Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Koululiikunnan eriyttäminen ja inkluusio alakoulussa

Show full item record

Title: Koululiikunnan eriyttäminen ja inkluusio alakoulussa
Author(s): Wicklund, Janina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Degree program: Bachelor's Programme in Education
Specialisation: Class Teacher, Education
Language: Finnish
Acceptance year: 2022
Abstract:
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää koululiikunnan opetuksessa tapahtuvaa inkluusiota ja sen toteutumista sekä eriyttämistä ja eriyttämisen keinoja. Lähikouluperiaatteen myötä oppilasaines on yhä heterogeenisempää kaikilla oppitunneilla. Liikunnanopetuksessa se tarkoittaa, että opettajan tulee pystyä inklusoimaan kaikki oppilaat omalla tasollaan, eli eriyttää opetusta sekä ylöspäin, että alaspäin. Tutkielman tarkoituksena oli selvittää, vertailla ja tulkita olemassa olevia liikunnan eriyttämisen ja inkluusion tutkimuksia ja luoda johtopäätöksiä niiden perusteella siitä, miten inkluusiota ja eriyttämistä liikunnanopetuksessa toteutetaan. Tutkimus toteutettiin systemaattisena kirjallisuuskatsauksena mukaillen Finkin (2005) mallia. Tutkimuksen analyysimenetelmänä oli ymmärtämiseen pyrkivä sisältöanalyysi, eli aineistoja tulkittiin niitä vertaillen ja etsien yhdenmukaisuuksia ja eroavuuksia. Kirjallisuus koostui kuudesta vertaisarvioidusta tutkimuksesta, joissa tutkittiin liikunnanopetusta, eriyttämistä ja inkluusiota. Tutkimuksia tarkkailtiin kahden tutkimuskysymyksen pohjalta: 1. Millä tavoin eriyttäminen toteutuu liikunnanopetuksessa? 2. Millä tavoin inkluusio koetaan liikunnanopetuksessa? Tutkimuksissa ilmeni, että opettajat kokivat eriyttämisosaamisensa heikoksi, ja siksi eriyttäminen koettiin hankalaksi ja vaikeaksi. Koulutuksen puute ja riittämättömyys luo haasteita oikeisiin opetustilanteisiin, jolloin osallistaminen saattaa jäädä vajaaksi tai heikolle tasolle. Jokaisen oppilaan erilaiset tarpeet pitäisi osata huomioida ja mukauttaa opetusta, jotta kaikki oppilaat viihtyisivät ja saisivat liikunnantunneilta onnistumisen kokemuksia, joiden avulla he voivat rakentaa hyvää suhdetta elämänmittaiselle liikunnan harrastamiselle. Kokemuksella ja koulutuksen laadulla oli positiivinen vaikutus opettajien mielipiteisiin inklusiivisesta opetuksesta. Resurssit vaikuttivat opettajien pystyvyyteen eriyttää liikunnanopetusta, esteetön liikuntasali, monipuoliset välineet sekä koulunkäynnin avustajat helpottivat liikuntatuntien eriyttämistä ja inkluusion toteuttamista.
Keyword(s): eriyttäminen inkluusio liikunta alakoulu


Files in this item

Files Size Format View
Wicklund_Janina_kandidaatintutkielma_2022.pdf 599.1Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record