Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Differences between 16S rRNA sequencing and microscopy analysis : The differences in cyanobacteria communities

Show full item record

Title: Differences between 16S rRNA sequencing and microscopy analysis : The differences in cyanobacteria communities
Author(s): Laine, Jere
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Degree program: Master's Programme in Environmental Change and Global Sustainability
Specialisation: Environmental Change
Language: English
Acceptance year: 2022
Abstract:
Syanobakteerit ovat tärkeä osa kasviplanktonyhteisöä ja vesiekosysteemejä. Syanobakteerit voivat muodostaa suuria massaesiintymiä eli kukintoja, jotka voivat olla myrkyllisiä tai aiheuttaa muuta haittaa. Syanobakteerien tutkimus ja seuranta on perustunut mikroskooppianalyysiin. Molekyylipohjaiset menetelmät, kuten 16S-rRNA-sekvensointi, ovat kuitenkin lähitulevaisuudessa korvaamassa mikroskooppianalyysit. Suomen ympäristökeskus on todennut, että molekyylimenetelmät ovat osa ympäristön seurantaa vuoteen 2030 mennessä. Tässä pro gradu -työssä tavoitteena oli selvittää, eroavatko perinteiset mikroskoppianalyysit ja 16S rRNA-sekvensointi nano- ja mikrokokoisia sinileviä verrattaessa. Aineisto on kerätty Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) MiDAS-projektin laboratoriokokeesta, joka toteutettiin kesällä 2020. Mikroskooppi- ja 16S-rRNA-analyysien tulokset erosivat toisistaan. Syanobakteerisukujen suhteellinen runsaus vaihteli näytetyyppien välillä. Mikroskooppianalyysit arvioivat alfadiversiteetin suuremmaksi verrattuna sekvensointianalyysien tuloksiin. Pääasiallinen syy analyysityyppien väliseen eroon johtui Synechococcales lahkoon kuuluvien sinilevien eroista. Jotkin Synechococcales lajit havaittiin vain sekvensointianalyyseillä, esim. Snowella spp. ja jotkin Synechococcales lajit havaittiin vain mikroskooppianalyyseillä, esim. Romeria spp. ja Woronichinia sp. Havaittiin, että molemmat menetelmät ovat alttiita tunnistusvirheille. Erot 16S-rRNA-sekvensoinnin ja mikroskooppianalyysien välillä ovat hyvin erilaisia. Se voi vaikuttaa kasviplanktonyhteisön pitkän aikavälin tietojen tarkasteluun. Siksi on tärkeää tutkia analyysityyppien välisiä eroja. Analyysityyppien välisten eroavaisuuksien tutkiminen tulisi keskittyä solukooltaan pienten yhdyskuntia muodostavien eli Chroococcales ja Synechococcales -lajien tutkimukseen.
Cyanobacteria are an important part of the phytoplankton community and aquatic ecosystems. Cyanobacteria can form large mass occurrences, i.e. blooms, which can be toxic or cause other harm. Research and monitoring of cyanobacteria has been based on microscopy analysis. However, molecular-based methods, such as 16S rRNA sequencing are replacing microscopy analyses in the near future. The Finnish Environment Institute has stated that molecular methods are part of environmental monitoring before 2030. In this Master’s thesis the aim was to determine whether conventional microscopy analyses and 16S rRNA sequencing differ when comparing nano- and micro-sized cyanobacteria. The material was collected from a laboratory experiment of the Finnish Environment Institute’s (SYKE) MiDAS project, which was conducted in the summer of 2020. The results of the microscopy and 16S rRNA analyses differed from each other. The relative abundances of the cyanobacteria genera differed between sample types. Microscopy analyses estimated that the alpha diversity was higher compared to the results of the sequencing analyses. The main reason for the difference between the types of analyses was due to the differences in cyanobacteria belonging to the order of Synechococcales. Some of the Synechococcales species were observed only by the sequencing analyses, e.g. Snowella and some of the Synechococcales species were only observed by the microscopy analyses, e.g. Romeria and Woronichinia. It was observed that both methods are prone to identification errors. The differences between the 16S rRNA sequencing and the microscopy analyses are vastly different. It may affect on the review of long-term data of the phytoplankton community. Therefore, it is important to examine the differences between the types of analyses. Studying the dissimilarities between the types of analyses should be focused on the research of the small cell-sized colonial cyanobacteria, i.e. the species of Chroococcales and Synechococcales.
Keyword(s): cyanobacteria OTU 16S rRNA biomass microscopy Utermöhl


Files in this item

Files Size Format View
Laine_Jere_tutkielma_2022.pdf 2.982Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record