject SaaS
dct.subject consulting
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/eng
ethesis.language englanti fi
ethesis.language English en
ethesis.language engelska sv
ethesis.supervisor Petri Parvinen und
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:61304618-47f3-49d8-b3a3-0162741294fc
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2022-05-03 12:10:19:584
ethesis.principalprofessor Petri Parvinen und
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202206172873
dct.alternative Yritysten ympäristöohjelmien tarkkuustasot SaaS- ja konsultointialoilla fi
ethesis.facultystudyline Metsäbiotalouden liiketoiminta ja politiikka fi
ethesis.facultystudyline Forest bioeconomy business and policy en
ethesis.facultystudyline Skoglig bioekonomi, affärsverksamhet och politik sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH80_112
ethesis.mastersdegreeprogram Metsätieteiden maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master 's Programme in Forest Sciences en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i skogsvetenskaper sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH80_003

Files in this item

Files Size Format View
Punkanen.pdf 781.6Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record