Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

The influence of agricultural gypsum additions on the flocculation of dissolved terrestrial organ-ic matter

Show full item record

Title: The influence of agricultural gypsum additions on the flocculation of dissolved terrestrial organ-ic matter
Author(s): Grönroos, Jonas
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Degree program: Master's Programme in Environmental Change and Global Sustainability
Specialisation: Environmental Change
Language: English
Acceptance year: 2022
Abstract:
Exchanges between DOM and POM play an important role in the carbon cycling of freshwater ecosystems. Flocculation is a process where aggregates of DOM are formed and moved from a liquid phase to a solid phase. For colloids to form flocs, the negative surface charge of the present organic colloids needs to be destabilized. This process is generally dependent on salinity, but other compounds affecting the ionic strength of the solution can influence these processes. Gypsum is applied to Finnish fields to reduce the amount of nutrient leaching from agricultural soils. Gypsum treatment effectively reduces the runoff of both particulate and dissolved phosphorus from agricultural fields. Gypsum treatments are performed in areas where the soil contains over 30% clay minerals, making gypsum usage highly relevant in the Archipelago Sea area. This thesis aimed to find out how gypsum additions influence flocculation processes and DOM characteristics of terrestrial organic matter in boreal rivers. The study focused on the implications of gypsum use in waterways from areas with agricultural activities. Three core experiments were conducted to investigate the effects of several variables on flocculation dynamics. This study provides some preliminary insights into the influence of gypsum on biogeochemical processes in rivers. Gypsum additions were found to influence the flocculation processes of terrestrial organic matter in boreal aquatic environments. The most notable effect of gypsum additions was the enhanced floc formation, creating an increased flux of organic material onto the sediment surface. This has potential implications for microbial and benthic food webs, meaning that gypsum use is something that may need to be considered when assessing the impact of agriculture on the biogeochemical processes of waterways. Gypsum additions were also found the influence the characteristics of the remaining DOM pool. With the current knowledge, the positive aspects of gypsum use heavily outweigh the negative ones.
Utbyten mellan löst organiskt material och partikelformigt organiskt material spelar en viktig roll i kolkretsloppet av sötvattensekosystem. Flockulering är en process där olika aggregat av löst organiskt material formas och flyttas från flytande till fast form. För kolloider att forma flockar, bör negativa ytladdningen av negativt laddade organiska kolloiderna neutraliseras. Denna process är i allmänhet beroende av salthalten av lösningen, men andra föreningar som påverkar lösningens jonstyrka kan även påverka dessa processer. Gips appliceras för tillfället på finska åker för att minska mängden av växtnäringsläckage från jordbruksmark. Gipsbehandling är ett effektivt sätt at minska läckaget från både partikelformig och löst fosfor från åkrar. Gipsbehandlingar utförs i områden där jordens mineralhalt överskrider 30%, vilket gör användningen av gips mest relevant vid Skärgårdshavet. Syftet med denna avhandling var att ta reda på hur gipstillsatser påverkar flockuleringsprocesser samt egenskaper av återstående terrestriska lösta organiska materialet i boreala floder. Studien fokuserade på följderna av gipsappliceringar i vattendrag från områden med jordbruksverksamhet. Tre experiment utfördes för att undersöka effekterna av flera variabler på flockuleringsprocesser. Denna avhandling ger preliminära insikter om hur gips påverkar biogeokemiska processer i floder. Tilläggning av gips visade sig påverka flockuleringsprocesserna av terrestrisk löst organiskt material i boreala vattenvägar. Den mest anmärkningsvärda effekten av gipstillsatser var den ökade halten av partikelformigt organiskt material, vilket skapar ett ökat flöde av organiskt material till sedimentytan. Detta har potentiella implikationer för mikrobiella samt bentiska näringsväv, vilket innebär att gipsappliceringarnas effekt är något som möjligen borde övervägas när man bedömer jordbrukets påverkan på biogeokemiska processer i floder. Gippstillsatser visade sig också påverka egenskaperna av den återstående lösta organiska materialet. Med tillgängliga informationen kan det konstateras att de positiva aspekterna av gippsapplicering starkt överväger de negativa.
Keyword(s): Gypsum aquatic biogeochemistry agriculture dissolved organic matter flocculation


Files in this item

Files Size Format View
Gronroos_Jonas_ ... al_organic_matter_2022.pdf 1004.Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record