Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Kasvatusalan ammattilaisten kokemuksia positiivisen diskriminaation projekteista varhaiskasvatuksessa

Show simple item record

dc.date.accessioned 2022-07-05T12:04:01Z
dc.date.available 2022-07-05T12:04:01Z
dc.date.issued 2022-07-05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/42385
dc.title Kasvatusalan ammattilaisten kokemuksia positiivisen diskriminaation projekteista varhaiskasvatuksessa fi
ethesis.faculty Kasvatustieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Educational Sciences en
ethesis.faculty Pedagogiska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a990df47-03bd-4108-9d39-9b2f66a53631
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Kokljuschkin, Annina
dct.issued 2022 xx
dct.abstract Tässä pro gradu –tutkielmassa tarkastelen koulutuksellista tasa-arvoa edistäviä projekteja, jotka ovat rahoitettu Opetushallituksen myöntämällä valition erityisavustuksella. Tutkielman kohteena olevat projektit ovat suunnattu varhaiskasvatukseen sekä esi- ja alkuopetukseen ja näiden nivelvaiheeseen. Erityisavustuksen tarkoituksena on edistää sosiaalista ja alueellista tasa-arvoa sekä ehkäistä syrjäytymistä. Käytän tutkielman aineistona kasvatusalan ammattilaisten haastatteluja. Haastateltavat henkilöt työskentelivät kolmessa eri projektissa. Näiden haastattelujen pohjalta tarkastelen koulutuksellisen tasa-arvon saamia merkityksiä sekä sitä, minkälaisia mahdollisuuksia projektilla on vasata positiivisen diskriminaation tavoitteisiin projekteissa työskentelevien kasvatusalan ammattilaisten näkökulmasta. Aineisto on analysoitu käyttäen diskursiivisanalyyttistä lukutapaa. Lukutavan avulla toin näkyväksi rinnakkaisia, kilpailevia ja jännitteisiä merkityksiä, joita koulutuksellinen tasa-arvo sai projektien kontekstissa. Diskurssianalyysi näkee, että kielellä on todellisuutta rakentava ja seurauksia tuottava luonne. Menetelmätapa mahdollisti myös projektin tavoitteiden ja toiminnan tarkastelun näiden merkitysten kautta. Koulutuksellinen tasa-arvo ja eriarvoisuus saivat projektin kontekstissa erilaisia merkityksiä. Osassa merkityksiä korostuivat enemmän yksilön ominaisuudet ja taidot, kun osa taas korosti enemmän rakenteellisten tekijöiden merkityksen näiden taustalla. Projekti tilana hahmottui haastatteluiden perusteella väliaikaiseksi ratkaisuksi, jota leimasivat epävarmuus jatkosta ja kehitettyjen ratkaisuiden kiinnittyminen näihin tiettyihin projekteihin ja niissä työskenteleviin henkilöihin. fi
dct.abstract The aim of this study was to explore positive discrimination projects, which promote equality during early childhood education and elementary education. The projects were funded by government assistance by Finnish National Agency for Education. The purpose of government assistance was to promote social and regional equality and to prevent social exclusion. The data was gathered by interviewing project participants who were working in three different projects. Based on the data, I did explore dimensions of equality and opportunities that the projects gave to promote setted goals of positive discrimination. For the sake of analyzing the gathered data a discursive reading method was used, which aimed to point out different, parallel and competing meanings of equality. Discursive analysis sees that language has constructive and profitable nature. Using the method makes it possible to look at the project objectives and outcomes through these meanings. According to the results of this study equality and inequality had different meanings in the context of these projects. Some of these meanings emphasized more individual characteristics and skills and some were taking into consideration more structural factors. Employees described the projects as temporary solutions with uncertainty of continuation and maintenance of developed solutions after finalizing them. en
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language suomi fi
ethesis.language Finnish en
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Brunila, Kristiina
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:2e25534f-8e4b-4b7b-9224-c8765099ba80
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2022-05-23 09:38:30:389
ethesis-internal.abstract.secondary The aim of this study was to explore positive discrimination projects, which promote equality during early childhood education and elementary education. The projects were funded by government assistance by Finnish National Agency for Education. The purpose of government assistance was to promote social and regional equality and to prevent social exclusion. The data was gathered by interviewing project participants who were working in three different projects. Based on the data, I did explore dimensions of equality and opportunities that the projects gave to promote setted goals of positive discrimination. For the sake of analyzing the gathered data a discursive reading method was used, which aimed to point out different, parallel and competing meanings of equality. Discursive analysis sees that language has constructive and profitable nature. Using the method makes it possible to look at the project objectives and outcomes through these meanings. According to the results of this study equality and inequality had different meanings in the context of these projects. Some of these meanings emphasized more individual characteristics and skills and some were taking into consideration more structural factors. Employees described the projects as temporary solutions with uncertainty of continuation and maintenance of developed solutions after finalizing them. und
ethesis-internal.abstract.primary Tässä pro gradu –tutkielmassa tarkastelen koulutuksellista tasa-arvoa edistäviä projekteja, jotka ovat rahoitettu Opetushallituksen myöntämällä valition erityisavustuksella. Tutkielman kohteena olevat projektit ovat suunnattu varhaiskasvatukseen sekä esi- ja alkuopetukseen ja näiden nivelvaiheeseen. Erityisavustuksen tarkoituksena on edistää sosiaalista ja alueellista tasa-arvoa sekä ehkäistä syrjäytymistä. Käytän tutkielman aineistona kasvatusalan ammattilaisten haastatteluja. Haastateltavat henkilöt työskentelivät kolmessa eri projektissa. Näiden haastattelujen pohjalta tarkastelen koulutuksellisen tasa-arvon saamia merkityksiä sekä sitä, minkälaisia mahdollisuuksia projektilla on vasata positiivisen diskriminaation tavoitteisiin projekteissa työskentelevien kasvatusalan ammattilaisten näkökulmasta. Aineisto on analysoitu käyttäen diskursiivisanalyyttistä lukutapaa. Lukutavan avulla toin näkyväksi rinnakkaisia, kilpailevia ja jännitteisiä merkityksiä, joita koulutuksellinen tasa-arvo sai projektien kontekstissa. Diskurssianalyysi näkee, että kielellä on todellisuutta rakentava ja seurauksia tuottava luonne. Menetelmätapa mahdollisti myös projektin tavoitteiden ja toiminnan tarkastelun näiden merkitysten kautta. Koulutuksellinen tasa-arvo ja eriarvoisuus saivat projektin kontekstissa erilaisia merkityksiä. Osassa merkityksiä korostuivat enemmän yksilön ominaisuudet ja taidot, kun osa taas korosti enemmän rakenteellisten tekijöiden merkityksen näiden taustalla. Projekti tilana hahmottui haastatteluiden perusteella väliaikaiseksi ratkaisuksi, jota leimasivat epävarmuus jatkosta ja kehitettyjen ratkaisuiden kiinnittyminen näihin tiettyihin projekteihin ja niissä työskenteleviin henkilöihin. und
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202207053194
dct.alternative Experiences of educational professionals on positive discrimination projects in early childhood education en
ethesis.facultystudyline Yleinen ja aikuiskasvatustiede fi
ethesis.facultystudyline General and Adult Education en
ethesis.facultystudyline Allmän- och vuxenpedagogik sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH60_042
ethesis.mastersdegreeprogram Kasvatustieteiden maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master´s Programme in Education en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i pedagogik sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH60_001

Files in this item

Files Size Format View
Annina Kokljuschkin_Gradu_2022.pdf 1.238Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record