Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Koronapandemian aiheuttaman etäopetusajan muutokset vapaan sivistystyön kentällä : Eläkeläisopiskelijoiden näkökulmasta

Show full item record

Title: Koronapandemian aiheuttaman etäopetusajan muutokset vapaan sivistystyön kentällä : Eläkeläisopiskelijoiden näkökulmasta
Author(s): Kivelä, Hilla
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Degree program: Master´s Programme in Education
Specialisation: General and Adult Education
Language: Finnish
Acceptance year: 2022
Abstract:
Tutkimuksen tavoitteena oli kuvata koronapandemian aiheuttaman etäopetusajan muutoksia vapaan sivistystyön kentällä eläkeläisopiskelijoiden näkökulmasta. Päätutkimuskysymys oli seuraava 1) Mitkä tekijät saavat eläkeläisopiskelijan valitsemaan etä- tai lähiopetuksen. Vapaan sivistystyön lisäksi tutkimuksessa käsitellään aikuiskoulutuksen, elinikäisen oppimisen ja etäopetuksen käsitteistöä. Tutkimuksessa painottuu vapaan sivistystyön adaptoituminen etäopetusaikaan. Kiinnostuksen kohteena ovat aiemmin perinteiseen luokkahuonemalliin tottuneiden eläkeläisopiskelijoiden nyt suosimat opetusmuodot. Tutkimus toteutettiin monimenetelmällisesti. Se lukeutui aikuiskasvatuksen ja omaehtoisen sivistyksen tutkimusalueelle. Tutkimus suoritettiin vapaavalintaisella kyselylomakkeella, joka sisälsi sekä avoimia, että monivalintakysymyksiä. Tutkimuksen aineisto koostui eläkeläisopiskelijoiden vastauksista N = 188. Aineistoa analysoitiin sekä sisällönanalyysillä, että numeerisesti. Kirjalliset lähteet sisälsivät kansainvälisiä artikkeleita, sekä tieteellisiä kirjoja ja tutkimuksia. Tutkimuksessa selvisi, että eläkeläisopiskelijoilla oli hyvin erilaisia näkökulmia hyvästä opetuksesta ja oppimisesta. Eläkeläisopiskelijat eivät ole mieltymyksiltään yhtenäinen homogeeninen ryhmä. Lähiopetusta suosi tutkimusjoukosta vain pieni enemmistö. Lähiopetusta suosivat eläkeläisopiskelijat kokivat lähiopetuksen tärkeäksi sen yhteisöllisyyden vuoksi. Eläkeläisopiskelijoiden vastauksista ilmeni, että opetuksen sosiaalinen merkitys ja pedagoginen puoli ovat tietoteknisiä syitä suurempi osa jättää osallistumatta etäopetukseen. Lähi- tai etäopetuksen suosiminen ei ole vain yhteydessä yksilön omiin kykyihin, resursseihin ja tukiverkostoon, vaan myös kurssin sisältöön ja substanssiin. Hybridiopetukselle ilmeni kysyntää opiskelijoiden vastauksissa. Sen järjestäminen tulee mitä luultavammin haastamaan vapaan sivistystyön oppilaitoksia. Vapaan sivistystyön rooli tulevaisuudessa on jatkaa avointa, omaehtoista ja tasa-arvoista koulutustarjontaa kaikille.
The aim of the thesis was to describe the effects that the distance learning period, caused by the Corona pandemic, had on the field of Finnish liberal adult education, from the viewpoint of senior students. The main research question was the following 1) What are the reasons for the senior student to choose between distance learning and contact learning. In addition to liberal adult education, this thesis addresses traditional adult education, life-long learning, as well as distance learning phenomena. The thesis emphasises how liberal adult education has adapted to distance learning and how the senior students, who were used to the traditional classroom learning situation, now prefer to learn. The study method was mixed. The thesis was set on the study field of adult education and voluntary learning. The study was conducted via a voluntary questionnaire, which included open questions and multiple-choice questions. The thesis material consisted of the answers made by the senior students N = 188. The material was analysed with the methods of content analysis, as well as numerically. The written sources included international articles, scientific studies, and books. The thesis concluded that the senior students have vastly different kinds of viewpoints on what is good learning and teaching. The senior students are not a homogenic group that share similar pref-erences. Only a small majority of the study sample preferred contact teaching in a classroom to dis-tance learning. Those who preferred contact teaching felt the sense of community important. Rather than the technological side of online learning, the social and pedagogical side proved out to be a bigger explanation why they do not wish to take part in distance learning classes. Preferring either of the studying methods is not only connected to a person’s skillset, resources, and home support but to the content and substance of the course itself. Hybrid teaching was noted to be in demand in the answers of the students. Organizing it might challenge the institutes of liberal adult education. The role of Finnish liberal adult education in the future is providing accessible, voluntary, and equal education for everyone.
Keyword(s): Vapaa sivistystyö aikuiskasvatus elinikäinen oppiminen etäopetus eläkeläisopiskelija vapaa sivistystyö aikuiskasvatus elinikäinen oppiminen etäopetus eläkeläisopiskelija fritt bildningsarbete


Files in this item

Files Size Format View
Kivela_Hilla_pro_gradu_2022.pdf 936.3Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record