Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Kasvatusalan ammattilaisten kokemuksia positiivisen diskriminaation projekteista varhaiskasvatuksessa

Show full item record

Title: Kasvatusalan ammattilaisten kokemuksia positiivisen diskriminaation projekteista varhaiskasvatuksessa
Author(s): Kokljuschkin, Annina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Degree program: Master´s Programme in Education
Specialisation: General and Adult Education
Language: Finnish
Acceptance year: 2022
Abstract:
Tässä pro gradu –tutkielmassa tarkastelen koulutuksellista tasa-arvoa edistäviä projekteja, jotka ovat rahoitettu Opetushallituksen myöntämällä valition erityisavustuksella. Tutkielman kohteena olevat projektit ovat suunnattu varhaiskasvatukseen sekä esi- ja alkuopetukseen ja näiden nivelvaiheeseen. Erityisavustuksen tarkoituksena on edistää sosiaalista ja alueellista tasa-arvoa sekä ehkäistä syrjäytymistä. Käytän tutkielman aineistona kasvatusalan ammattilaisten haastatteluja. Haastateltavat henkilöt työskentelivät kolmessa eri projektissa. Näiden haastattelujen pohjalta tarkastelen koulutuksellisen tasa-arvon saamia merkityksiä sekä sitä, minkälaisia mahdollisuuksia projektilla on vasata positiivisen diskriminaation tavoitteisiin projekteissa työskentelevien kasvatusalan ammattilaisten näkökulmasta. Aineisto on analysoitu käyttäen diskursiivisanalyyttistä lukutapaa. Lukutavan avulla toin näkyväksi rinnakkaisia, kilpailevia ja jännitteisiä merkityksiä, joita koulutuksellinen tasa-arvo sai projektien kontekstissa. Diskurssianalyysi näkee, että kielellä on todellisuutta rakentava ja seurauksia tuottava luonne. Menetelmätapa mahdollisti myös projektin tavoitteiden ja toiminnan tarkastelun näiden merkitysten kautta. Koulutuksellinen tasa-arvo ja eriarvoisuus saivat projektin kontekstissa erilaisia merkityksiä. Osassa merkityksiä korostuivat enemmän yksilön ominaisuudet ja taidot, kun osa taas korosti enemmän rakenteellisten tekijöiden merkityksen näiden taustalla. Projekti tilana hahmottui haastatteluiden perusteella väliaikaiseksi ratkaisuksi, jota leimasivat epävarmuus jatkosta ja kehitettyjen ratkaisuiden kiinnittyminen näihin tiettyihin projekteihin ja niissä työskenteleviin henkilöihin.
The aim of this study was to explore positive discrimination projects, which promote equality during early childhood education and elementary education. The projects were funded by government assistance by Finnish National Agency for Education. The purpose of government assistance was to promote social and regional equality and to prevent social exclusion. The data was gathered by interviewing project participants who were working in three different projects. Based on the data, I did explore dimensions of equality and opportunities that the projects gave to promote setted goals of positive discrimination. For the sake of analyzing the gathered data a discursive reading method was used, which aimed to point out different, parallel and competing meanings of equality. Discursive analysis sees that language has constructive and profitable nature. Using the method makes it possible to look at the project objectives and outcomes through these meanings. According to the results of this study equality and inequality had different meanings in the context of these projects. Some of these meanings emphasized more individual characteristics and skills and some were taking into consideration more structural factors. Employees described the projects as temporary solutions with uncertainty of continuation and maintenance of developed solutions after finalizing them.


Files in this item

Files Size Format View
Annina Kokljuschkin_Gradu_2022.pdf 1.238Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record