Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Huolipuhetta ja diginatiiveja : Suomalaisten lasten ja nuorten digitaalisen median käytön tutkimus vuosilta 2015–2020

Show full item record

Title: Huolipuhetta ja diginatiiveja : Suomalaisten lasten ja nuorten digitaalisen median käytön tutkimus vuosilta 2015–2020
Author(s): Vaittinen, Henriikka
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Degree program: Master´s Programme in Education
Specialisation: General and Adult Education
Language: Finnish
Acceptance year: 2022
Abstract:
Tutkielman tavoitteena oli kartoittaa, miten suomalaisten lasten ja nuorten digitaalisen median käyttöä on tutkittu sekä mitkä teemat ja aiheet siinä korostuvat. Tutkimuksen kysymyksenasettelua ohjasivat aiheen ajankohtaisuus sekä digitaalisen median tutkimuskentän tunnistetut kehityskohdat niin menetelmien kuin tunne- ja arvolatautuneisuudenkin puolesta. Alan tutkimusta on kannustettu kauttaaltaan teorian ja metodologian kehittämiseen (Orben ym., 2020; Granic ym., 2020). Teema herättää yleisesti huolestuneisuutta, joka korostuu erityisesti lasten ja nuorten käyttäjäryhmien kohdalla, sekä näkyy lisäksi myös tutkimuksessa (Orben, 2020b). Tässä tutkielmassa paikannetaan suomalaisten lasten ja nuorten digitaalisen median käytön painotuksia ja aukkoja. Tutkimusongelmaa lähestyttiin metatieteen viitekehyksestä, jonka tavoitteena on arvioinnin kautta kehittää tutkimustapoja entistä laadukkaammiksi ja luotettavimmiksi (Ioannidis ym., 2015). Aineistona oli 119 vuosina 2015–2020 julkaistua suomalaisten lasten ja nuorten digitaalisen median käyttöä käsittelevää tutkimusartikkelia. Aineisto analysoitiin luokittelun ja teemoittelun keinoin. Tutkimustulokset olivat pitkälti yhteneviä aikaisemman tutkimuskirjallisuuden kanssa. Digitaalisen median käyttöä tutkittiin enenevissä määrin, itsearviointiaineistot ja mukavuusotokset olivat yleisiä ja avoimen tieteen käytännöt (Avoimen tieteen koordinaatio, 2020) olivat harvinaisia. Lisäksi aineistossa korostuivat nuorten ja aikuisten ikäryhmät, julkaisijat olivat suurimmalta osin perustasoisia (Julkaisufoorumi, 2022) ja kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät olivat useimmin käytettyjä verrattuna kvalitatiivisiin menetelmiin. Yleisin tutkimusteema oli digitaalisen median käyttö yleisesti, joka havainnollistaa ilmiön ja käytettyjen käsitteiden laajuutta. Tuloksissa korostui myös tutkimuksen huolikeskeisyys, mikä näkyi tutkimusteemoissa digitaalisen median käyttöön liittyvät uhat sekä ongelmallinen mediankäyttö. Jatkotutkimuksessa on tarve huomioida paikannettuja tutkimuksen aukkoja, ottaa vahvemmin avoimen tieteen käytänteitä käyttöön sekä monipuolistaa tutkimusteemoja haitta- ja uhkanäkökulmien rinnalle.
The aim of this research was to find out how the digital media use of Finnish children and young people has been researched and which themes and topics are emphasized in it. The research questions were guided by the generally noted problems and the prevalence of the concern-based research in the research field. Previous research has highlighted, that the theory and methodology of digital media research should be improved (Orben ym., 2020; Granic ym., 2020). Digital media has caused wide concern generally, but especially with children and young people using it (Orben, 2020b). This way of thinking can be seen in the research as well (Orben, 2020b). This research focuses on gaps of the research on the digital media use of Finnish children and youth. The research questions were answered using metascience, which aims to evaluate and improve research practices (Ioannidis ym., 2015). The data is composed of 119 research articles published between 2015 and 2020. Classification and thematic analysis were used to analyze the data. The results had a lot in common with the earlier research. Digital media was a popular research topic, cross-sectional studies and self-reported measures were common and open science approaches (Avoimen tieteen koordinaatio, 2020) were rare. Also the age groups of young people and adults were comparatively common, most of the journals were of the basic level (Julkaisufoorumi, 2022) and quantitative research methods were used more often than qualitative methods. The most highly researched theme was digital media use in general. This shows what a diverse phenomenon digital media is. The diversity adds to the need to be thorough with concept definitions used. The research themes showed signs of concern-based research. This point of view stood out from the themes of threats of digital media use and problematic use of digital media. Future research should address these research gaps, add the use of the open science approach and diverse the research themes of digital media use.
Keyword(s): Digitaalinen media ruutuperustainen toiminta lapset nuoret metatiede


Files in this item

Files Size Format View
Vaittinen_Henriikka_Pro gradu tutkielma_2022.pdf 892.6Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record