Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Equal possibilities in multimodal spatial accessibility of sports facilities with children’s organized sports activities in the Helsinki Metropolitan Area

Show simple item record

dc.date.accessioned 2022-06-21T08:44:11Z
dc.date.available 2022-06-21T08:44:11Z
dc.date.issued 2022-06-21
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/41921
dc.title Equal possibilities in multimodal spatial accessibility of sports facilities with children’s organized sports activities in the Helsinki Metropolitan Area en
ethesis.faculty Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Science en
ethesis.faculty Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/8d59209f-6614-4edd-9744-1ebdaf1d13ca
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Piela, Emma
dct.issued 2022
dct.abstract Ohjatut liikuntaharrastukset tarjoavat lapsille tärkeitä terveysetuja, jotka jatkuvat myös pitkälle aikuisuuteen. Yleisesti lasten liikuntaharrastukset ovat eriytyneet sukupuolen mukaan. Liikuntamahdollisuuksien kohtuullisten matka-aikojen päässä on myös todettu vaikuttavan liikuntaan osallistumiseen. Tässä tutkielmassa onkin valittu muutama suosituimmista tyttöjen ja poikien liikuntaharrastuksista; tanssi, ratsastus, jalkapallo ja salibandy ja tutkitaan näiden harrastusten spatiaalista saavutettavuutta tasapuolisuuden näkökulmasta suhteessa sosioekonomisiin tekijöihin ja sitä, kuinka tarjonta näissä liikuntapalveluissa 7-12 -vuotiaiden ikäryhmässä toteutuu spatiaalisesti. Käytettyihin metodeihin kuuluvat harrastuspaikkojen identifioiminen, matka-aikojen analysoiminen Pääkaupunkiseudun matka-aikamatriisin avulla ja näiden matka-aikojen vertailu sosioekonomiseen summaindeksiin, joka pohjautuu Tilastokeskuksen tuottamaan ruututietokantaan. Tämä vertailu tehtiin Studentin t- testin avulla ja myös Local bivariate -analyysejä testattiin. Yleisesti jalkapallon, salibandyn ja tanssin kohdalla havaittiin harrastuslokaatioiden samankaltaista spatiaalista sijoittumista. Näissä lajeissa spatiaalisen saavutettavuuden olosuhteita eri kulkumuodoilla mitattuna lähimpään urheilupaikkaan voidaan pitää yleisesti hyvinä. Hevostalleja alueella on huomattavasti vähemmän ja ne sijaitsevat kauempana asutuskeskittymistä, mikä näkyi pidempinä matka-aikoina kaikilla eri kulkumuodoilla. Yleisesti, suurin osa lapsista saavutti lähimmän tanssi-, jalkapallo- tai salibandypaikan 15 minuutissa pyörällä, julkisella liikenteellä ja autolla. Matka-ajat pyöräillen olivat lyhyempiä kuin julkisella liikenteellä ja autolla taas kaikista lyhyimpiä. Käytetty t-testi paljasti monia tilastollisesti merkittäviä suhteita, jotka kertoivat eroista matka-ajoissa hyvä- ja huono-osaisimman kvintiilin alueiden välillä. Näissä tuloksissa matka-ajat erityisesti jalkapallossa olivat lyhyempiä huono-osaisimmalla alueella. Samansuuntaisia tuloksia oli nähtävissä myös tanssin ja salibandyn kohdalla. Ratsastuspaikkojen kohdalla tulokset olivat päinvastaisia. Tiivistettynä voidaankin sanoa, että merkittäviä eroja liittyen tasa-arvoiseen saavutettavuuteen ei löytynyt tutkittavien lajien kohdalta ja matka-ajat olivat yleisesti kohtuullisia. Kuitenkin ratsastustallien kohdalla voidaan ajatella esiintyvän myös epätasa-arvoisia matka-aikojen vaihteluita. fi
dct.abstract Organized sports for children provide important health benefits continuing also later in life and are highly segregated based on gender. Having opportunities of organized physical activities within reasonable travel times has been shown to have an effect in participation of sports. In this thesis few of the most popular sports for each gender; dance, horse riding, floorball and football were chosen and the service level of the facilities providing organized sport activities in the age group of 7- to 12-year-olds were analysed in the Helsinki Metropolitan Area. Special interest lied in how equally these services can be reached with different travel modes in reasonable travel times also in relation to spatial socioeconomic differences. As the research on the topic has been inconsistent and sparse, this thesis contributes to the research field with comprehensive outlook on equality considerations and a seldomly used perspective of children’s sports facility accessibility focused on provided services. The methods used included identifying locations used by children in the chosen sports, analysing travel times to these locations with the Helsinki Region Travel Time Matrix and comparing the resulting spatial accessibility conditions to a sum index of disadvantage calculated from a population grid database. This comparison was done through a Student’s t-test and testing of local bivariate relationships. Generally, the results indicated quite similar spatial patterns and good spatial accessibility conditions in floorball, football and dance when it comes to travel times to closest facilities. The horse riding facilities were located in more remote areas and were significantly fewer which resulted in longer travel times. Overall, most children reached their closest floorball, football or dance facilities within 15 minutes of biking, public transport or car travel times. Biking travel times were found to be shorter than public transportation travel times while private car provided the shortest travel times. The t-test revealed many statistically significant relationships indicating difference in travel times in the most and least disadvantaged quintile areas of the sum index of disadvantage. In these results, travel times especially in football were found to be shorter in more disadvantaged areas. This was the direction of the findings also in floorball and dance. Horse riding travel times were longer in most disadvantaged areas. The bivariate relationship tools revealed variation in the local relationships between the travel times and the sum index. In conclusion, due to travel times being of reasonable length considerable inequalities in the spatial accessibility conditions were not found, although horse riding facilities indicated some inequalities. en
dct.subject Spatial accessibility
dct.subject GIS
dct.subject equality
dct.subject sports facilities
dct.subject sports services
ethesis.isPublicationLicenseAccepted true
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/eng
ethesis.language englanti fi
ethesis.language English en
ethesis.language engelska sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:6448b49f-a3c4-4c1f-978f-60de98a55ecd
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202206212913
dct.alternative Yhdenvertaiset multimodaalisen spatiaalisen saavutettavuuden mahdollisuudet lasten harrastamisessa käytetyille liikuntapaikoille Helsingin seudulla fi
ethesis.facultystudyline USP Peoples fi
ethesis.facultystudyline USP Peoples en
ethesis.facultystudyline USP Peoples sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH50_142
ethesis.mastersdegreeprogram Kaupunkitutkimuksen ja suunnittelun maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master 's Programme in Urban Studies and Planning en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i urbana studier och planering sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH50_013

Files in this item

Files Size Format View
Piela_Emma_tutkielma_2022.pdf 7.464Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record