Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

”Olen juuri niin tiedostava, kuin minun on varaa olla” : Saksalais- ja suomalaisnuorten suhde kodin sisustamiseen ja puuhuonekaluihin

Show simple item record

dc.date.accessioned 2014-12-10T08:53:01Z
dc.date.available 2014-12-10T08:53:01Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/421
dc.title ”Olen juuri niin tiedostava, kuin minun on varaa olla” : Saksalais- ja suomalaisnuorten suhde kodin sisustamiseen ja puuhuonekaluihin fi
ethesis.discipline Konsumentekonomi sv
ethesis.discipline Consumer Economics en
ethesis.discipline Kuluttajaekonomia fi
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/95f74bdb-4260-4879-89a1-6a8ba4158922
ethesis.department.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/5e6b526d-ab6f-414d-af67-51cce5a5c948
ethesis.department Institutionen för ekonomi sv
ethesis.department Department of Economics and Management en
ethesis.department Taloustieteen laitos fi
ethesis.faculty Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty Faculty of Agriculture and Forestry en
ethesis.faculty Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/b197f237-5f76-4651-a885-b5b849512034
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
dct.creator Hakala, Inkeri
dct.issued 2014
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Tutkielma tarkastelee nuorten kuluttajien kodinsisustukseen ja puuhuonekaluihin liittämiä merkityksiä saksalaisessa ja suomalaisessa kontekstissa. Aihetta lähestytään maun ja elämäntyylin sekä kuluttajien tavarasuhteen näkökulmasta. Tutkimuksen aineisto koostuu Saksassa ja Suomessa huonekaluliikkeissä ja -messuilla kerätystä havainnoin-timateriaalista sekä 23–34 -vuotiaille kuluttajille tehdystä 22 teemahaastattelusta. Havainnointiaineistoa on käytetty tutkimuskontekstin hahmottamisessa. Haastatteluaineistoa on analysoitu käyttämällä teemoittelua ja tyypittelyä. Tutkimuksen mukaan ulkonäkö, hinta ja laatu ovat molemmissa maissa kolme keskeisintä ominaisuutta huonekaluja hankittaessa. Näiden lisäksi kuluttajat mainitsevat arvostavat käytännöllisyyttä ja ekologisuutta. Molempien maiden haastatellut kritisoivat sademetsäpuun käyttöä. Saksalaisille kuluttajille huoli sademetsistä oli merkityksellinen. Suomalaiskuluttajat taas painottivat kotimaisuuden merkitystä. Esiin nousi myös kriittisyys erilaisia sertifikaatteja kohtaan. Ikea nousee toistuvasti esiin, kun kuluttajat puhuvat huonekaluihin ja materiaaliin liittyviä toiveitaan ja arvostuksiaan. Huolenaiheita Ikea-huonekaluihin liittyen ovat alkuperä- ja ekologisuuskysymykset, yksilöllisyyden puuttuminen sekä materiaalien heikko laatu ja lyhytkestoisuus verrattuna käytettynä hankittuihin tai perintönä saatuihin kokopuisiin huonekaluihin. Käytetyillä ja perityillä huonekaluilla on merkityksellinen rooli nuorten aikuisten kodin sisustuksessa. Kuluttajat pitävät niitä kauniina ja yksilöllisinä, mutta myös kestävinä, ja kunnostettavuutensa vuoksi ekologisina. Lisäksi nämä sopivat kuluttajien rajalliseen budjettiin toisin kuin eko-merkityt ja yksilölliset design huonekalut. Kuluttajat oppivat omaan sisustamiseen liittyvän tyylin ja maun sekä kulttuuriset arvostukset vähitellen kokeilemalla. Tutkimuksen perusteella elämänvaihe vaikuttaa kotimaata enemmän nuorten aikuisten huonekaluhankintoihin. Tunnistetut elämänvaiheet ovat: (1) ensimmäiseen omaan kotiin muuttaminen ja opiskelujen aloitus; (2) välivaihe, joka kuvastuu tiedostavana, mutta taloudellisesti rajoitettuna ja tyylillisesti kokeilevana ajanjaksona; (3) aikuisuus ja työelämä, jossa tulojen odotetaan nousevan ja oman huonekalukulutuksen arvellaan huomioivan enemmän alkuperä- ja ympäristökysymyksiä. fi
dct.abstract The purpose of this study is to examine young consumers’ experiences of wooden furniture and home decoration in Germany and Finland. This topic is approached from the point of view of taste, lifestyle and consumers’ goods relation. Qualitative data was gathered with ethnographic fieldwork in furniture stores and fairs and with 22 guided interviews conducted among consumers between 23-34 years of age. The observation material was used as background information to draw the cultural context of the study, while the interview data was content analysed using thematisation and characterisation. Based on the results, when new pieces of furniture are acquired appearance, price and quality are found to be three main attributes in both countries, followed by functionality and ecological aspects. While the use of rainforest wood species was heavily criticized in both countries, especially in Germany, the domestic country of origin was emphasized as an essential attribute only among Finnish consumers. In addition, interviewees expressed a degree of cynicism towards current eco-labels in use. The study has shown furniture retail chain Ikea to have a special role in consumers’ furniture discourse in both Finland and Germany. The talk about Ikea’s furniture offers a useful tool to decode the meanings and expectations consumers have concerning furniture also on more general level. Concerns regarding Ikea furniture are origin and eco-issues and the lack of individuality. In addition the low quality and durability of the Ikea furniture were compared to the stamina of the inherited or second-hand furniture made from solid-wood material. To express their stance towards environmental and ethical values, due to budgetary reasons, the consumers were found to favour second hand, inherited, and recycled furniture instead of eco-labelled, often high-end market, furniture. The furnishing tastes and skills evolve in phases. The individual taste is not perceived before receiving own experiences on the matter. According to this study the life phase of the consumers seems to have more influence than their nationality on the acquiring of furniture. The life phases detected are: (1) moving to first own home and starting the student life; (2) middle phase, where student life represents a conscious, style wise experimenting, but economically limited period; (3) adulthood and working life, in which the incomes are expected to rise and the furniture consumption to reflect more ecological and socially aware values. en
dct.subject huonekalut fi
dct.subject sisustaminen fi
dct.subject puumateriaali fi
dct.subject Ikea fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Autio, Minna
ethesis.supervisor Toppinen, Anne
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype Master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:92a9a675-51f2-4a9d-b64f-016aeece03d3
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2014-11-10 10:42:03:394
ethesis.principalprofessor Heinonen, Visa
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201507212323
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Files Size Format View
GRADU_HAKALA_FINAL.pdf 6.585Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record