Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Toimijoita, toimintaympäristöjä ja teknologioita jäljittämässä : laadullinen analyysi Innokas -verkoston verkostoblogin sisällöistä 2011–2019

Show full item record

Title: Toimijoita, toimintaympäristöjä ja teknologioita jäljittämässä : laadullinen analyysi Innokas -verkoston verkostoblogin sisällöistä 2011–2019
Author(s): Lipponen, Sofia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Degree program: Master´s Programme in Education
Specialisation: General and Adult Education
Language: Finnish
Acceptance year: 2022
Abstract:
Tutkimuksessa eriteltiin koulun kehittämiseen ruohonjuuritasolla fokusoituneen Innokas-verkoston toimintaympäristöjä, toimijoita ja toiminnassa käytettyjä teknologiota verkoston vuosina 2011–2019 tuottamien blogitekstien valossa. Opettajat ja heidän asiantuntijuutensa ovat tärkeässä asemassa koulutuksen muutoksessa ja verkostoituneet kehittämisyhteisöt tarjoavat mahdollisuuden innovaatioiden yhteiskehittelyyn ja niiden laajaan levittämiseen. In-nokas-verkosto on tällainen koulun kehittämisverkosto, jonka jäsenet ovat koulun, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoita sekä tutkijoita. Innokas-verkosto ylläpitää temaattista yhtei-söblogia, jossa verkoston jäsenet kertovat verkoston toiminnasta. Verkostoituneesta kehittämistoiminnasta tarvitaan lisää tietoa, koska sen on tutki-muksessa havaittu tehokkaaksi tavaksi lisätä ihmisten tietoja ja taitoja. Tutkimuskysymykset olivat: 1) mihin teknologioihin Innokas-verkoston blogin kirjoittajat viittaavat vuosina 2011–2019 kirjoitetuissa blogiteksteissä, 2) minkälaisia toiminnan sosiaalisia ja pedagogisia viiteke-hyksiä ja toimijoita blogiteksteissä kuvaillaan ja 3) miten eri toimijat, toiminnan pedagogiset vii-tekehykset sekä teknologiat esiintyvät toiminnan sosiaalisissa viitekehyksissä? Tutkimusai-neistona oli yhteensä 401 blogitekstiä vuosilta 2011–2019 Innokas-verkoston julkisesta blo-gista. Aineisto analysoitiin käyttäen laadullista sisällönanalyysiä sekä ristiintaulukointia. Blogitekstissä oli mainintoja yhteensä 275 eri teknologiasta. Eniten blogiteksteissä esiintyivät ohjelmoitavat robotiikkalaitteet, ohjelmoitavat mikropiirit sekä ohjelmointialustat. Toimintaa kuvailtiin viidessä eri sosiaalisessa viitekehyksessä: mikroyhteisö, kouluyhteisö, paikallisyhteisö, kansallinen taso ja kansainvälinen taso. Tyypillisimmät pedagogiset viiteke-hykset olivat oppitunti, koulutus ja kerhotoiminta. Tyypillisimmät toimijat olivat oppilas, opettaja ja tutoroppilas. Jokaisessa toiminnan sosiaalisessa viitekehyksessä esiintyi sille tyypilliset pedagogiset viitekehykset ja toimijat. Verkostoitunut kehittämistoiminta tavoittaa suuren mää-rän eri toimijoita ja toimintaa on useilla eri tasoilla ja monenlaisissa eri viitekehyksissä. Ver-koston toiminnassa käytetään monenlaisia teknologioita, mutta selvä painotus on uutta luo-vissa teknologioissa kuten robotiikassa ja muissa ohjelmointia edellyttävissä teknologioissa.
The study analyzed the actors, contexts and technology used in the Innokas Network, which focuses on school development at the grassroots level, in the light of the blog posts pro-duced by the network in 2011–2019. Teachers and their expertise play an important role in the transformation of education, and networked development communities provide an oppor-tunity for the co-development of innovations and their widespread dissemination. The Innokas Network is such a school development network whose members are school, private and third sector actors as well as researchers. The Innokas Network maintains a thematic community blog where members of the network write about the network's activities. More information is needed on networked development activities, as research has found it to be an effective way to increase people’s knowledge and skills. The research questions were: 1) which technologies do the authors of the Innokas Network blog refer to in the blog posts written in 2011–2019, 2) what kind of social and pedagogical frameworks and actors are described in the blog posts and 3) how are the different actors, pedagogical frameworks and technologies present in different social frameworks? The research data consisted of a total of 401 blog posts from 2011–2019 on the Innokas network's public blog. Blog posts were analyzed using qualitative content analysis as well as cross-tabulation. The blog post mentioned a total of 275 different technologies. The technologies most featured in blog posts were programmable robotics, programmable microcontrollers, and programming platforms. Activities were described in five different social frameworks: micro-community, school community, local community, national level and international level. The most typical pedagogical frameworks were a lesson, training, and club activities. The most typical actors were the student, the teacher and the tutor. For each social frameworks, the typical pedagogical frameworks and actors involved in the activity were outlined. Networked development activities reaches a large number of different actors and networking activities take place on several different levels and in a wide variety of frameworks. A broad range of technologies are involved in the network's activities, but there is a clear emphasis on innovative technologies such as robotics and other technologies that require programming.
Keyword(s): 2000-luvun taidot digitalisaatio keksintöpedagogiikka opettajayhteisö pedagoginen kehittäminen verkostoitunut kehittämisyhteisö


Files in this item

Files Size Format View
Lipponen_Sofia_tutkielma_2022.pdf 2.800Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record