Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Spatial accessibility and (dis)advantage in the Helsinki Metropolitan Area

Show full item record

Title: Spatial accessibility and (dis)advantage in the Helsinki Metropolitan Area
Author(s): Hurmerinta, Saara
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science
Degree program: Master 's Programme in Urban Studies and Planning
Specialisation: USP Plans
Language: English
Acceptance year: 2022
Abstract:
Eriarvoisuus on kasvanut maailmanlaajuisesti ja sen myötä alueellinen eriytyminen. Suomea on perinteisesti pidetty tasaarvoisena hyvinvointivaltiona, jossa sosioekonominen epätasa-arvo ja alueellinen eriytyminen on vähäistä. Tämä on kuitenkin muuttunut, sillä sekä eriarvoisuus että alueellinen eriytyminen ovat kasvaneet 1990-luvulta lähtien. Tämä kehitys näkyy myös pääkaupunkiseudulla asuinalueiden kasvavana sosioekonomisena eriytymisenä. Vaikka sosioekonomista eriytymistä on pyritty aktiivisesti estämään, tulokset ovat olleet pääosin laihoja. Niinpä saavutettavuudesta on tullut entistä tärkeämpää, sillä näin myös huono-osaisten asuinalueiden asukkaat voidaan yhdistää työpaikkoihin ja palveluihin. Käyttäen keskimatka-aikoja ja väestötietoja 250 metrin ruututarkkuudella, tässä tutkielmassa pyritään selvittämään (1) kuinka maantieteellinen saavutettavuus eroaa eri sosioekonomisten ryhmien välillä pääkaupunkiseudulla ja toisaalta (2) kuinka maantieteellinen saavutettavuus on kehittynyt vuosien 2013 ja 2018 välillä ja miten muutokset ovat vaikuttaneet eri sosioekonomisiin ryhmiin. Maantieteellinen saavutettavuus on määritelty laskemalla keskimääräinen matka-aika julkisella liikenteellä ja autolla kaikkien pääkaupunkiseudun 250 m x 250 m ruutujen välillä käyttäen matka-aikamatriisia. Hyvä ja huono-osaiset alueet on tunnistettu Tilastokeskuksen ruututietokannan väestötiedoista lasketun huono-osaisuuden indeksin avulla. Näiden kahden tietojen avulla on pyritty arvioimaan sitä, onko saavutettavuudessa eroja hyvä ja huono-osaisimpaan viidennekseen kuuluvien ruutujen välillä. Pääpaino on julkisessa liikenteessä, mutta maantieteelliseen saavutettavuuteen autolla on myös kiinnitetty huomiota, varsinkin suhteessa julkiseen liikenteeseen. Tulokset viittaavat siihen, että pääkaupunkiseudulla huono-osaiset alueet ovat keskimäärin maantieteellisesti paremmin saavutettavissa kuin hyväosaiset alueet, joskin ero on tilastollisesti merkittävä ainoastaan julkisen liikenteen osalta. Tämän lisäksi, ero näyttäisi julkisen liikenteen osalta kasvaneen vuodesta 2013 vuoteen 2018 huono-osaisten alueiden hyväksi ja pienentyneen auton osalta. Huomionarvoista on, että keskimäärin maantieteellinen saavutettavuus on huomattavasti parempi autolla kuin julkisilla kulkuvälineillä ja että huolimatta kahdesta merkittävästä julkisen liikenteen investoinnista tutkimusaikana, keskimääräinen matka-aika julkisella liikenteellä on kasvanut alueella.
As inequality has increased globally, so has its spatial expression, socio-economic segregation. Traditionally Finland has been considered an egalitarian social welfare state where inequality and segregation are low. While inequality decreased until the 1990s, it has since started to grow and so has socio-economic segregation. In Helsinki Metropolitan Area this development is seen in the growing welfare differentiation between neighbourhoods. As policies to prevent segregation have proven inadequate, the role of spatial accessibility in connecting people with opportunities has grown increasingly important. Using data on travel times and population statistics on a 250m x 250m grid this thesis tries to answer two questions; (1) to what extent does spatial accessibility differ for different socio-economic groups in the Helsinki Metropolitan Area and (2) how has spatial accessibility developed from 2013 to 2018 and how have different socio-economic groups been affected. Spatial accessibility was defined by calculating the average travel time by public transport and by car between every 250m x 250m grid cell in the Helsinki Metropolitan Area using Helsinki Region Travel Time Matrix. To identify advantaged and disadvantaged grid cells in the area, an index of disadvantage was calculated using Statistic’s Finland’s Population Grid Database. Data from these two sources were combined to assess whether there is a difference in spatial accessibility between the least and most disadvantaged quintiles in Helsinki Metropolitan Area. While the main focus of the thesis is on public transport, spatial accessibility by car is also of interest, especially in relation to public transport. This thesis finds that there is a difference between spatial accessibility from the least and most disadvantaged grid cells in favour of the most disadvantaged, though the results are statistically significant only for public transport. Furthermore, the difference in spatial accessibility by public transport has increased from 2013 to 2018 in the area in favour of the disadvantaged grid cells while spatial accessibility by car has decreased. Furthermore, spatial accessibility is far better by car than by public transport and despite two major investments in public transport in the area during the study period, spatial accessibility by public transport as defined by average travel time has decreased.
Keyword(s): Spatial accessibility disadvantage segregation public transport


Files in this item

Files Size Format View
Saara_Hurmerinta_thesis_2022.pdf 9.436Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record