Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Läkemedelsaktörernas perspektiv på den elektroniska bipacksedeln

Show full item record

Title: Läkemedelsaktörernas perspektiv på den elektroniska bipacksedeln
Author(s): Sinnemaa, Olivia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Pharmacy
Degree program: Master 's Programme in Pharmacy
Specialisation: Industrial pharmacy
Language: Swedish
Acceptance year: 2022
Abstract:
The package leaflet (PL) is a technical document sheet included in medicine packages to provide guidance on safety and rational use of medicines for the user. The EU is increasingly encouraging the adoption of digital product information, which in time should be seen as the basic medicine information. The outdated package leaflet has for a long time been criticized by both patients and pharmaceutical operators. As a result, it is important to map the perspectives of various pharmaceutical operators on the electronic package leaflet. The aim of the study was to gain broader knowledge and deeper understanding of what opportunities and challenges the electronic package leaflet entails from the perspective of different pharmaceutical operators, and whether there are differences between opinions of the pharmaceutical operators. The study also sought to find out how the electronic package leaflet compared with the printed current leaflet from an environmental perspective. The study was conducted as a questionnaire e-survey, whose target groups were companies in the pharmaceutical industry, The Finnish Medical Agency (Fimea) and hospital pharmacies / departmental pharmacists. The material was collected over a three-week period in April 2022. The data was analysed both quantitatively and qualitatively. Based on the results of the study, it emerged that 55 experts, broadly across the pharmaceutical field, took part in the study. According to the pharmaceutical operators, the main opportunities of the electronic package leaflet were its ease of use and environmental friendliness. Patient safety, which is always a focal point when discussing medicines, would also increase as the users would have access to the most up-to-date medicine information (75 %, n = 41). In addition, the QR code on the medicine packages could be utilized when introducing ePL. The challenges, however, mainly concerned the user's lack of internet connectivity and incompetence in the use of e-services. Although pharmaceutical operators are of different opinion on the electronic package leaflet, it is highlighted that the majority of respondents (69 %, n = 38) believe that ePL would be an improvement and a more environmentally friendly alternative than the current printed leaflet. The study shown that there are differences in the perspectives on ePL between different pharmaceutical operators. The varying opinions on the electronic package leaflet depends on the respondent's position in the pharmaceutical sector. Despite the disagreement, the majority believe that ePL would be a positive development and a prerequisite for achieving the challenges of the future.
Bipacksedeln (Package leaflet, PL) är ett informationsblad som ingår i läkemedelsförpackningen för att ge vägledning om trygg och rationell läkemedelsanvändning för användaren. EU uppmuntrar alltmera till digital produktinformation, som tidsmässigt ska ses som den grundläggande läkemedelsinformationen. Den otidsenliga bipacksedeln har fått kritik såväl av patienter och läkemedelsaktörer sedan lång tid tillbaka. Till följd av detta är det viktigt att kartlägga olika läkemedelsaktörers perspektiv på den elektroniska bipacksedeln. Syftet med studien var att få en bredare kunskap och djupare förståelse av hurdana möjligheter och utmaningar den elektroniska bipacksedeln medför ur olika läkemedelsaktörers perspektiv, och om det finns skillnader mellan aktörernas åsikter. Det undersöktes även hurdana möjligheter den elektroniska bipacksedeln medför ur ett miljöperspektiv jämfört med den tryckta pappersversionen. Studien genomfördes som en enkätundersökning, vars målgrupper var företag inom läkemedelsindustrin, Fimea och sjukhusapotek samt avdelningsfarmaceuter. Materialet insamlades under en tre veckors period i april 2022. Svaren analyserades både kvantitativt och kvalitativt. Utifrån studiens resultat framkom det att 55 experter, brett över läkemedelsområdet, tog del i studien. Enligt läkemedelsaktörerna var de viktigaste möjligheterna med den elektroniska bipacksedeln dess enkla användning och miljövänlighet. Även patientsäkerheten, som alltid ligger i fokus när det diskuteras om läkemedel, skulle öka då läkemedelsanvändaren skulle ha tillgång till den mest aktuella läkemedelsinformationen (75 %, n = 41). Dessutom kunde QR-koden på läkemedelsförpackningen utnyttjas i större grad vid införande av ePL. Utmaningarna däremot berörde främst användarens avsaknad av internetanslutning och inkompetens vid användning av e-tjänster. Även om läkemedelsaktörerna är av olika meningar om den elektroniska bipacksedeln, framhålls det att majoriteten av respondenterna (69 %, n = 38) anser att ePL skulle vara en förbättring och ett mer miljövänligt alternativ än den nuvarande tryckta pappersversionen. Studien visade att det finns skillnader i perspektiven på den elektroniska bipacksedeln mellan de olika läkemedelsaktörerna. De varierande åsikterna på den elektroniska bipacksedeln beror på respondentens position inom läkemedelssektorn. Trots oenigheten anser majoriteten att ePL skulle vara en positiv utveckling och en förutsättning för att uppnå framtidens utmaningar.
Keyword(s): bipacksedel elektronisk bipacksedel läkemedelsinformation


Files in this item

Files Size Format View
Sinnemaa_Olivia_tutkielma_2022.pdf 1.380Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record