Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Pystynkö opiskelemaan yliopistossa? : akateeminen minäpystyvyys ja sen kehittyminen yliopiston verkkopohjaisilla tutustumiskursseilla

Show simple item record

dc.date.accessioned 2022-07-05T12:02:57Z
dc.date.available 2022-07-05T12:02:57Z
dc.date.issued 2022-07-05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/42368
dc.title Pystynkö opiskelemaan yliopistossa? : akateeminen minäpystyvyys ja sen kehittyminen yliopiston verkkopohjaisilla tutustumiskursseilla fi
ethesis.faculty Kasvatustieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Educational Sciences en
ethesis.faculty Pedagogiska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a990df47-03bd-4108-9d39-9b2f66a53631
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Aksela, Olli
dct.issued 2022
dct.abstract Tavoitteet: Tämän tutkielman tavoitteena on lisätä ymmärrystä akateemisen minäpystyvyyden osa-alueista ja niiden kehittymisestä yliopistojen tutustumiskursseille osallistuneiden keskuudessa. Verkkopohjaiset tutustumiskurssit (myös orientaatio/kurkistuskurssit) ovat uusimpia työmuotoja lukioiden ja korkeakoulujen yhteistyössä. Tutustumiskurssien vaikutuksesta ja akateemisten pystyvyysuskomusten osa-alueista on vähän tutkimusta tähän mennessä. Menetelmät: Tutkimus sisältää kaksi osaa. Ensimmäisessä osassa tehtiin akateemisen minäpystyvyyden mittaamiseen käytetyn Academic Self-Efficacy Scale -mittarin (Ashraf & Gafoor, 2006) rakenneanalyysi. Siinä selvitettiin kurssien opiskelijoiden akateemisen minäpystyvyyden osa-alueet mittarilla tarkasteltuna, ja selvitettiin taustatekijöiden (sukupuoli, ikä, vanhempien koulutus ja opiskelumenestys) yhteyttä niihin. Tutkimuksen toisessa osassa tehtiin akateemisen minäpystyvyyden kehittymisen tarkastelu rakenneanalyysissa muodostetuissa osa-alueissa. Aineisto kerättiin verkkokyselylomakkeella kahdesti kurssin aikana. Opiskelijat osallistuivat tutkimukseen vapaaehtoisesti. Ensimmäinen tutkimusosa toteutettiin eksploratiivisella faktorianalyysilla kurssin alussa toteutetun kyselyn aineistosta. Siihen osallistui kahden yliopiston järjestämien ensimmäisten tutustumiskurssien (aiheina: tekoäly, lääketiede ja kemia) opiskelijoita (N=195). Toisessa tutkimuksen osassa tarkasteltiin akateemista minäpystyvyyden kehittymistä kahden kurssin opiskelijoille tehdyillä mittauksilla ennen ja jälkeen kurssin. Se toteutettiin parittaisen otoksen t-testillä (N=43) faktoripistemuuttujien suhteen. Koko tutkimus toteutettiin COVID-19 pandemian aikana lukuvuonna 2020 – 2021 ennen uuden lukiolain (2019) ja opetussuunnitelmien perusteiden voimaantuloa. Tulokset ja johtopäätökset: Tällä mittarilla tutustumiskurssien opiskelijoiden akateemisesta minäpystyvyydestä muodostui kolmen faktorin malli: koettu kognitiivinen kyvykkyys, koettu pystyvyys tuen järjestämiseen ja koetut oppimisen itsesäätelytaidot. Mallia verrattiin muiden mittareiden rakennetuloksiin ja tutkimuskirjallisuuteen, ja sille löydettiin teoreettista tukea. Tutkimuksessa havaittiin viitteitä kurssien suorittamisen positiivisesta vaikutuksesta akateemiseen minäpystyvyyteen. Tutustumiskurssien tavoite opiskelijoiden tutustumisesta alaan ja sen suhteen omiin kykyihin näyttäisi vahvistuneen. Tutkielmassa esitetään käytetystä akateemisen minäpystyvyyden mittarista uusi versio, ehdotuksia sen kehittämiseen ja muita jatkotutkimuskohteita. Tutkimuksen tuloksia voidaan soveltaa opetuksessa, esimerkiksi tutustumiskurssien kehittämisessä, ja akateemisen minäpystyvyyden tutkimuksessa. fi
dct.abstract The aim of this Master’s Thesis is to increase the understanding of the dimensions of academic self-efficacy and their development among those students who have attended to the university introductory courses. The web-based orientation courses are the latest forms of co-operation between high schools and universities in Finland. There is little research to date on the impact of the courses and the components of academic self-efficacy. Methods: This study consists of two parts. In the first part of it, a structural analysis of the Ac-ademic Self-Efficacy Scale (Ashraf & Gafoor, 2006) was performed for the measurement of academic self-efficacy. It examined the domains of the students' academic self-efficacy, and the relationship between the background factors (gender, age, parental education, and aca-demic success). In the second part of the study, the development of academic self-efficacy was examined in the dimensions formed in the structural analysis. The data was collected us-ing an online questionnaire twice during the courses. All students participated on it voluntarily. An exploratory factor analysis of the data from a survey conducted at the beginning of the course was used in the first part of study. The data was collected from the introductory cours-es (artificial intelligence, chemistry and medicine) organized by two universities (N = 195). The second part of the study examined the development of academic self-efficacy using the data of the students before and after two courses (chemistry and medicine). It was performed by a t-test of a pairwise sample on factor point variables (N = 43). The entire study was con-ducted during the COVID-19 pandemic during the school year 2020–2021 before the entry in-to force of the new High School Act (2019) and the new curricula framework. Results and Conclusions: With this measure, the academic self-ability of the students in the introductory courses formed a three-factor model: perceived cognitive ability, perceived ability to provide support, and perceived self-regulated learning skills. The model was compared with the structural results of other academic self-efficacy measures and research literature, and theoretical support was found for it. The study found indications of a positive effect of complet-ing the courses on academic self-efficacy. The goal of the introductory courses for students to become acquainted with the field and one’s own abilities would seem to have strengthened. The study presents an iterated version of the academic self-efficacy measure used and sug-gestions for the development of it and areas for further research. The results of the study can be applied in teaching, for example in the development of introductory courses and research in terms of academic self-efficacy. en
dct.subject koulutuksellinen minäpystyvyys
dct.subject pystyvyysuskomukset
dct.subject kurkistustuskurssi
dct.subject orientaatiokurssi
dct.subject lukio-korkeakouluyhteistyö
dct.subject akateemisen minäpystyvyyden mittari
dct.subject eksploratiivinen faktorianalyysi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin und
ethesis.language suomi fi
ethesis.language Finnish en
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Scheinin, Patrik
ethesis.supervisor Ihantola, Petri
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:91480648-acf2-44d1-8188-d6244895d108
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2022-05-23 11:52:13:803
ethesis-internal.abstract.secondary The aim of this Master’s Thesis is to increase the understanding of the dimensions of academic self-efficacy and their development among those students who have attended to the university introductory courses. The web-based orientation courses are the latest forms of co-operation between high schools and universities in Finland. There is little research to date on the impact of the courses and the components of academic self-efficacy. Methods: This study consists of two parts. In the first part of it, a structural analysis of the Ac-ademic Self-Efficacy Scale (Ashraf & Gafoor, 2006) was performed for the measurement of academic self-efficacy. It examined the domains of the students' academic self-efficacy, and the relationship between the background factors (gender, age, parental education, and aca-demic success). In the second part of the study, the development of academic self-efficacy was examined in the dimensions formed in the structural analysis. The data was collected us-ing an online questionnaire twice during the courses. All students participated on it voluntarily. An exploratory factor analysis of the data from a survey conducted at the beginning of the course was used in the first part of study. The data was collected from the introductory cours-es (artificial intelligence, chemistry and medicine) organized by two universities (N = 195). The second part of the study examined the development of academic self-efficacy using the data of the students before and after two courses (chemistry and medicine). It was performed by a t-test of a pairwise sample on factor point variables (N = 43). The entire study was con-ducted during the COVID-19 pandemic during the school year 2020–2021 before the entry in-to force of the new High School Act (2019) and the new curricula framework. Results and Conclusions: With this measure, the academic self-ability of the students in the introductory courses formed a three-factor model: perceived cognitive ability, perceived ability to provide support, and perceived self-regulated learning skills. The model was compared with the structural results of other academic self-efficacy measures and research literature, and theoretical support was found for it. The study found indications of a positive effect of complet-ing the courses on academic self-efficacy. The goal of the introductory courses for students to become acquainted with the field and one’s own abilities would seem to have been accomplished. The study presents an iterated version of the academic self-efficacy measure used and suggestions for the development of it and areas for further research. The results of the study can be applied in teaching, for example in the development of introductory courses and research in terms of academic self-efficacy. und
ethesis-internal.abstract.primary Tavoitteet: Tämän tutkielman tavoitteena on lisätä ymmärrystä akateemisen minäpystyvyyden osa-alueista ja niiden kehittymisestä yliopistojen tutustumiskursseille osallistuneiden keskuudessa. Verkkopohjaiset tutustumiskurssit (myös orientaatio/kurkistuskurssit) ovat uusimpia työmuotoja lukioiden ja korkeakoulujen yhteistyössä. Tutustumiskurssien vaikutuksesta ja akateemisten pystyvyysuskomusten osa-alueista on vähän tutkimusta tähän mennessä. Menetelmät: Tutkimus sisältää kaksi osaa. Ensimmäisessä osassa tehtiin akateemisen minäpystyvyyden mittaamiseen käytetyn Academic Self-Efficacy Scale -mittarin (Ashraf & Gafoor, 2006) rakenneanalyysi. Siinä selvitettiin kurssien opiskelijoiden akateemisen minäpystyvyyden osa-alueet mittarilla tarkasteltuna, ja selvitettiin taustatekijöiden (sukupuoli, ikä, vanhempien koulutus ja opiskelumenestys) yhteyttä niihin. Tutkimuksen toisessa osassa tehtiin akateemisen minäpystyvyyden kehittymisen tarkastelu rakenneanalyysissa muodostetuissa osa-alueissa. Aineisto kerättiin verkkokyselylomakkeella kahdesti kurssin aikana. Opiskelijat osallistuivat tutkimukseen vapaaehtoisesti. Ensimmäinen tutkimusosa toteutettiin eksploratiivisella faktorianalyysilla kurssin alussa toteutetun kyselyn aineistosta. Siihen osallistui kahden yliopiston järjestämien ensimmäisten tutustumiskurssien (aiheina: tekoäly, lääketiede ja kemia) opiskelijoita (N=195). Toisessa tutkimuksen osassa tarkasteltiin akateemista minäpystyvyyden kehittymistä kahden kurssin opiskelijoille tehdyillä mittauksilla ennen ja jälkeen kurssin. Se toteutettiin parittaisen otoksen t-testillä (N=43) faktoripistemuuttujien suhteen. Koko tutkimus toteutettiin COVID-19 pandemian aikana lukuvuonna 2020 – 2021 ennen uuden lukiolain (2019) ja opetussuunnitelmien perusteiden voimaantuloa. Tulokset ja johtopäätökset: Tällä mittarilla tutustumiskurssien opiskelijoiden akateemisesta minäpystyvyydestä muodostui kolmen faktorin malli: koettu kognitiivinen kyvykkyys, koettu pystyvyys tuen järjestämiseen ja koetut oppimisen itsesäätelytaidot. Mallia verrattiin muiden mittareiden rakennetuloksiin ja tutkimuskirjallisuuteen, ja sille löydettiin teoreettista tukea. Tutkimuksessa havaittiin viitteitä kurssien suorittamisen positiivisesta vaikutuksesta akateemiseen minäpystyvyyteen. Tutustumiskurssien tavoite opiskelijoiden tutustumisesta alaan ja sen suhteen omiin kykyihin näyttäisi toteutuneen. Tutkielmassa esitetään käytetystä akateemisen minäpystyvyyden mittarista uusi versio, ehdotuksia sen kehittämiseen ja muita jatkotutkimuskohteita. Tutkimuksen tuloksia voidaan soveltaa opetuksessa, esimerkiksi tutustumiskurssien kehittämisessä, ja akateemisen minäpystyvyyden tutkimuksessa. und
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202207053177
dct.alternative Could I study at university? : Academic self-efficacy and its development during the orientation e-courses of the universities en
ethesis.facultystudyline Luokanopettaja, kasvatustiede fi
ethesis.facultystudyline Class Teacher, Education en
ethesis.facultystudyline Klasslärare, pedagogik sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH60_040 und
ethesis.mastersdegreeprogram Kasvatustieteiden maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master´s Programme in Education en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i pedagogik sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH60_001 und

Files in this item

Files Size Format View
Aksela_Olli_Maisterintutkielma_2022.pdf 1.392Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record