Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Elinikäinen oppiminen ohjelmistotuotannon ammattilaisen keskeisenä kompetenssina

Show simple item record

dc.date.accessioned 2022-06-22T12:33:29Z
dc.date.available 2022-06-22T12:33:29Z
dc.date.issued 2022-06-22
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/41959
dc.title Elinikäinen oppiminen ohjelmistotuotannon ammattilaisen keskeisenä kompetenssina fi
ethesis.faculty Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Science en
ethesis.faculty Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/8d59209f-6614-4edd-9744-1ebdaf1d13ca
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Harjunpää, Jonas
dct.issued 2022
dct.abstract Ohjelmistotuotannon ammattilaiset tarvitsevat monenlaisia kompetensseja. Yksi näistä kompetensseista on kyky elinikäiseen oppimiseen, joka on tarpeellinen laajalla ja jatkuvasti muutoksessa olevalla alalla. ICT-aloille muodostuneen osaajatarpeen myötä elinikäisen oppimisen rooli onkin alkanut korostumaan entisestään. Tutkielman tarkoituksena on ollut lisätä ymmärrystä elinikäisen oppimisen roolista ohjelmistotuotannon ammattilaisen näkökulmasta. Tutkielmassa on pyritty tunnistamaan, mitä oppimisen muotoja hyödynnetään sekä millaisiin tarkoituksiin niitä käytetään, mitkä elinikäisen oppimisen kompetenssin osatekijät ovat tärkeitä sekä mitä haasteita elinikäiseen oppimiseen liittyy. Tutkimuksen aineisto on kerätty puolistrukturoiduilla haastatteluilla ohjelmistotuotannon ammattilaisten kanssa. Näiden haastattelujen tuloksia on verrattu tutkielmaa varten suoritetun kirjallisuuskatsauksen tuloksiin. Oppimisen muodoista informaalia oppimista hyödynnetään eniten ja erityisesti pienempiin oppimistarpeisiin. Nonformaalia ja formaalia oppimista taas hyödynnetään isompiin tarpeisiin, mutta harvemmin. Motivaatio, tiedonhaku ja metaoppiminen korostuvat keskeisinä elinikäisen oppimisen kompetenssin osatekijöinä. Ajanpuute ja itsensä motivoiminen mielletään yleisimmiksi haasteiksi elinikäistä oppimista koskien. Myös tiedonlähteisiin liittyvät puutteet sekä puutteellinen ymmärrys metaoppimisesta mielletään vaikeuttavan elinikäistä oppimista. Tutkielman havainnot tukevat elinikäisen oppimisen kompetenssin keskeistä roolia ohjelmistotuotannon ammattilaisilla. Kehitettävää löytyy kuitenkin vielä ohjelmistotuotannon ammattilaisten valmiuksista elinikäiseen oppimiseen, esimerkiksi metaoppimista koskien. Havainnot perustuvat kuitenkin lyhyemmän aikaa ohjelmistotuotannon ammattilaisina työskennelleiden kokemuksiin, joten lisää tutkimusta tarvitaan etenkin pitempään työskennelleiltä ohjelmistotuotannon ammattilaisilta. fi
ethesis.isPublicationLicenseAccepted false
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language suomi fi
ethesis.language Finnish en
ethesis.language finska sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:e86ea179-5ce5-49d8-bf7e-ba81008361ad
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202206222940
ethesis.facultystudyline Ohjelmistot fi
ethesis.facultystudyline Software en
ethesis.facultystudyline Programvara sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH50_CSM14000
ethesis.mastersdegreeprogram Tietojenkäsittelytieteen maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme in Computer Science en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i datavetenskap sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH50_009

Files in this item

Files Size Format View
Harjunpaa_Jonas_tutkielma_2022.pdf 503.2Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record