Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

“It was a fascinating experience” : mediaatio akateemisen englannin kurssin ryhmäkeskusteluissa

Show full item record

Title: “It was a fascinating experience” : mediaatio akateemisen englannin kurssin ryhmäkeskusteluissa
Author(s): Wallden, Nina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Degree program: Master´s Programme in Education
Specialisation: General and Adult Education
Language: Finnish
Acceptance year: 2022
Abstract:
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kuvata mediaation esiintymistä akateemisen englannin kurssin keskustelutehtävässä, ja sitä, miten toiminnan onnistuminen vaikuttaa vuorovaiku-tukseen. Mediaatiota tarkastellaan Eurooppalaisen viitekehyksen näkökulmasta ja viiteke-hyksen osaamiskuvaukset ohjaavat mediaatio-käsitteen määrittelyä tässä tutkimuksessa. Mediaatio on yksi viitekehykseen lisätyn täydentävän osan määrittelemistä vuorovaikutuk-sen tavoista, ja se kuvaa toimintaa, jolla viestijä mukauttaa viestintäänsä vastaanottajan tarpeiden mukaan. Tavoitteena on helpottaa viestin välittymistä ja yhteisen ymmärryksen saavuttamista, sekä poistaa vuorovaikutuksen esteitä. Vuonna 2018 julkaistu täydentävä osa, sekä mediaatio käsitteenä, korostavat entisestään viitekehyksen viestinnällistä ja toi-minnallista kielinäkemystä. Hypoteesina tässä tutkimuksessa oli, että onnistunut mediaatio edistää vuorovaikutusta ja vastaavasti puutteet mediaatiossa aiheuttavat ongelmia vuoro-vaikutuksessa. Tutkimuksen osallistujat olivat opiskelijoita (N=51) kolmelta Helsingin yliopiston Kielikes-kuksen englannin kurssilta. Aineisto kerättiin osana ryhmäkeskustelua, joka oli yksi kurssin oppimistehtävistä. Tutkimuksen aineisto koostuu keskustelun arviointilomakkeiden vasta-uksista sekä keskustelujen videotallenteista. Tutkimuksessa hyödynnettiin monimenetel-mällistä lähestymistapaa. Laadullista aineistoa lähestyttiin aineistosta riippuen aineisto- ja teorialähtöisesti. Tutkimus konkretisoi mediaation käsitettä ja tuo mediaatiotoimintaa näkyväksi. Samalla se osoittaa miten oppimistilanteessa tapahtuvaa toimintaa voi tarkastella ja arvioida mediaation ja viitekehyksen osaamiskuvausten näkökulmasta. Tulosten perusteella todetaan, että mediaatiota voi myös opettaa ja harjoitella ja viitekehyksen osaamiskuvauksia voidaan hyödyntää erilaisten mediaation muotojen määrittelyssä. Lisäksi osaamiskuvauksia voidaan käyttää ohjaamaan opiskelijan itsearviointia. Osaamiskuvauksia tärkeämpänä kuitenkin nähdään mediaatio-käsitteen edustama kielinäkemys, joka korostaa viestinnällisyyttä, kulttuurista kompetenssia ja oppijan aktiivista roolia oppimisprosessissa. Mediaation näkö-kulma opetukseen edesauttaa kommunikatiivisen lähestymistavan mukaisen opetuksen suunnittelua ja toteutusta.
The aim of this master’s thesis was to describe mediation activities as part of a group discussion task in an academic English course. In addition, the goal was to investigate how successful mediation affects interaction. The perspective on mediation in this study is guided by the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) and mediation is defined through the CEFR descriptors for mediation. The descriptors were added in the CEFR, and mediation presented as one of the modes of language, in the 2018 CEFR Companion Volume. The new volume, as well as the concept of mediation, further emphasizes the communicative and action-oriented approach to language learning. Mediation refers to co-creation of meaning, facilitating understanding and communication between participants in interaction. The hypothesis in this thesis was that successful mediation has a positive effect on interaction whereas problems in mediation have the opposite effect. The participants (N=51) were students from three different academic English courses in the University of Helsinki Language Centre. The data were gathered as part of a course task consisting of small group discussions. The data consist of students’ answers to post-discussion questionnaires as well as video recordings of the discussions. Mixed methods approach was used in this study, and qualitative data were analyzed both inductively and deductively. This study concretizes the concept of mediation and makes mediation activities visible. It al-so shows how mediation activities can be described and assessed from the perspective of the CEFR descriptors. The results show that mediation can be taught and practiced, and that the CEFR descriptors can be used in defining different types of mediation. In addition, the descriptors can be used as a guideline in students’ self-assessment. However, the view on language learning the concept of mediation represents is seen as more significant than the specific descriptors. Mediation embodies a communicative approach that emphasizes the social nature of learning, cultural competence and the active role of the language learner. The conclusion in this thesis is that adopting a mediation-perspective towards classroom activities contributes to a more communicative approach to language learning and teaching.
Keyword(s): mediaatio Eurooppalainen viitekehys viestinnällinen kieltenopetus viestinnällisyys


Files in this item

Files Size Format View
Wallden_Nina_ProGradu_2022.pdf 1.787Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record