Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Actor roles and relationships in sustainability transitions : Stakeholder analysis of the construction and housing sector in Finland

Show full item record

Title: Actor roles and relationships in sustainability transitions : Stakeholder analysis of the construction and housing sector in Finland
Author(s): Ryöppy, Selja
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Degree program: Master's Programme in Environmental Change and Global Sustainability
Specialisation: Global Sustainability
Language: English
Acceptance year: 2022
Abstract:
Laajamittaisten yhteiskunnan tasapainoa uhkaavien ilmiöiden, kuten ilmastonmuutoksen, voittamiseksi tarvitaan nykyisten tuotanto- ja kulutustapojen systeeminen muutos, niin kutsuttu kestävyysmurros. Tämä puolestaan vaatii muutoksia sosioteknisiin järjestelmiin, eli verkostoihin, jotka rakentuvat toimijoista, instituutioista, teknologioista, esineistä ja tiedosta, sekä niiden välisistä suhteista. Tämä tutkielma käyttää Suomen rakennus- ja asuntosektoria tapaustutkimuksena ja esimerkkinä yhdestä sosioteknisestä järjestelmästä. Keskittymällä järjestelmän sosiaalisiin ulottuvuuksiin, tutkielmassa analysoidaan kuinka nykyiseen systeemiin osallistuvat toimijat voivat estää tai tukea kestävyysmurroksen toteutumista. Teksti pyrkii vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: miten alan sidosryhmät määrittelevät ilmastoviisauden, ja mihin osa-alueisiin he toiminnassaan keskittyvät; miten toimijoihin liittyvät esteet ilmenevät alalla Suomessa; ja mitkä toimijat voisivat mahdollistaa tai nopeuttaa murrosta. Jotta toimijoiden rooleja ja suhteita voidaan ymmärtää paremmin, tutkielma perustuu kestävän kehityksen transitioteorioihin, erityisesti monitasomalliin (multi-level perspective) ja strategisten kokeilujen teoriaan (strategic niche management). Tutkielmassa määritellään kirjallisuuskatsauksen perusteella kolme toimijoihin linkittyvää estettä murrokselle (toisistaan poikkeavat näkemykset ja fokukset, liian pieni verkosto ja murrosta vastustavat toimijat) ja yksi mahdollistava toimijatyyppi (välittäjäorganisaatiot). Näitä esteitä ja mahdollistajia tutkaillaan sen jälkeen suomalaisen tapaustutkimuksen kautta. Metodologiana käytettiin sidosryhmäanalyysiä, ja tutkielmaa varten haastateltiin 21 ennalta määriteltyä toimijaa. Vastausten analysoinnissa hyödynnettiin sisältöanalyysiä ja sosiaalisten verkostojen analyysiä. Tulokset viittaavat siihen, että vaikka ymmärrys ilmastoviisaasta rakentamisesta ja asumisesta on saamassa kokonaisvaltaisempaa näkökulmaa Suomessa, kolme määriteltyä estettä näkyvät alalla edelleen: energiaan liittyvät fokusalueet ovat kaikille haastatelluille toimijoille aiheellisia, mutta vain osa keskittyy kotitalouksien valintoihin, vähähiilisiin materiaaleihin tai alan kiertotalouteen; toimijoiden välinen verkosto vaikuttaa suhteellisen tiheältä ja kattavalta, mutta parannuskohtia nousee tarkemman tarkastelun aikana; vaikka kehitystä on tapahtunut viime vuosina, alan vakiintuneiden toimijoiden katsotaan yhä olevan liian hitaita murrokseen. Monet myös tunnistavat välittäjäorganisaatioiden merkityksen, mutta mahdollisten toimijoiden määrittäminen osoittautuu monimutkaiseksi. Kaiken kaikkiaan ala saattaa liikkua kestävyysmurroksessa eteenpäin, mutta toimijat luovat ja ylläpitävät sekä esteitä että mahdollisuuksia tässä prosessissa.
A systemic change in the current modes of production and consumption, a so-called sustainability transition, is required to overcome large-scale society-transforming phenomena such as the climate change. This in turn demands changes in socio-technical systems, i.e., the networks of actors, institutions, technologies, material artefacts, and knowledge creation. In this thesis, the Finnish construction and housing sector is used as a case study, and an example of one socio-technical system. By focusing on the socio aspect of the socio-technical, I analyse how actors who are involved in the current system may inhibit or enable a sustainability transition. I seek to answer the following questions: what the relevant definitions of and foci for climate-wise action are among stakeholders in the sector in Finland; how actor-related barriers manifest themselves; and which actors could enable or speed up the transition. This thesis builds on sustainability transition theories, especially multi-level perspective and strategic niche management, to better understand actor roles and relationships. Based on a literature review, I define three actor-related barriers to transition (misaligned vision and focus, small network, and pro-regime actor resistance) and one potential enabler (intermediaries). These are then applied to the Finnish context. In this thesis, I employed stakeholder analysis as the methodology, interviewing a pre-defined set of 21 stakeholders. The results were analysed using content and social network analyses. The results suggest that although the understanding of climate-wise construction and housing is gaining a more holistic perspective, the three barriers all still manifest in the sector in Finland: all the stakeholders are engaged in energy-related topics, but hold differing foci on household choices, low-carbon materials and circularity; the network amongst actors seems relatively dense and inclusive, but improvement points emerge with closer examination; although results suggest that development has happened in the recent years, industries and incumbents are still considered too slow-moving. The importance of intermediation is also recognised by many but defining and picking potential intermediaries out of the crowd is a complex task. Overall, the sector may be moving forward in the transition, but the stakeholders create and uphold both barriers and opportunities in the process.
Keyword(s): Sustainability transition construction housing multi-level perspective strategic niche management stakeholder analysis climate change


Files in this item

Files Size Format View
Ryoppy_Selja_thesis_2021.pdf 1.684Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record