Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Bumblebee diversity in urban brownfields as affected by local and landscape characteristics

Show full item record

Title: Bumblebee diversity in urban brownfields as affected by local and landscape characteristics
Author(s): Huttunen, Johanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Degree program: Master's Programme in Environmental Change and Global Sustainability
Specialisation: Environmental Change
Language: English
Acceptance year: 2022
Abstract:
Kimalaiset ovat tärkeitä pölyttäjiä globaalisti ja erityisesti Fennoskandiassa. Niiden kuitenkin tiedetään vähenevän. Myös luonnollisen kasvillisuuden määrä kaupungeissa vähenee kaupungistumisen myötä. Sen vuoksi kimalaisille sopivia elinympäristöjä kaupungeissa katoaa. Joutomaat voivat olla tärkeitä elinympäristöjä kaupunkien kimalaisille, koska ne muistuttavat niiden luonnontilaisia elinympäristöjä. Tässä tutkielmassa tutkin urbaaneita kimalaisyhteisöjä joutomailla. Tavoitteeni oli arvioida paikallisten ja maisemallisten tekijöiden vaikutusta joutomaiden soveltuvuuteen kimalaisten elinympäristöksi. Selvitin myös, korostuvatko tietyt toiminnalliset piirteet joutomailla. Oletin, että paikalliset tekijät ja erityisesti kasvillisuuden peittämän alueen osuus ja alueen koko vaikuttavat kimalaisten runsauteen ja lajirikkauteen. Oletin myös, että kimalaislajit, jotka käyttävät ravintokasveja monipuolisesti, ovat joutomaiden yhteisöille tyypillisiä. Aineiston keruuseen käytin linjalaskentamenetelmää. Perustin linjat 15 joutomaa-alueelle Lahden seudulle. Suoritin laskennan kaksi kertaa kuukaudessa, yhteensä kuusi kertaa kesällä 2020. Eri maanpeitetyyppien osuus joutomaa-alueista sekä alueiden ympäriltä 300 metrin säteellä arvioitiin. Tietoja käytettiin analysoimaan paikallisten ja maisemallisten tekijöiden vaikutusta kimalaisyhteisöjen koostumukseen, lajirikkauteen, ja runsauteen joutomaa-alueilla. Toiminnallisten piirteiden analyysiä käytettiin arvioimaan kimalaisten piirteiden ja ympäristötekijöiden välistä yhteyttä. Osoitin, että paikalliset ympäristötekijät vaikuttavat kimalaisten runsauteen ja lajirikkauteen, mutta maisemalliset tekijät eivät. Maisemallisilla tekijöillä kuten metsällä ja teollisella maankäytöllä on kuitenkin vaikutusta kimalaisyhteisöjen koostumukseen. Vastoin odotuksia joutomaa-alueen koko ei vaikuttanut yhteisöjen koostumukseen, lajirikkauteen tai kimalaisten runsauteen. Tietyt toiminnalliset piirteet korostuivat joutomaa-alueilla – erityisesti lyhyt kieli, joka liitetään monipuoliseen ravintokasvien käyttöön. Joutomaa-alueilla esiintyi runsaasti kimalaisia. Ne ovat sopivia elinympäristöjä kimalaisille huolimatta ympäröivän alueen kaupungistumisen asteesta. Jopa pienet joutomaa-alueet voivat tukea kimalaisten monimuotoisuutta. Luonnontilaisten alueiden määrän vähentyessä joutomaa-alueita on kaupunkisuunnittelussa pidettävä tärkeinä elinympäristöinä kimalaisille ja muille pölyttäjille.
Bumblebees are important pollinators globally and especially in Fennoscandia, yet they are declining. The amount of natural vegetation in cities is decreasing with urbanisation. Hence suitable habitats for urban bumblebees are diminishing. Brownfields can be important habitats for bumblebees in cities because they resemble natural habitats. I studied bumblebee communities in urban brownfields. My main aims were to evaluate how local and landscape scale environmental factors affect the suitability of a brownfield to be a habitat for bumblebees. I also evaluated whether certain bumblebee functional traits are filtered in the brownfields. I expected that especially local characteristics and primarily the amount of flowering plant cover and the size of a site would affect bumblebee richness and abundance. I also expected the bumblebee communities to be characterised by generalist feeders. I collected bumblebees using line tracking in 15 brownfield sites in the city of Lahti and sampled bumblebees six times during the summer of 2020. The share of ground cover types within each site was estimated, as well as the share of different habitat types within a 300 m buffer zone around the sites. The data were used to analyse which local and landscape characteristics affect bumblebee community composition, species richness, and abundance in a brownfield site. Trait analyses were used to test the relationship between bumblebee traits and environmental factors. I showed that bumblebee abundance and richness were affected by local site characteristics but not landscape-scale factors. However, community composition was associated with landscape characteristics, including forest and commercial or industrial areas. Unexpectedly, the size of a brownfield site did not affect community composition, richness, or abundance. Functional traits were filtered in brownfield sites, especially the prevalence of a short proboscis, which is linked to a generalist diet in these bees. Brownfield sites are rich in bumblebees. Brownfields are suitable habitats for bumblebees regardless of the scale of urbanisation, and even small sites can host a diversity of bumblebees. As the amount of natural habitat in urban areas is decreasing, brownfields should be considered important habitats for bumblebees and other pollinators in urban planning.
Keyword(s): Kaupunkiekologia kimalaiset joutomaat paikalliset ja maisemalliset tekijät kimalaisten suojelu


Files in this item

Files Size Format View
Huttunen_Johanna_tutkielma_2022.pdf 1.438Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record