Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Toimijoita, toimintaympäristöjä ja teknologioita jäljittämässä : laadullinen analyysi Innokas -verkoston verkostoblogin sisällöistä 2011–2019

Show simple item record

dc.date.accessioned 2022-07-05T12:05:53Z
dc.date.available 2022-07-05T12:05:53Z
dc.date.issued 2022-07-05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/42433
dc.title Toimijoita, toimintaympäristöjä ja teknologioita jäljittämässä : laadullinen analyysi Innokas -verkoston verkostoblogin sisällöistä 2011–2019 fi
ethesis.faculty Kasvatustieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Educational Sciences en
ethesis.faculty Pedagogiska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a990df47-03bd-4108-9d39-9b2f66a53631
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Lipponen, Sofia
dct.issued 2022
dct.abstract Tutkimuksessa eriteltiin koulun kehittämiseen ruohonjuuritasolla fokusoituneen Innokas-verkoston toimintaympäristöjä, toimijoita ja toiminnassa käytettyjä teknologiota verkoston vuosina 2011–2019 tuottamien blogitekstien valossa. Opettajat ja heidän asiantuntijuutensa ovat tärkeässä asemassa koulutuksen muutoksessa ja verkostoituneet kehittämisyhteisöt tarjoavat mahdollisuuden innovaatioiden yhteiskehittelyyn ja niiden laajaan levittämiseen. In-nokas-verkosto on tällainen koulun kehittämisverkosto, jonka jäsenet ovat koulun, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoita sekä tutkijoita. Innokas-verkosto ylläpitää temaattista yhtei-söblogia, jossa verkoston jäsenet kertovat verkoston toiminnasta. Verkostoituneesta kehittämistoiminnasta tarvitaan lisää tietoa, koska sen on tutki-muksessa havaittu tehokkaaksi tavaksi lisätä ihmisten tietoja ja taitoja. Tutkimuskysymykset olivat: 1) mihin teknologioihin Innokas-verkoston blogin kirjoittajat viittaavat vuosina 2011–2019 kirjoitetuissa blogiteksteissä, 2) minkälaisia toiminnan sosiaalisia ja pedagogisia viiteke-hyksiä ja toimijoita blogiteksteissä kuvaillaan ja 3) miten eri toimijat, toiminnan pedagogiset vii-tekehykset sekä teknologiat esiintyvät toiminnan sosiaalisissa viitekehyksissä? Tutkimusai-neistona oli yhteensä 401 blogitekstiä vuosilta 2011–2019 Innokas-verkoston julkisesta blo-gista. Aineisto analysoitiin käyttäen laadullista sisällönanalyysiä sekä ristiintaulukointia. Blogitekstissä oli mainintoja yhteensä 275 eri teknologiasta. Eniten blogiteksteissä esiintyivät ohjelmoitavat robotiikkalaitteet, ohjelmoitavat mikropiirit sekä ohjelmointialustat. Toimintaa kuvailtiin viidessä eri sosiaalisessa viitekehyksessä: mikroyhteisö, kouluyhteisö, paikallisyhteisö, kansallinen taso ja kansainvälinen taso. Tyypillisimmät pedagogiset viiteke-hykset olivat oppitunti, koulutus ja kerhotoiminta. Tyypillisimmät toimijat olivat oppilas, opettaja ja tutoroppilas. Jokaisessa toiminnan sosiaalisessa viitekehyksessä esiintyi sille tyypilliset pedagogiset viitekehykset ja toimijat. Verkostoitunut kehittämistoiminta tavoittaa suuren mää-rän eri toimijoita ja toimintaa on useilla eri tasoilla ja monenlaisissa eri viitekehyksissä. Ver-koston toiminnassa käytetään monenlaisia teknologioita, mutta selvä painotus on uutta luo-vissa teknologioissa kuten robotiikassa ja muissa ohjelmointia edellyttävissä teknologioissa. fi
dct.abstract The study analyzed the actors, contexts and technology used in the Innokas Network, which focuses on school development at the grassroots level, in the light of the blog posts pro-duced by the network in 2011–2019. Teachers and their expertise play an important role in the transformation of education, and networked development communities provide an oppor-tunity for the co-development of innovations and their widespread dissemination. The Innokas Network is such a school development network whose members are school, private and third sector actors as well as researchers. The Innokas Network maintains a thematic community blog where members of the network write about the network's activities. More information is needed on networked development activities, as research has found it to be an effective way to increase people’s knowledge and skills. The research questions were: 1) which technologies do the authors of the Innokas Network blog refer to in the blog posts written in 2011–2019, 2) what kind of social and pedagogical frameworks and actors are described in the blog posts and 3) how are the different actors, pedagogical frameworks and technologies present in different social frameworks? The research data consisted of a total of 401 blog posts from 2011–2019 on the Innokas network's public blog. Blog posts were analyzed using qualitative content analysis as well as cross-tabulation. The blog post mentioned a total of 275 different technologies. The technologies most featured in blog posts were programmable robotics, programmable microcontrollers, and programming platforms. Activities were described in five different social frameworks: micro-community, school community, local community, national level and international level. The most typical pedagogical frameworks were a lesson, training, and club activities. The most typical actors were the student, the teacher and the tutor. For each social frameworks, the typical pedagogical frameworks and actors involved in the activity were outlined. Networked development activities reaches a large number of different actors and networking activities take place on several different levels and in a wide variety of frameworks. A broad range of technologies are involved in the network's activities, but there is a clear emphasis on innovative technologies such as robotics and other technologies that require programming. en
dct.subject 2000-luvun taidot
dct.subject digitalisaatio
dct.subject keksintöpedagogiikka
dct.subject opettajayhteisö
dct.subject pedagoginen kehittäminen
dct.subject verkostoitunut kehittämisyhteisö
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language suomi fi
ethesis.language Finnish en
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Korhonen, Tiina
ethesis.supervisor Hakkarainen, Kai
ethesis.supervisor Salo, Laura
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:6a43529d-7009-43cc-9dd4-3849b22d4365
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2022-06-06 09:20:47:157
ethesis-internal.abstract.secondary The study analyzed the actors, contexts and technology used in the Innokas Network, which focuses on school development at the grassroots level, in the light of the blog posts pro-duced by the network in 2011–2019. Teachers and their expertise play an important role in the transformation of education, and networked development communities provide an oppor-tunity for the co-development of innovations and their widespread dissemination. The Innokas Network is such a school development network whose members are school, private and third sector actors as well as researchers. The Innokas Network maintains a thematic community blog where members of the network write about the network's activities. More information is needed on networked development activities, as research has found it to be an effective way to increase people’s knowledge and skills. The research questions were: 1) which technologies do the authors of the Innokas Network blog refer to in the blog posts written in 2011–2019, 2) what kind of social and pedagogical frameworks and actors are described in the blog posts and 3) how are the different actors, pedagogical frameworks and technologies present in different social frameworks? The research data consisted of a total of 401 blog posts from 2011–2019 on the Innokas network's public blog. Blog posts were analyzed using qualitative content analysis as well as cross-tabulation. The blog post mentioned a total of 275 different technologies. The technologies most featured in blog posts were programmable robotics, programmable microcontrollers, and programming platforms. Activities were described in five different social frameworks: micro-community, school community, local community, national level and international level. The most typical pedagogical frameworks were a lesson, training, and club activities. The most typical actors were the student, the teacher and the tutor. For each social frameworks, the typical pedagogical frameworks and actors involved in the activity were outlined. Networked development activities reaches a large number of different actors and networking activities take place on several different levels and in a wide variety of frameworks. A broad range of technologies are involved in the network's activities, but there is a clear emphasis on innovative technologies such as robotics and other technologies that require programming. und
ethesis-internal.abstract.primary Tutkimuksessa eriteltiin koulun kehittämiseen ruohonjuuritasolla fokusoituneen Innokas-verkoston toimintaympäristöjä, toimijoita ja toiminnassa käytettyjä teknologiota verkoston vuosina 2011–2019 tuottamien blogitekstien valossa. Opettajat ja heidän asiantuntijuutensa ovat tärkeässä asemassa koulutuksen muutoksessa ja verkostoituneet kehittämisyhteisöt tarjoavat mahdollisuuden innovaatioiden yhteiskehittelyyn ja niiden laajaan levittämiseen. In-nokas-verkosto on tällainen koulun kehittämisverkosto, jonka jäsenet ovat koulun, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoita sekä tutkijoita. Innokas-verkosto ylläpitää temaattista yhtei-söblogia, jossa verkoston jäsenet kertovat verkoston toiminnasta. Verkostoituneesta kehittämistoiminnasta tarvitaan lisää tietoa, koska sen on tutki-muksessa havaittu tehokkaaksi tavaksi lisätä ihmisten tietoja ja taitoja. Tutkimuskysymykset olivat: 1) mihin teknologioihin Innokas-verkoston blogin kirjoittajat viittaavat vuosina 2011–2019 kirjoitetuissa blogiteksteissä, 2) minkälaisia toiminnan sosiaalisia ja pedagogisia viiteke-hyksiä ja toimijoita blogiteksteissä kuvaillaan ja 3) miten eri toimijat, toiminnan pedagogiset vii-tekehykset sekä teknologiat esiintyvät toiminnan sosiaalisissa viitekehyksissä? Tutkimusai-neistona oli yhteensä 401 blogitekstiä vuosilta 2011–2019 Innokas-verkoston julkisesta blo-gista. Aineisto analysoitiin käyttäen laadullista sisällönanalyysiä sekä ristiintaulukointia. Blogitekstissä oli mainintoja yhteensä 275 eri teknologiasta. Eniten blogiteksteissä esiintyivät ohjelmoitavat robotiikkalaitteet, ohjelmoitavat mikropiirit sekä ohjelmointialustat. Toimintaa kuvailtiin viidessä eri sosiaalisessa viitekehyksessä: mikroyhteisö, kouluyhteisö, paikallisyhteisö, kansallinen taso ja kansainvälinen taso. Tyypillisimmät pedagogiset viiteke-hykset olivat oppitunti, koulutus ja kerhotoiminta. Tyypillisimmät toimijat olivat oppilas, opettaja ja tutoroppilas. Jokaisessa toiminnan sosiaalisessa viitekehyksessä esiintyi sille tyypilliset pedagogiset viitekehykset ja toimijat. Verkostoitunut kehittämistoiminta tavoittaa suuren mää-rän eri toimijoita ja toimintaa on useilla eri tasoilla ja monenlaisissa eri viitekehyksissä. Ver-koston toiminnassa käytetään monenlaisia teknologioita, mutta selvä painotus on uutta luo-vissa teknologioissa kuten robotiikassa ja muissa ohjelmointia edellyttävissä teknologioissa. und
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202207053242
dct.alternative Tracing actors, contexts and technologies : Qualitative analysis of the content of Innokas network’s community blog 2011–2019 en
ethesis.facultystudyline Yleinen ja aikuiskasvatustiede fi
ethesis.facultystudyline General and Adult Education en
ethesis.facultystudyline Allmän- och vuxenpedagogik sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH60_042
ethesis.mastersdegreeprogram Kasvatustieteiden maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master´s Programme in Education en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i pedagogik sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH60_001

Files in this item

Files Size Format View
Lipponen_Sofia_tutkielma_2022.pdf 2.800Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record