Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

FORMATION OF THERAPEUTIC HDL-MIMETIC NANODISCS AND THEIR INTERACTION WITH LECITHIN:CHOLESTEROL ACYLTRANSFERASE – A QCM STUDY

Show full item record

Title: FORMATION OF THERAPEUTIC HDL-MIMETIC NANODISCS AND THEIR INTERACTION WITH LECITHIN:CHOLESTEROL ACYLTRANSFERASE – A QCM STUDY
Author(s): Natri, Ossi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Pharmacy
Degree program: Master 's Programme in Pharmacy
Specialisation: Biopharmaceutics
Language: English
Acceptance year: 2022
Abstract:
Sepelvaltimotauti on suuri tappaja länsimaissa, ja sen aiheuttamat kustannukset tulevat kohoamaan tulevaisuudessa. Sen aiheuttajana on ateroskleroosi, krooninen tulehdustila ja plakin kertyminen sydämen verisuonissa, ja elimistön lipoproteiineilla on oma roolinsa sen kehityksessä. Muiden verisuonia suojaavien ominaisuuksien lisäksi HDL on osana sisäsyntyistä järjestelmää, jossa kolesterolia kerätään ja poistetaan kudoksista (RCT). Useita HDL-pitoisuuksiin vaikuttavia strategioita on yritetty ateroskleroosin hoidossa, mutta niiden tulokset ovat olleet heikkoja. Synteettisiä HDL-hiukkasia (sHDL), jotka koostuvat erityyppisistä fosfolipideistä sekä proteiineista tai peptideistä, on kehitetty matkimaan näitä ominaisuuksia. Huolimatta jonkinlaisesta menestyksestä eläinmalleissa, huonot tulokset kliinisissä kokeissa ovat kääntäneet katseet HDL:n vuorovaikutukseen erityisen entsyymin LCAT:n kanssa, joka on vastuussa kolesterolin esterifikaatiosta, mikä on tärkeä osa RCT prosessia. ApoA-I on proteiini, joka muodostaa suurimman osan HDL:n proteiineista, toimii LCAT:n kofaktorina kolesterolin esterifikaatiossa. Monia LCAT:a aktivoivia peptideja onkin kehitetty imitoimaan apoA-I:n ominaisuuksia. LCAT:n aktivaation taustalla olevat molekulaariset mekanismit ovat kuitenkin edelleen suurelta osin tuntemattomia. Entsymaattisen aktivaation aikana apoA-I tai synteettiset peptidit saavat aikaan konformaatiomuutoksen tietyissä osissa LCAT:a. Näitä mekanismeja on tutkittu laajasti tietokonesimulaatioilla, kokeellisesta ja kuvantamisen avulla. Tässä tutkimuksessa tutkittiin apoA-I:tä muistuttavaa, hyvin LCAT:a aktivoivaa peptidiä 22A (PVLDLFRELLNELLEALKQKLK), sekä sen neljää muuta variaatiota (21A, 22A-P, 22A-K22Q, and 22A-R7Q). Peptideistä ja fosfolipidi DPPC:stä muodostettiin sHDL-nanodiskejä “thermal cycling” metodilla. Me tutkimme peptidien sekvenssien pienten muutosten vaikutusta LCAT-sHDL sitoutumisvoimakkuuteen käyttäen quartz crystal microbalance -laitteistoa (QCM). Selvitimme thermal cycling -metodin sopivuutta nanodiskien muodostukseen, sekä miten sitoutumisvoimakkuus mahdollisesti riippuu oletetusta peptidien dimerisaatiosta, jonka taustalla ovat suolasiltoja muodostavat aminohapot R7 ja K22. Lisäksi selvitimme, onko QCM tutkimusmetodina ylipäätään soveltuva metodi kyseiseen sHDL:n ja LCAT:n välisten vuorovaikutuksien tutkimiseen. Kaikki tutkitut peptidit muodostivat lähes samankokoisia ~10 nm sHDL nanodiskejä thermal cycling -metodilla. LCAT:n sitoutuminen oli selvästi voimakkainta 22A-nanodiskin kanssa, ollen noin kaksinkertainen muihin verrattuna. QCM:n tulosten perusteella pienet muutokset peptidien sekvenssissä vaikuttavat LCAT:n sitoutumisvoimakkuus peptide-sHDL-hiukkasten kanssa, mutta tällä ei toisaalta välttämättä ole suurta merkitystä LCAT:n esterifikaatioaktivaatioon. Tämän tutkimuksen perusteella ei tosin voida tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Elektronimikroskopia paljasti kummallista 21A-sHDL hiukkasten hajoamista, kun niitä oli inkuboitu LCAT:n kanssa verrattuna 22A-sHDL-hiukkasiin. Ilmiö voi liittyä korkeaa LCAT:n lipolyyttiseen aktiivisuuteen mutta vaatii lisää tutkimusta. QCM:n mittausparametrien kanssa oli alussa haasteita, ja varianssi rinnakkaisten mittausten kanssa oli suuri. mikä aiheuttaa epäilyjä siitä, onko QCM soveltuva metodi tässä kuvattuihin tarkkoihin mittauksiin. LCAT:n aktivaation taustalla olevien molekulaaristen mekanismien tunnistaminen vaatii lisää tutkimusta, jotta entistä tehokkaampien hoitojen kehittäminen on mahdollista.
Coronary heart disease is a number one killer in westernized countries and the costs from it will continue to grow in the future. It is caused by atherosclerosis, build-up of plaque and chronic inflammation in the arteries of heart, and endogenous lipoproteins have a special role in its development. Among other atheroprotective properties, High density lipoproteins (HDL) have a role in intrinsic mechanism of the reverse cholesterol transport (RCT), of gathering and removing excess cholesterol from peripheral tissues. There have been several HDL raising strategies in the past for the treatment of atherosclerosis, but their success has been modest. Synthetic HDL (sHDL), comprising of various types of phospholipids and proteins or peptides, have been developed to mimic the properties of endogenous HDL. Despite some success in animal studies, failures in clinical studies have turned the focus on the HDL’s interaction with a specific enzyme lecithin:cholesterol acyl transferase (LCAT), responsible for cholesterol esterification, a key step in RCT. ApoA-I, the most abundant protein component of HDL, acts as LCAT cofactor in cholesterol esterification, and many LCAT activating peptides have been developed to mimic the features of apoA-I. The molecular level understanding behind LCAT activation is however still foggy. During enzymatic activation, LCAT goes through conformational changes specific regions, which are generated by interactions with apoA-I or synthetic peptides. These mechanisms have been studied widely with molecular dynamic simulations, in vitro experiments, and imaging. In this study, we investigated 22A (PVLDLFRELLNELLEALKQKLK), apoA-I mimetic peptide known for its as good LCAT activation potency as apoA-I, and four variations of it (21A, 22A-P, 22A-K22Q, and 22A-R7Q), and combined them with phospholipid DPPC to create sHDL nanodiscs by thermal cycling method. We examined the effect of small changes in peptide sequence on LCAT-sHDL binding strength with quartz crystal microbalance with dissipation (QCM-D). The interest was to further test the suitability of thermal cycling method on nanodisc assembly, test the binding strengths against the hypothesis of the role of salt-bridge forming amino acids R7 and K22 in peptide dimerization and its effect on LCAT binding and activation, and to see if QCM could act as a suitable method for the research of sHDL-LCAT interactions. All peptides formed similar sized sHDL particles with diameter of ~10 nm with thermal cycling method. As expected, the LCAT binding tendency of 22A-sHDL was highest, about double compared to four other peptide nanodiscs with almost identical results. The QCM results suggest that binding tendency between LCAT and sHDL is affected by small, one amino acid change in peptide sequence, but it does not necessarily have a big impact on LCAT’s esterification activity, but based on this experiment alone, we cannot make any further conclusions. Electron microscopy revealed exceptional breakdown of 21A-sHDL incubated with LCAT compared to 22A-sHDL. This phenomenon could indicate high lipolytic rate of LCAT but needs further investigation. There were some challenges with the measurement parameters in the beginning, and the variability between parallel measurements with QCM-D was high, which cause a little doubt about the method’s suitability for these kinds of precise measurements. More research for revealing the molecular mechanism behind LCAT activation is needed for the development of more effective treatments.
Keyword(s): Atherosclerosis RCT HDL synthetic HDL (sHDL) LCAT 22A QCM


Files in this item

Files Size Format View
Natri_Ossi_tutkielma_2022.pdf 1.502Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record