Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

A Fear of the Fleeing – a Qualitative Analysis into the Securitisation of Asylum in the Finnish Media

Show full item record

Title: A Fear of the Fleeing – a Qualitative Analysis into the Securitisation of Asylum in the Finnish Media
Author(s): Tiensuu, Elisa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences
Degree program: Master's Programme in European and Nordic Studies
Specialisation: Social Sciences
Language: English
Acceptance year: 2022
Abstract:
Tämän pro gradu- tutkielman tarkoituksena on tarkastella turvapaikan turvallistamista niin sanotun ’maahanmuuttokriisin’ aikana vuonna 2015, analysoiden Helsingin Sanomien samaisen vuoden julkaisuja. Tutkielmassa keskitytään siihen, miten turvallisuusdiskursseja kehystetään yleisölle, ja mitä mahdollisia taustalla olevia logiikoita pelon synnyttämiseen liittyen voidaan tunnistaa. Aluksi tutkielmassa esitellään analyysin teoreettinen tausta, turvallistamisteoria ja diskurssiteoria, sekä aiheeseen liittyvä historiallinen ja sosiopoliittinen tausta, jotta tutkielmassa voitaisiin paremmin ymmärtää, kuinka turvallistamisdiskurssit esitettiin yleisölle. Tämän jälkeen tutkielma käsittelee turvallistamista maahanmuutto- ja turvapaikka-asioiden kontekstissa. Tutkielmassa esitellään myös median rooli turvallistamisprosessissa ja tarkastellaan, miten rasistiset ja ksenofobiset logiikat usein vaikuttavat tähän prosessiin. Kirjallisuuskatsaus Pohjoismaissa tehdyistä turvapaikan turvallistamista koskevista tutkimuksista antaa lisätaustaa turvapaikan turvallistamiselle ja esittelee, miten tutkielma osallistuu olemassa olevaan aihetta koskevaan kirjallisuuteen. Tutkielman analyysiosa esittelee tammi-joulukuun 2015 välisenä aikana Helsingin Sanomissa julkaistujen artikkelien analyysin havaintoja. Näitä käsitellään erillisessä keskustelukappaleessa, joka pyrkii vastaamaan johdantoluvussa esitettyihin keskeisiin tutkimuskysymyksiin. Analyysin tulokset osoittivat, että tiedotusvälineet osallistuvat turvallistamisprosessiin tuottamalla ja toistamalla uhkaa ja pelkoa aiheuttavia diskursseja, usein ilman empiiristä tietoa, ja jättämällä huomiotta turvapaikanhakijoiden kokemukset. Analyysi päättelee, että seitsemän toisiinsa kietoutuvaa diskurssia vaikutti pelon ja toiseuttamisen luontiin HS:n artikkeleissa, ja nämä olivat juurtuneet rasistiseen ja ksenofobiseen logiikkaan.
The purpose of this master’s thesis is to examine the securitisation of asylum during the so-called ‘migration crisis’ in 2015 through an analysis of Helsingin Sanomat publications that year. The thesis will focus on how security discourses are framed to the public, and what underlying logics may be found around which fear is created. To begin, the thesis presents the theoretical background for the analysis, securitisation theory and discourse theory, as well as the historical and socio-political background to better understand how securitisation discourses were presented to the public. The thesis then moves on to further discuss securitisation in the context of migration and asylum, following an explanation on the role of media in the process of securitisation. Next, it examines how racialised and xenophobic logics often play a role in the process. A literature review of the research conducted on the securitisation of asylum in the Nordic countries gives further background to the securitisation of asylum in the region and presents how the thesis contributes to the existing literature on the topic. The analysis part of the thesis presents findings from the Helsingin Sanomat article analysis between January and December 2015, and these findings are then followed by a discussion section in order to provide answers to the key research questions put forward in the introductory chapter. The results of the analysis showed that the media participates in the securitisation process by producing and reproducing discourses creating threat and fear, while often lacking empirical data, and omitting the voices and experiences of the asylum seekers. The analysis concludes that seven types of intertwining discourses were identified that contributed to the creation of fear and othering in the HS articles, and these were rooted in racialised and xenophobic logics.
Keyword(s): asylum migration migration crisis securitisation media


Files in this item

Files Size Format View
Tiensuu_Elisa_Thesis_2022.pdf 412.3Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record