Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Climate related health risk development in urban residential areas : a case study of two Finnish cities

Show full item record

Title: Climate related health risk development in urban residential areas : a case study of two Finnish cities
Author(s): Pörsti, Saara Kyllikki
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Degree program: Master's Programme in Environmental Change and Global Sustainability
Specialisation: Environmental Change
Language: English
Acceptance year: 2022
Abstract:
Urbaaneissa ympäristöissä tapahtuvat ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit lisääntyvät ja niillä on laajat negatiiviset vaikutukset terveyteen. Vaikutukset vaihtelevat ajallisesti ja spatiaalisesti, ja näkyvät esimerkiksi lisääntyneinä kuumuuden aiheuttamina sairauksina, hengitystieongelmina, sekä tartunnanlevittäjien ja vesivälitteisten tautien lisääntymisenä. Haavoittuvuus ja altistuminen vaikutuksille riippuu erilaisista vuorovaikutuksessa olevista tekijöistä kaupunkijärjestelmistä henkilökohtaisiin tekijöihin. Tutkimuksella, jonka kohteena on kaupunkien ilmastonmuutoksen vaikutusten voimakkuutta kasvattavien ja hidastavien tekijöiden tutkiminen, voidaan parantaa tehokkaiden sopeutumistoimien asettamista. Kaupunkijärjestelmien vaikutuksesta (sosiaalinen ja fyysinen ympäristö sekä politiikka ja suunnittelu) eri haavoittuvuus- ja altistumisseurauksiin tiedetään vielä hyvin vähän. Systeemiajattelun sekä käsitteellisen viitekehyksen avulla, jonka mukaan kaupunkijärjestelmät vaikuttavat haavoittuvuus ja altistumisseurauksiin, tämä opinnäytetyö vastaa seuraaviin kysymyksiin: Miten eri kaupunkijärjestelmät ja systeemiosatekijät sekä ilmastoriski elementit (haavoittuvuus, altistuminen) ovat yhteydessä toisiinsa? Ja mitkä erityyppiset vuorovaikutussuhteet johtavat haavoittuvuus- ja altistumislopputuloksiin? Tämän kvalitatiivisen tapaustutkimuksen pääasiallinen data kerättiin hyödyntämällä parihaastatteluita. Yhteensä 18 haastattelua järjestettiin Helsingistä ja Turusta valituille asiantuntijoille. Haastattelut nau hoitettiin, litteroitiin ja koodattiin tekstianalyysiohjelmalla. Tulokset osoittavat, että kaupunkijärjestelmät vaikuttavat eri haavoittuvuus ja altistumistekijöihin. Tulokset osoittavat myös, että sopeutumistoimilla, jotka huomioisivat erilaiset kaupunkijärjestelmät, haavoittuvuutta ja altistumista voitaisiin vähentää merkittävästi. Tämä tutkimus tarjoaa paremmat työkalut tunnistaa kaupunkijärjestelmien merkitys ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Erilaisten kaupunkijärjestelmien, ilmastoriskielementtien ja terveysvaikutusten synergioiden tunnistaminen ei kuitenkaan vielä sellaisenaan edistä sopeutumispolitiikkaa. Tehokkaammat sopeutumistoimet vaativat vielä tutkimuksia poliittisten päätösten vaikuttavuudesta sosiaaliseen ja fyysiseen ympäristöön pitkällä aikavälillä.
Climate change have widespread increasing negative health impacts on urban residents. The impacts vary in different temporal and spatial dimensions and include health impacts such as increases in heat related illnesses, respiratory issues, and vector-borne diseases. Vulnerability and exposure to those impacts depend on different interacting factors from city level systems to individual characteristics. Papers that study how cities’ moderating factors impact on different climate change induced health impacts are an important part for setting adaptation policies. Little is known how city systems and system factors (social and physical environment and policy and planning) moderate climate change induced health impacts in cities and their role in different vulnerability and exposure outcomes. With an analytical framework that utilizes systems approach and follows conceptual framework that considers city systems as moderating factors to different vulnerability and exposure outcomes, this thesis answers the questions: How are the city systems and system factors, and climate risk elements (vulnerability, exposure) related? And what are the different types of interactions that lead to vulnerability and exposure outcomes? The main data of this qualitative case study is collected with 18 expert pair-interviews. The experts are selected from four residential areas that represent different municipalities in Helsinki and Turku. The interviews are transcribed and coded with Atlas.ti. The findings of this study emphasize that moderating factors have an impact on different vulnerability and exposure outcomes. The results also show that adaptation measures that would consider cities moderating factors, would have a significant impact on reduced exposure and vulnerability to begin with. Identification of different city system, climate risk and health impact pathway synergies doesn’t promote better adaptation policies as such. Better understanding of efficient adaptation policies require further studies of the consequences resulting from the policy decisions in physical and social environment in the long run.
Keyword(s): Climate risk urban systems adaptation health impact pathway climate change moderating factor


Files in this item

Files Size Format View
Porsti-Saara-Thesis-2022.pdf 3.811Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record