Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Digitaalisen kuntaosallistumisen mahdollisuudet ja haasteet : Tapaustutkimus Mikkelin kaupungin julkisesta sektorista

Show simple item record

dc.date.accessioned 2022-07-04T04:45:28Z
dc.date.available 2022-07-04T04:45:28Z
dc.date.issued 2022-07-04
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/42325
dc.title Digitaalisen kuntaosallistumisen mahdollisuudet ja haasteet : Tapaustutkimus Mikkelin kaupungin julkisesta sektorista fi
ethesis.faculty Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Biological and Environmental Sciences en
ethesis.faculty Bio- och miljövetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/4d959249-d6aa-44fa-93ff-807dbf9ffaae
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Kuusela, Karoliina
dct.issued 2022 xx
dct.abstract Digitaalisia teknologioita hyödynnetään lisääntyvästi kansalaisosallistumisen vahvistamisessa sekä vahvan ja osallistuvan demokratian toteuttamisessa. Tämän niin sanotun e-osallistumisen tai digitaalisen osallistumisen päämääränä on aktivoida kansalaisia ja madaltaa osallistumiskynnystä sekä rohkaista heitä keskusteluun julkisen hallinnon kanssa. Teknologiset ratkaisut lupaavat tiiviimmän ja reaaliaikaisenkin keskusteluyhteyden hallinnon ja kansalaisten välillä. E-osallistuminen koetaan myös ratkaisuna maaseuduille tyypillisten niukkenevien resurssien ja pitkien etäisyyksien haasteisiin. Kiinnostus e-osallistumiseen on tutkimusten mukaan kuitenkin vähäistä. Osallistumista tukevia teknologisia ratkaisuja olisi tarjolla, mutta niiden hyödyntämiseen ei olla innostuttu kunnissa. Tässä tutkimuksessa kartoitetaan, kuinka kuntaorganisaation viranhaltijat kokevat kuntalaisten osallistumisen sekä millaisia haasteita ja mahdollisuuksia he liittävät e-osallistumisen teknologisiin ratkaisuihin. Tutkimusaineisto koostuu 11 teemahaastattelusta, jotka kerättiin Mikkelin kaupungin eri palvelualueita edustavilta viranhaltijoilta. Haastattelupuhe on sosiaalisesti rakentunutta ja aineistoa tarkasteltiin teoriasidonnaisesti kehysanalyyttisella otteella. Analyysissa selvitettiin keskeiset osallistumiseen liittyvät kehystämistavat viranhaltijoiden näkökulmasta. Haastateltavat puhuivat osallistumisesta velvollisuuksien kehyksessä ja käytäntöjen kehyksessä. Vaikka osallistumista pidettiin tärkeänä, ristivetoa esiintyi velvollisuuksien (kuntalaki ja kuntalaisten osallistumismahdollisuudet) ja käytäntöjen (nykyiset toimintakulttuurit ja niukat resurssit) välillä. Edustuksellisen päätöksenteon ja kuntalaisten osallistumisen suhde osoittautui kitkaiseksi. Myös kuntalaisten näkökulmaa ja mielekkäitä osallistumisen tapoja olisi tulosten mukaan kehitettävä. Lisäksi kuntaorganisaatioiden nykyiset toimintakulttuurit kaipaavat osallistumisen huomioon ottavaa uudistamista ja riittävän resursoinnin varmistamisen. fi
dct.subject digitaalisuus
dct.subject osallistuminen
dct.subject julkinen sektori
dct.subject sosiaalinen kestävyys
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language suomi fi
ethesis.language Finnish en
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Janne Hukkinen und
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:8f09308b-6b13-4229-b5d5-b89c510f1c8d
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2022-05-11 08:22:06:690
ethesis.principalprofessor Janne Hukkinen und
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202207043164
dct.alternative Digital Participation in Municipalities: Opportunities and Challenges : Case Study of City Administration of Mikkeli en
ethesis.facultystudyline Globaali kestävyys fi
ethesis.facultystudyline Global Sustainability en
ethesis.facultystudyline Globaali kestävyys sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH57_115
ethesis.mastersdegreeprogram Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelma (ECGS) fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme in Environmental Change and Global Sustainability en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i miljöförändringar och global hållbarhet sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH57_005

Files in this item

Files Size Format View
KUUSELA_KAROLIINA_PROGRADU_2022.pdf 981.0Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record