Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Eftertraktade företagare och särbehandlande arbetsgivare? : En diskursanalys av svenskspråkiga läroböcker i samhällslära för grundskolan i Finland

Show full item record

Title: Eftertraktade företagare och särbehandlande arbetsgivare? : En diskursanalys av svenskspråkiga läroböcker i samhällslära för grundskolan i Finland
Author(s): Vainio, Ella
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Degree program: Master´s Programme in Education
Specialisation: Class Teacher (in Swedish)
Language: Swedish
Acceptance year: 2022
Abstract:
Aim. Earlier studies have shown that textbooks are a crucial tool in teaching. Some theories mean that textbooks create and reproduce a specific outlook on reality. The aim of this study was to review how social studies textbooks in comprehensiveschool in Finland written in Swedish represent different occupations and how workers, employees, employers and entrepreneurs are constructed. The goal was to present who is represented in the textbooks and what kind of a notion could be constructed of workers, employees, employers and entrepreneurs in the textbooks. The study is constructed to make visible underlying discourses in the working life that are presented in social studies textbooks, so that teachers are able to adequately discuss the topic of different roles inworking life. Methods.The study includes six (6) social studies textbooks written in Swedish from Finland. For grades 4 –6 it consisted of two publishers and two publishers for grades 7 –9.In grades 4 –6 there was two textbooks per publisher. The method was a combination of a quantitative survey and a critical discourse analysis.The quantitative survey portrayed which occupations occur in the textbooks.The critical discourse analysis examined how employees, workers, employers and entrepreneurs areconstructed in social studies textbooks. Results. Altogether there are 131 occupations in the data. In the social studies textbooks for grades 4 –6 the prevalent occupations represented there, where occupations students this age could recognize form their everyday lives. In grades 7–9 the occupationswhere much broader, comparing to grades 4 –6, were there was an emphasis on occupations in the judiciary and executive fields. Otherwise,both in grades 4 –6 and 7 –9 the entrepreneur was present in the data. The employer-discourse represented the employer as actor in working life that had to be restrained and had many obligations. The employer was often represented as an impersonal and occasionally also as discriminating. The worker, employee and the employer are very intertwined. The worker-discourse described the workers vast range of action in working life, through instructions and facts for the reader. The worker-discourse was also very prevalent with rights and obligations. The employee-discourse many times portrayed employees only as measurement entity to describe another phenomenon, like businesses. The employees are also described through the working life norms, but also trough rights and obligations. The entrepreneur-discourse described the entrepreneur with many nuances, where positive and negative aspects are shown. A lot of space was given to instructions and facts regarding being an entrepreneur. The conclusion is that the employers are presented as impersonal and in a somewhat negative light, whereworkers and employees are prepared for theworking life trough norms and rights. The entrepreneurs are presented as value-charged and contain vastdescriptions of the life of an entrepreneur.
Mål. Tidigare studier om läroböcker har visatatt lärobokenses somett väsentligt redskap i undervisning. Olika studierhar lyft fram hur läroboken reproducerar och konstruerar en viss verklighet. Studiens syfte var att granska hur svenskspråkiga läroböcker isamhällslära för grundskolan i Finland representerar olika yrken samt hur arbetstagare, anställda, arbetsgivare och företagare konstrueras i läroböckerna. Målet var att lyfta fram vem som representeras i läroböckerna samt hurudana uppfattningarkundekonstruerasi läroböckernaav anställda, arbetstagare, arbetsgivare och företagare. Studien gickut på att synliggöra underliggande diskurser om arbetslivet som framställs i läroböcker i samhällslära, så att lärare kan mångsidigt i sin undervisning behandla arbetslivets olika aktörer. Metoder. Studiens material omfattades av sex (6) svenskspråkiga läroböcker i samhällslära i Finland, som bestod av två förlag för årskurserna 4 –6 ochförårskurserna 7 –9. I årskurserna 4 –6 fanns det två läroböcker per förlag. Metoden utgick från en kombination av kvantitativ kartläggning och en kritisk diskursanalys. Den kvantitativa kartläggningen kartlade vilka yrken som framkommer i läroböckerna i samhällslära. Den kritiska diskursanalysen granskade hur anställda, arbetstagare, arbetsgivare och företagare konstruerasi texti läroböckerna i samhällslära. Resultat och slutsatser. Sammanlagt framkom det 131 yrken i materialet. Iläroböckerna för samhällslära för årskurserna 4 –6 framkom det yrken som kanantas att eleverna möter i sin vardag, som t.ex. lärare. I årskurserna 7 –9 framkom det betydligt mera yrken än för årskurserna 4 –6, där betoningen var på yrken inom verkställande och beslutande makten. Utöver detta framkom företagarebåde i läroböckerna för årskurserna 4 –6 och 7 –9. Arbetsgivardiskursen framförde arbetsgivaren som en aktör inom arbetslivet som begränsas i sina handlingar och har många skyldigheter. Arbetsgivaren framställdes ofta som opersonlig och stundvis som diskriminerande. Arbetstagaren, anställda och arbetsgivaren varstarkt sammankopplande. Arbetstagardiskuren beskrevomfattandearbetstagarens handlingsförmåga inom arbetslivet, i form av instruktioneroch faktaför läsaren. Arbetstagardiskursen var väldigt präglad av rättigheter och skyldigheter. Anställdas diskurs porträtterade anställdaoftasom en måttstock för att beskriva något annat, som t.ex. företag. Anställda beskrevs också starkt via arbetslivets normer, men också via rättigheter och skyldigheter. Företagardiskursen beskrevs företagaren nyanserat, där explicita positiva och negativa aspekter framställs. Mycket utrymme gavs åt instruktioner och fakta om att vara företagare. Slutsatsen är att arbetsgivarna framställs i ett opersonligt till viss grad negativljus, där arbetstagare och anställda förbereds för arbetslivet via normer och rättigheter, och var företagare beskrivs som något värdeladdatoch vars verksamhet beskrivs i detalj.
Keyword(s): samhällslära diskurs yrke arbetstagare anställd arbetsgivare företagare lärobok


Files in this item

Files Size Format View
Ella_Vainio_Avhandling_2022.pdf 2.269Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record