Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Huolipuhetta ja diginatiiveja : Suomalaisten lasten ja nuorten digitaalisen median käytön tutkimus vuosilta 2015–2020

Show simple item record

dc.date.accessioned 2022-06-29T10:01:10Z
dc.date.available 2022-06-29T10:01:10Z
dc.date.issued 2022-06-29
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/42191
dc.title Huolipuhetta ja diginatiiveja : Suomalaisten lasten ja nuorten digitaalisen median käytön tutkimus vuosilta 2015–2020 fi
ethesis.faculty Kasvatustieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Educational Sciences en
ethesis.faculty Pedagogiska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a990df47-03bd-4108-9d39-9b2f66a53631
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Vaittinen, Henriikka
dct.issued 2022
dct.abstract Tutkielman tavoitteena oli kartoittaa, miten suomalaisten lasten ja nuorten digitaalisen median käyttöä on tutkittu sekä mitkä teemat ja aiheet siinä korostuvat. Tutkimuksen kysymyksenasettelua ohjasivat aiheen ajankohtaisuus sekä digitaalisen median tutkimuskentän tunnistetut kehityskohdat niin menetelmien kuin tunne- ja arvolatautuneisuudenkin puolesta. Alan tutkimusta on kannustettu kauttaaltaan teorian ja metodologian kehittämiseen (Orben ym., 2020; Granic ym., 2020). Teema herättää yleisesti huolestuneisuutta, joka korostuu erityisesti lasten ja nuorten käyttäjäryhmien kohdalla, sekä näkyy lisäksi myös tutkimuksessa (Orben, 2020b). Tässä tutkielmassa paikannetaan suomalaisten lasten ja nuorten digitaalisen median käytön painotuksia ja aukkoja. Tutkimusongelmaa lähestyttiin metatieteen viitekehyksestä, jonka tavoitteena on arvioinnin kautta kehittää tutkimustapoja entistä laadukkaammiksi ja luotettavimmiksi (Ioannidis ym., 2015). Aineistona oli 119 vuosina 2015–2020 julkaistua suomalaisten lasten ja nuorten digitaalisen median käyttöä käsittelevää tutkimusartikkelia. Aineisto analysoitiin luokittelun ja teemoittelun keinoin. Tutkimustulokset olivat pitkälti yhteneviä aikaisemman tutkimuskirjallisuuden kanssa. Digitaalisen median käyttöä tutkittiin enenevissä määrin, itsearviointiaineistot ja mukavuusotokset olivat yleisiä ja avoimen tieteen käytännöt (Avoimen tieteen koordinaatio, 2020) olivat harvinaisia. Lisäksi aineistossa korostuivat nuorten ja aikuisten ikäryhmät, julkaisijat olivat suurimmalta osin perustasoisia (Julkaisufoorumi, 2022) ja kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät olivat useimmin käytettyjä verrattuna kvalitatiivisiin menetelmiin. Yleisin tutkimusteema oli digitaalisen median käyttö yleisesti, joka havainnollistaa ilmiön ja käytettyjen käsitteiden laajuutta. Tuloksissa korostui myös tutkimuksen huolikeskeisyys, mikä näkyi tutkimusteemoissa digitaalisen median käyttöön liittyvät uhat sekä ongelmallinen mediankäyttö. Jatkotutkimuksessa on tarve huomioida paikannettuja tutkimuksen aukkoja, ottaa vahvemmin avoimen tieteen käytänteitä käyttöön sekä monipuolistaa tutkimusteemoja haitta- ja uhkanäkökulmien rinnalle. fi
dct.abstract The aim of this research was to find out how the digital media use of Finnish children and young people has been researched and which themes and topics are emphasized in it. The research questions were guided by the generally noted problems and the prevalence of the concern-based research in the research field. Previous research has highlighted, that the theory and methodology of digital media research should be improved (Orben ym., 2020; Granic ym., 2020). Digital media has caused wide concern generally, but especially with children and young people using it (Orben, 2020b). This way of thinking can be seen in the research as well (Orben, 2020b). This research focuses on gaps of the research on the digital media use of Finnish children and youth. The research questions were answered using metascience, which aims to evaluate and improve research practices (Ioannidis ym., 2015). The data is composed of 119 research articles published between 2015 and 2020. Classification and thematic analysis were used to analyze the data. The results had a lot in common with the earlier research. Digital media was a popular research topic, cross-sectional studies and self-reported measures were common and open science approaches (Avoimen tieteen koordinaatio, 2020) were rare. Also the age groups of young people and adults were comparatively common, most of the journals were of the basic level (Julkaisufoorumi, 2022) and quantitative research methods were used more often than qualitative methods. The most highly researched theme was digital media use in general. This shows what a diverse phenomenon digital media is. The diversity adds to the need to be thorough with concept definitions used. The research themes showed signs of concern-based research. This point of view stood out from the themes of threats of digital media use and problematic use of digital media. Future research should address these research gaps, add the use of the open science approach and diverse the research themes of digital media use. en
dct.subject Digitaalinen media
dct.subject ruutuperustainen toiminta
dct.subject lapset
dct.subject nuoret
dct.subject metatiede
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language suomi fi
ethesis.language Finnish en
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Salmela-Aro, Katariina
ethesis.supervisor Hietajärvi, Lauri
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:f3f27933-5420-461a-93fb-32bbb42ca213
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2022-05-09 10:23:51:618
ethesis-internal.abstract.secondary The aim of this research was to find out how the digital media use of Finnish children and young people has been researched and which themes and topics are emphasized in it. The research questions were guided by the generally noted problems and the prevalence of the concern-based research in the research field. Previous research has highlighted, that the theory and methodology of digital media research should be improved (Orben ym., 2020; Granic ym., 2020). Digital media has caused wide concern generally, but especially with children and young people using it (Orben, 2020b). This way of thinking can be seen in the research as well (Orben, 2020b). This research focuses on gaps of the research on the digital media use of Finnish children and youth. The research questions were answered using metascience, which aims to evaluate and improve research practices (Ioannidis ym., 2015). The data is composed of 119 research articles published between 2015 and 2020. Classification and thematic analysis were used to analyze the data. The results had a lot in common with the earlier research. Digital media was a popular research topic, cross-sectional studies and self-reported measures were common and open science approaches (Avoimen tieteen koordinaatio, 2020) were rare. Also the age groups of young people and adults were comparatively common, most of the journals were of the basic level (Julkaisufoorumi, 2022) and quantitative research methods were used more often than qualitative methods. The most highly researched theme was digital media use in general. This shows what a diverse phenomenon digital media is. The diversity adds to the need to be thorough with concept definitions used. The research themes showed signs of concern-based research. This point of view stood out from the themes of threats of digital media use and problematic use of digital media. Future research should address these research gaps, add the use of the open science approach and diverse the research themes of digital media use. und
ethesis-internal.abstract.primary Tutkielman tavoitteena oli kartoittaa, miten suomalaisten lasten ja nuorten digitaalisen median käyttöä on tutkittu sekä mitkä teemat ja aiheet siinä korostuvat. Tutkimuksen kysymyksenasettelua ohjasivat aiheen ajankohtaisuus sekä digitaalisen median tutkimuskentän tunnistetut kehityskohdat niin menetelmien kuin tunne- ja arvolatautuneisuudenkin puolesta. Alan tutkimusta on kannustettu kauttaaltaan teorian ja metodologian kehittämiseen (Orben ym., 2020; Granic ym., 2020). Teema herättää yleisesti huolestuneisuutta, joka korostuu erityisesti lasten ja nuorten käyttäjäryhmien kohdalla, sekä näkyy lisäksi myös tutkimuksessa (Orben, 2020b). Tässä tutkielmassa paikannetaan suomalaisten lasten ja nuorten digitaalisen median käytön painotuksia ja aukkoja. Tutkimusongelmaa lähestyttiin metatieteen viitekehyksestä, jonka tavoitteena on arvioinnin kautta kehittää tutkimustapoja entistä laadukkaammiksi ja luotettavimmiksi (Ioannidis ym., 2015). Aineistona oli 119 vuosina 2015–2020 julkaistua suomalaisten lasten ja nuorten digitaalisen median käyttöä käsittelevää tutkimusartikkelia. Aineisto analysoitiin luokittelun ja teemoittelun keinoin. Tutkimustulokset olivat pitkälti yhteneviä aikaisemman tutkimuskirjallisuuden kanssa. Digitaalisen median käyttöä tutkittiin enenevissä määrin, itsearviointiaineistot ja mukavuusotokset olivat yleisiä ja avoimen tieteen käytännöt (Avoimen tieteen koordinaatio, 2020) olivat harvinaisia. Lisäksi aineistossa korostuivat nuorten ja aikuisten ikäryhmät, julkaisijat olivat suurimmalta osin perustasoisia (Julkaisufoorumi, 2022) ja kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät olivat useimmin käytettyjä verrattuna kvalitatiivisiin menetelmiin. Yleisin tutkimusteema oli digitaalisen median käyttö yleisesti, joka havainnollistaa ilmiön ja käytettyjen käsitteiden laajuutta. Tuloksissa korostui myös tutkimuksen huolikeskeisyys, mikä näkyi tutkimusteemoissa digitaalisen median käyttöön liittyvät uhat sekä ongelmallinen mediankäyttö. Jatkotutkimuksessa on tarve huomioida paikannettuja tutkimuksen aukkoja, ottaa vahvemmin avoimen tieteen käytänteitä käyttöön sekä monipuolistaa tutkimusteemoja haitta- ja uhkanäkökulmien rinnalle. und
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202206293122
dct.alternative Concern and Digital Natives : Research of the Digital Media Use of Finnish Children and Youth from 2015 to 2020 en
ethesis.facultystudyline Yleinen ja aikuiskasvatustiede fi
ethesis.facultystudyline General and Adult Education en
ethesis.facultystudyline Allmän- och vuxenpedagogik sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH60_042
ethesis.mastersdegreeprogram Kasvatustieteiden maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master´s Programme in Education en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i pedagogik sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH60_001

Files in this item

Files Size Format View
Vaittinen_Henriikka_Pro gradu tutkielma_2022.pdf 892.6Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record