Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Framing of the Amazon rainforest fires in the Colombian news media El Tiempo: Populism vs. science

Show full item record

Title: Framing of the Amazon rainforest fires in the Colombian news media El Tiempo: Populism vs. science
Author(s): Mäkinen, Theresa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Degree program: Master's Programme in Environmental Change and Global Sustainability
Specialisation: Global Sustainability
Language: English
Acceptance year: 2022
Abstract:
Metsäpalot ovat keränneet paljon mediahuomiota viime vuosina, sillä ne liittyvät läheisesti ilmastonmuutokseen ja muihin kestävyysaiheisiin. Medialla on tärkeä rooli näiden ongelmien kommunikoinnissa. sillä se vaikuttaa siihen, kuinka yleisö havaitsee ne, kuinka erilaiset kestävyysongelmat määritellään ja minkälaiset ratkaisut nähdään mahdollisina. Kiinnostuin siitä, miten metsäpalot esitetään mediassa. Tarkoituksenani tässä tutkielmassa on ottaa selvää, miten Kolumbialainen uutismedia kehystää Amazonin metsäpaloja? Aineistona käytin kolumbialaisen El Tiempo -lehden uutisartikkeleita. Aikarajaus on kesäkuusta 2019 syyskuuhun 2019, jolloin uutisaihetta kohtaan oli paljon mielenkiintoa. Alun haun jälkeen kävin artikkelit läpi ja jätin irrelevantit pois. Analysoitavaksi jäi 24 uutisartikkelia. Analyyttisena työkaluna käytin laadullista kehysanalyysia, Robert Entmanin kehysmääritelmän ohjaamana ja käytin ATLAS.ti:ta alustavaan temaattiseen koodaamiseen. Sen jälkeen kartoitin kaikki toimijat, joita uutisissa oltiin käytetty lähteinä ja ryhmittelin ne. Näiden toimijaryhmien avulla etsin kehykset. Löysin kahdeksan toimijaryhmää, joista poliitikot ja poliittiset organisaatiot olivat merkittävimpiä. Tutkimalla, kuinka nämä toimijat puhuivat metsäpaloista, erottui kaksi kehystä: populistinen ja tieteellinen. Populistinen kehys keskittyy lähinnä Jair Bolsonaroon. Tässä kehyksessä oli paljon nationalistisia ja taloudellisia argumentteja ja vastuu ohjattiin hänestä pois. Kehyksessä näytti myös olevan paljon vihollisia. Toinen kehys keskittyi metsäkatoon, ilmastonmuutokseen ja metsäpaloihin globaalina ongelma. tässä kehyksessä kansainväliset toimijat käyttivät taloudellista ja poliittista painetta vaikuttaakseen Bolsonaron poliittisiin ratkaisuihin. Tutkimus näytti, kuinka vaikeaa on ratkaista jaettuja globaaleja ongelmia ja teki näkyväksi historiallisen poliittisen jaon autoritarismin ja demokratian välillä. Toinen tärkeä huomio on marginaalisten ryhmien puuttuminen uutismediasta.
The topic of forest fires has gathered a lot of media attention in recent years as it relates closely to climate change and other sustainability issues. The media has an important role in communicating these issues as it affects, how the public percieves them, how different sustainability problems are defined and what kind of solutions are seen plausible. I became interested in how the media represents the issue of forest fires. My aim in this thesis is to find out, how the Colombian news media has framed the Amazon rainforest fires. As my material I used the news articles from the Colombian news media El Tiempo. I definined my timeframe from July 2019 to september 2019 because at that time the news subject was of high interest. After the initial search I went through the articles and left out any irrelevant ones. I was left with 24 news articles. As an analytic tool I utilized qualitative frame analysis guided by Robert Entman´s definition of frames and used ATLAS.ti to make an initial thematic coding. After that I mapped out all the actors that were cited in the news articles and divided them into groups. Using these actor groups, I searched for the frames. There were eight actor groups, politicians and political organizations being the most prominent one. Looking at how these actors talked about the forest fires, two main frames came out: populist and scientific. The populist frame concentrated mainly on Jair Bolsonaro. In this frame there was a lot of nationalist and economic arguments and responsability was directed away from him. There seemed to be a lot of enemies also. The second frame concentrated in deforestation, climate change and the forest fires being a global issue. In this frame international actors used economic and political pressure in order to affect Bolsonaro´s policy solutions. The research showed, how difficult it can be to solve shared global problem and made visible a historical political division between authoritarianism and democracy. An other important notion is the lack of marginalized groups in the news media.
Keyword(s): forest fires media framing sustainability politics climate change deforestation


Files in this item

Files Size Format View
Makinen_Theresa_tutkielma_2022.pdf 332.2Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record