Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Framing of the Amazon rainforest fires in the Colombian news media El Tiempo: Populism vs. science

Show simple item record

dc.date.accessioned 2022-07-04T04:44:38Z
dc.date.available 2022-07-04T04:44:38Z
dc.date.issued 2022-07-04
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/42324
dc.title Framing of the Amazon rainforest fires in the Colombian news media El Tiempo: Populism vs. science en
ethesis.faculty Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Biological and Environmental Sciences en
ethesis.faculty Bio- och miljövetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/4d959249-d6aa-44fa-93ff-807dbf9ffaae
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Mäkinen, Theresa
dct.issued 2022
dct.abstract Metsäpalot ovat keränneet paljon mediahuomiota viime vuosina, sillä ne liittyvät läheisesti ilmastonmuutokseen ja muihin kestävyysaiheisiin. Medialla on tärkeä rooli näiden ongelmien kommunikoinnissa. sillä se vaikuttaa siihen, kuinka yleisö havaitsee ne, kuinka erilaiset kestävyysongelmat määritellään ja minkälaiset ratkaisut nähdään mahdollisina. Kiinnostuin siitä, miten metsäpalot esitetään mediassa. Tarkoituksenani tässä tutkielmassa on ottaa selvää, miten Kolumbialainen uutismedia kehystää Amazonin metsäpaloja? Aineistona käytin kolumbialaisen El Tiempo -lehden uutisartikkeleita. Aikarajaus on kesäkuusta 2019 syyskuuhun 2019, jolloin uutisaihetta kohtaan oli paljon mielenkiintoa. Alun haun jälkeen kävin artikkelit läpi ja jätin irrelevantit pois. Analysoitavaksi jäi 24 uutisartikkelia. Analyyttisena työkaluna käytin laadullista kehysanalyysia, Robert Entmanin kehysmääritelmän ohjaamana ja käytin ATLAS.ti:ta alustavaan temaattiseen koodaamiseen. Sen jälkeen kartoitin kaikki toimijat, joita uutisissa oltiin käytetty lähteinä ja ryhmittelin ne. Näiden toimijaryhmien avulla etsin kehykset. Löysin kahdeksan toimijaryhmää, joista poliitikot ja poliittiset organisaatiot olivat merkittävimpiä. Tutkimalla, kuinka nämä toimijat puhuivat metsäpaloista, erottui kaksi kehystä: populistinen ja tieteellinen. Populistinen kehys keskittyy lähinnä Jair Bolsonaroon. Tässä kehyksessä oli paljon nationalistisia ja taloudellisia argumentteja ja vastuu ohjattiin hänestä pois. Kehyksessä näytti myös olevan paljon vihollisia. Toinen kehys keskittyi metsäkatoon, ilmastonmuutokseen ja metsäpaloihin globaalina ongelma. tässä kehyksessä kansainväliset toimijat käyttivät taloudellista ja poliittista painetta vaikuttaakseen Bolsonaron poliittisiin ratkaisuihin. Tutkimus näytti, kuinka vaikeaa on ratkaista jaettuja globaaleja ongelmia ja teki näkyväksi historiallisen poliittisen jaon autoritarismin ja demokratian välillä. Toinen tärkeä huomio on marginaalisten ryhmien puuttuminen uutismediasta. fi
dct.abstract The topic of forest fires has gathered a lot of media attention in recent years as it relates closely to climate change and other sustainability issues. The media has an important role in communicating these issues as it affects, how the public percieves them, how different sustainability problems are defined and what kind of solutions are seen plausible. I became interested in how the media represents the issue of forest fires. My aim in this thesis is to find out, how the Colombian news media has framed the Amazon rainforest fires. As my material I used the news articles from the Colombian news media El Tiempo. I definined my timeframe from July 2019 to september 2019 because at that time the news subject was of high interest. After the initial search I went through the articles and left out any irrelevant ones. I was left with 24 news articles. As an analytic tool I utilized qualitative frame analysis guided by Robert Entman´s definition of frames and used ATLAS.ti to make an initial thematic coding. After that I mapped out all the actors that were cited in the news articles and divided them into groups. Using these actor groups, I searched for the frames. There were eight actor groups, politicians and political organizations being the most prominent one. Looking at how these actors talked about the forest fires, two main frames came out: populist and scientific. The populist frame concentrated mainly on Jair Bolsonaro. In this frame there was a lot of nationalist and economic arguments and responsability was directed away from him. There seemed to be a lot of enemies also. The second frame concentrated in deforestation, climate change and the forest fires being a global issue. In this frame international actors used economic and political pressure in order to affect Bolsonaro´s policy solutions. The research showed, how difficult it can be to solve shared global problem and made visible a historical political division between authoritarianism and democracy. An other important notion is the lack of marginalized groups in the news media. en
dct.subject forest fires
dct.subject media
dct.subject framing
dct.subject sustainability
dct.subject politics
dct.subject climate change
dct.subject deforestation
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/eng
ethesis.language englanti fi
ethesis.language English en
ethesis.language engelska sv
ethesis.supervisor Pirjo Virtanen, Timo Harjuniemi und
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:e5f07de9-a744-4c88-a10c-29dd77d30e9b
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2022-05-10 14:14:10:979
ethesis.principalprofessor Nina Janasik und
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202207043163
dct.alternative Amazonin metsäpalojen kehystäminen kolumbialaisessa El Tiempo -uutismediassa : populismi vs. tiede fi
ethesis.facultystudyline Globaali kestävyys fi
ethesis.facultystudyline Global Sustainability en
ethesis.facultystudyline Globaali kestävyys sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH57_115
ethesis.mastersdegreeprogram Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelma (ECGS) fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme in Environmental Change and Global Sustainability en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i miljöförändringar och global hållbarhet sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH57_005

Files in this item

Files Size Format View
Makinen_Theresa_tutkielma_2022.pdf 332.2Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record