Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Effects of metabolic modulation on cardiomyocyte phenotype

Show simple item record

dc.date.accessioned 2022-08-24T13:43:22Z
dc.date.available 2022-08-24T13:43:22Z
dc.date.issued 2022-08-24
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/42782
dc.title Effects of metabolic modulation on cardiomyocyte phenotype en
ethesis.faculty Farmasian tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Pharmacy en
ethesis.faculty Farmaceutiska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/9a2784ea-4d84-40d4-a651-895ae66a37ea
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Savola, Mirjam
dct.issued 2022
dct.abstract Sepelvaltimotauti ja sen aiheuttama sydämen vajaatoiminta ovat seurausta sydämen hapenpuutteen aiheuttamasta palautumattomasta sydänlihassolujen menetyksestä. Sepelvaltimotauti on maailmanlaajuisesti merkittävin kuolinsyy, joten sydänlihassolukatoa ennaltaehkäiseville tai kumoaville regeneratiivisille hoidoille on valtava tarve. Ennen syntymää sikiökaudella sydän kasvaa sydänlihassolujen jakautumisen kautta, ja sydänlihassolujen käyttämä energia tuotetaan pääsääntöisesti anaerobisen glykolyysin avulla. Syntymän jälkeen veren happi- ja rasvahappopitoisuuden kasvaessa sydänlihassolut siirtyvät rasvahappojen hapettamiseen, ja samanaikaisesti solusykli ja jakautuminen pysähtyvät. Tämän jälkeen sydän ei pysty regeneroitumaan vaurion jälkeen, mikä johtaa sydämen vajaatoiminnan kehittymiseen. Tämän työn tavoitteena oli määrittää sydänlihassolujen aineenvaihdunnan sekä hapenpuutteen (hypoksian) vaikutuksia solusyklin aktivaatioon tutkimalla aineenvaihdunnan modulaation ja hapenpuutteen vaikutuksia sydänlihassolujen fenotyyppiin ja hypoksiavasteeseen. Tavoitteenamme oli lisäksi selvittää hapenpuutteen vaikutuksia aineenvaihduntaan ja hypoksiaan liittyvien geenien ilmentymiseen, sekä sitä, kuinka sydänlihassolujen kypsyminen aineenvaihdunnan muutoksen seurauksena vaikuttaa yllä mainittuihin. Hypoksian ja kypsymisen vaikutuksia ihmisen monikykyisistä kantasoluista erilaistettujen sydänlihassolujen (hiPSC-sydänlihassolu) geenien ilmentymiseen tutkittiin qRT-PCR:llä. Viiden aineenvaihduntaa säätelevän yhdisteen vaikutuksia solusykliin ja hiPSC-sydänlihassolujen fenotyyppiin tutkittiin automatisoidun kuva-analyysin avulla. Hypoksia havaittiin hiPSC-sydänlihassoluissa lisääntyneenä VEGFA-geenin ilmentymisenä kolmen tunnin hypoksia-altistuksen seurauksena. hiPSC-sydänlihassolujen kypsyminen ja siihen liittyvä oksidatiivinen aiheenvaihdunta havaittiin lisääntyneenä SDHA:n ilmentymisenä, joka väheni hypoksia-altistuksen seurauksena. Solujen kypsyminen aiheutti jakautumisen lisääntymistä ja stressisignaloinnin vähentymistä. Krebsin syklin metaboliitti sukkinaatti vähensi kypsytettyjen hiPSC-sydänlihassolujen jakautumista hypoksiassa 8,2 prosentilla, viitaten oksidatiivisen aineenvaihdunnan solujakautumista estävään vaikutukseen. Mevalonaattireitin ja ketogeneesin inhibitio ei vaikuttanut solusykliin tai fenotyyppiin, mutta β-hydroksibutyraatti hieman lisäsi solujakautumista, vahvistaen nykyistä käsitystä siitä, että ketogeneesillä on rooli sydänlihassolujen solusyklin säätelyssä. Havaintomme perusteella hiPSC-sydänlihassolut voivat olla hyödyllisiä fenotyypin ja geeniekspression analyyseissä. Kuitenkin toisenlaisia tutkimusmenetelmiä tarvitaan aineenvaihdunnan modulaation ja sen vaikutusten yksityiskohtaiseksi määrittämiseksi. fi
dct.abstract Ischemic heart disease (IHD) and subsequent heart failure are caused by irreversible loss of contractile cardiomyocytes due to low oxygen supply to the heart. As the leading cause of death worldwide, IHD raises an urgent need for regenerative therapies that prevent or reverse loss of cardiomyocytes. The fetal mammalian heart grows by cardiomyocyte proliferation and utilizes glycolysis as main energy metabolism pathway, until it is introduced to increased oxygen and fatty acid supply at birth. Subsequently, cardiac energy metabolism shifts from glycolysis to β-oxidation of fatty acids and cardiomyocytes exit the mitotic cell cycle. Due to cessation of proliferation the heart can no longer regenerate after ischemic injury and responds to it by introduction of maladaptive pathological processes leading to heart failure. To gain deeper insight on the roles of cardiac metabolism pathways and hypoxia in cell cycle activation, we evaluated the effects of pharmacological metabolic modulation and oxygen supply on cardiomyocyte phenotype and hypoxia response. Furthermore, we studied the changes in the metabolic genotype of cardiomyocytes under alterations of oxygen supply. We utilized quantitative reverse transcription PCR (qRT-PCR) to evaluate the effects of hypoxia and metabolic maturation on the expression of genes involved in hypoxia signaling and metabolism of human induced pluripotent stem cell derived cardiomyocytes (hiPSC-CMs). Additionally, we investigated the effects of five metabolism-modulating compounds on cell cycle and phenotype of both metabolically matured and unmatured hiPSC-CMs, by utilizing high content analysis. We observed presence of hypoxia signaling as an increase in vascular endothelial growth factor A (VEGFA) expression following 3-hour hypoxic exposure. High expression of succinate dehydrogenase complex flavoprotein subunit A (SDHA) in hiPSC-CMs, which was downregulated at hypoxia, confirmed occurrence of oxidative metabolism induced by metabolic maturation. Surprisingly, metabolic maturation tended to increase proliferation and decrease stress response signaling of hiPSC-CMs. Introduction of the TCA cycle intermediate succinate decreased proliferation of metabolically unmatured hypoxic hiPSC-CMs by 8.2 %. Finally, inhibition of the mevalonate pathway and ketogenesis caused no alterations in hiPSC-CM phenotype or cell cycle, but introduction of the ketone body β-hydroxybutyrate tended to increase proliferation, supporting current evidence that ketogenesis plays a role in cardiomyocyte cell cycle regulation. Our observations suggest that hypoxic hiPSC-CMs can be useful in investigating gene expression and phenotype. Even so, additional methodologies are needed for in-depth evaluation of metabolic reprogramming and its effects on cardiomyocyte phenotype. en
dct.subject sydämen regeneraatio
dct.subject sydänlihassolujen jakautuminen
dct.subject sydänlihassolujen aineenvaihdunta
dct.subject ihmisen monikykyisistä kantasoluista erilaistetut sydänlihassolut
dct.subject automatisoitu kuva-analyysi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/eng
ethesis.language englanti fi
ethesis.language English en
ethesis.language engelska sv
ethesis.supervisor Umesh Chaudhari ja Virpi Talman und
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:64eae63f-05f4-4c69-ae99-7451fb6f8a66
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2022-08-01 13:27:05:006
ethesis.principalprofessor Tomi Rantamäki und
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202208243354
dct.alternative Metabolian säätelyn vaikutukset sydänlihassolujen fenotyyppiin fi
ethesis.facultystudyline Farmakologia fi
ethesis.facultystudyline Pharmacology en
ethesis.facultystudyline Farmakologi sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH55_003
ethesis.mastersdegreeprogram Proviisorin koulutusohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master 's Programme in Pharmacy en
ethesis.mastersdegreeprogram Utbildningsprogrammet för provisorsexamen sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH55_001

Files in this item

Files Size Format View
Savola_Mirjam_Master's_Thesis_2022.pdf 2.441Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record