Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Lääkärien näkemyksiä biosimilaarien määräämiseen vaikuttavista tekijöistä ja biologisten lääkkeiden vaihtamisesta : Haastattelututkimus HUSin gastroenterologian ja reumatologian yksiköissä

Show full item record

Title: Lääkärien näkemyksiä biosimilaarien määräämiseen vaikuttavista tekijöistä ja biologisten lääkkeiden vaihtamisesta : Haastattelututkimus HUSin gastroenterologian ja reumatologian yksiköissä
Author(s): Hietanen, Jannemarkus
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Pharmacy
Degree program: Master 's Programme in Pharmacy
Specialisation: Social pharmacy
Language: Finnish
Acceptance year: 2022
Abstract:
Biosimilaarien mahdollistama biologisten lääkkeiden välinen hintakilpailu on käynnistynyt Euroopassa odotettua hitaammin. Yksi tärkeimmistä syistä tähän on ollut lääkkeen määrääjien vaihteleva suhtautuminen biosimilaareihin. Biologisen lääkkeen vaihtaminen toiseen hoidollisesti samanarvoiseen valmisteeseen on keskeinen keino lisätä biologisten lääkkeiden käytön kustannustehokkuutta. Keskustelun painopiste onkin viime vuosina siirtynyt biosimilaarien ja biologisten alkuperäisvalmisteiden yhtäläisestä tehosta ja turvallisuudesta erityisesti toistuviin lääkevaihtoihin liittyviin riskeihin. Pro gradu -tutkimuksessa selvitettiin, mitkä tekijät vaikuttavat lääkärien biologisten lääkkeiden määräämiseen ja millaisia näkemyksiä heillä on biologisten lääkkeiden automaattisesta vaihtamisesta Suomessa. Tutkimus toteutettiin strukturoituina lääkärien yksilöhaastatteluina, joiden yhteydessä osallistujilla oli mahdollisuus kommentoida ja perustella näkemyksiään missä haastattelun vaiheessa tahansa. Kohderyhmäksi valittiin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (HUS) Helsingin yliopistollisen keskussairaalan (HYKS) alueella toimivat reumatologian ja gastroenterologian erikoislääkärit sekä näihin aloihin erikoistuvat lääkärit, jotka kaikki (n=48) kutsuttiin tutkimukseen. Haastattelu koostui neljästä osiosta: taustatiedoista, yleisestä suhtautumisesta biosimilaareihin, biologisten lääkkeiden määräämiseen vaikuttavista tekijöistä ja suhtautumisesta biologisten lääkkeiden automaattiseen vaihtamiseen. Haastattelut tallennettiin avointen kommenttien analyysiä varten. Tulokset perustuvat kuvailevaan kvantitatiiviseen analyysiin sekä avointen kommenttien sisällönanalyysiin. Haastateltujen lääkärien (n=27, vastausprosentti 56,3 %) suhtautuminen biosimilaareihin oli varsin myönteistä. Enemmistö (21/27, 78 %) kertoi myös pyrkivänsä motivoimaan potilaita vaihtamaan lääkkeensä yhteiskunnalle edullisempiin hoidollisesti samanarvoisiin vaihtoehtoihin, vaikka vaihtoihin todettiin liittyvän myös haasteita, kuten erilaiset annostelulaitteet. Biologisten lääkkeiden määräämiseen mahdollisesti vaikuttavista tekijöistä eniten määräämiseen vaikuttivat haastateltujen mielestä tahto tukea valmisteiden välistä hintakilpailua, lääkkeen korvattavuus sekä sairaalan peruslääkevalikoima, kun hoidon aloitus toteutetaan sairaalassa. Haastatelluista 13/27 (48 %) suhtautui myönteisesti biologisten lääkkeiden automaattiseen vaihtamiseen apteekissa. Tulokset ovat pitkälti linjassa aiempien, tutkimusten kanssa, mutta lääkärien avoimet vastaukset liittyen etenkin biologisten lääkkeiden automaattiseen vaihtamiseen saattavat kertoa aiempaa myönteisemmästä suhtautumisesta asiaan Suomessa.
The price competition of biological medicines induced by biosimilars has started slower than expected in Europe. One of the main reasons has been the differences in physicians’ attitudes toward biosimilars. Switching biological medicines to clinically comparable alternatives is an important way to enhance the cost-effectiveness of using biological medicines. The focus of the conversation has shifted from the general similarity of biosimilars and the originators to whether frequent switching involves additional risks. The purpose of this master’s thesis was to investigate factors influencing physicians’ prescribing of biological medicines. In addition, their perceptions of the automatic substitution of biological medicines in Finland were explored. The study was based on structured personal interviews of rheumatologists and gastroenterologists including specialising physicians who work at HUS Helsinki University Hospital in the Hospital District of Helsinki and Uusimaa (n=48). They had a chance to comment on their responses at any time freely. The interview consisted of four sections: demographics, general attitudes toward biosimilars, factors affecting prescribing biological medicines, and perceptions of the automatic substitution of biological medicines. Study participants had a chance to comment on their structured responses during the interview. The interviews were recorded for further analysis of the comments. The results are based on a descriptive quantitative analysis and an inductive analysis of the comments. The interviewed physicians’ (n=27, response rate 56,3%) attitudes toward biosimilars were highly positive. Most of the physicians (21/27, 78%) also strive to motivate patients to switch biological medicines to clinically comparable but lower-cost options despite the challenges associated with switching, for example the differences in the administration devices. Of the previously determined factors, the ones affecting prescribing biological medicines the most were the willingness to support the price competition between the biological medicines, reimbursement status, and the hospital’s drug formulary when initiating the biological treatment in the hospital. The attitudes toward the automatic substitution of the biological medicines were positive among 13/27 (48 %) physicians. Our study results are in line with the results of earlier studies, but the open responses especially to the automatic substitution of biological medicines might indicate more positive perceptions on the subject among physicians in Finland.
Keyword(s): biosimilaari biologinen lääke biologisen lääkkeen automaattinen vaihtaminen lääkäri biologisen lääkkeen määrääminen


Files in this item

Files Size Format View
Hietanen_Jannemarkus_tutkielma_2022.pdf 1.753Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record