Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

SerpinE2 protein as a potential prognostic biomarker in urological cancers

Show full item record

Title: SerpinE2 protein as a potential prognostic biomarker in urological cancers
Author(s): Koskinen, Netta
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Degree program: Master's Programme in Genetics and Molecular Biosciences
Specialisation: Molecular and Analytical Health Biosciences
Language: English
Acceptance year: 2022
Abstract:
Serpiini E2 kuuluu seriiniproteaasi-inhibiittorien proteiiniperheeseen, eli serpiineihin. Se inhiboi useita solun ulkopuolella esiintyviä proteiineja, kuten trombiinia, urokinaasi-tyypin plasminogeeniaktivaattoria ja trypsiiniä. Usein proteaaseilla ja niiden inhibiittoreilla on merkitystä syövässä. Serpiini E2 -mRNA ilmenee useissa syövissä korkeampina pitoisuuksina verrattuna normaalikudokseen ja on myös yhdistetty huonoon ennusteeseen syöpäpotilailla. Proteiinitasolla vastaavista tutkimuksista on kuitenkin heikosti näyttöä. Tässä tutkimuksessa serpiini E2 -proteiinia analysoitiin kolmessa urologisessa syövässä käyttäen potilasjoukkoja, joissa tarve kliinisille biomarkkereille on suurin. Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää, onko serpiini E2 -värjäyksellä yhteys potilaan selviytymiseen sekä kliinispatologisiin piirteisiin, ja siten arvioida proteiinin käyttökelposuutta immunohistokemiallisena biomarkkerina eturauhas-, rakko- ja munuaissyövissä. Serpiini E2 värjättiin immunohistokemiallisesti monikudoslaseista (engl. tissue microarray slides), jotka oli koostettu syöpäpotilaiden kudoksista. Värjäyksen vahvuus pisteytettiin kudospaloista neliportaisella asteikolla nollasta (ei värjäytynyt) kolmeen (erittäin voimakkaasti värjäytynyt). Eturauhas- ja munuaissyöpäpotilaat olivat leikkaushoidettuja potilaita, joista osan syöpä uusiutui hoidon jälkeen. Rakkosyövän osalta arvioitiin, onko serpiini E2 -taso yhteydessä neoajuvanttihoidon hoitovasteeseen. Serpiini E2:ta mitattiin myös kahdesta eturauhassyöpäsolulinjasta kvantitatiivisella PCR:llä ja immunoblottauksella. Serpiini E2 värjäytyi sekä syöpäsoluissa että benigneissä epiteelirakenteissa. Tulosten perusteella voitiin päätellä, ettei serpiini E2:den värjäytyminen syöpäkudoksessa ole yhteydessä syövän uusimiseen, hoitovasteeseen tai eloonjäämiseen eturauhas- ja rakkosyöpäpotilailla. Eturauhassyövässä syöpäkudokset kuitenkin värjäytyivät viereistä benigniä kudosta voimakkaammin, ja, yllättävästi, näiden benignien alueiden värjäytyminen oli voimakkaampaa potilailla, joille kehittyi etäpesäkkeitä leikkaushoidon jälkeen verrattuna niihin, joilla havaittavia etäpesäkkeitä ei muodostunut 10,3 vuoden (mediaani) seurannan aikana (p = 0,017). Lisäksi serpiini E2 -värjäys oli voimakkaampi korkean graduksen rakkosyövissä (p = 0,034). Munaissyövässä sen sijaan värjäys oli merkittävästi heikompi uusineissa syövissä (p = 0,048), ja korkea värjäyksen voimakkuus oli ennusteellinen suotuisalle syöpäspesifille eloonjäämiselle (p = 0,013). Tulosten perusteella päädyimme siihen, että serpiini E2:ta kannattaa tutkia tarkemmin urologisissa syövissä. Eturauhassyövässä syövän mahdollista kenttävaikutusta (engl. field effect) viereisten benignien kudosten serpiini E2 -tasoihin voisi selvittää lähemmin. Munuaissyövässä serpiini E2:den vaikutus potilaan selviämiseen oli käänteinen verrattuna the Cancer Genome Atlas/the Human Protein Atlas -tietokannan mRNA dataan ja useisiin muihin syöpiin. Siten tulokset tulisi validoida jatkotutkimuksilla, ja jos ne pitävät paikkansa, serpiini E2 voi mahdollisesti olla käyttökelpoinen osana prognostista mallia, jota voisi käyttää munuaissyöpäspesifin eloonjäämisen ennustamiseen.
SerpinE2 is a serine protease inhibitor (serpin) family protein that inhibits several extracellular proteases, such as thrombin, urokinase-type plasminogen activator and trypsin. Proteases and their inhibitors are often involved in cancer. SerpinE2 transcripts are upregulated in several cancers and found to predict poor prognosis of cancer patients. However, such studies regarding protein levels of serpinE2 are scarce. In this study, serpinE2 protein was analysed in three urological cancers, with patient groups that address the greatest needs for clinical biomarkers. The major aim of this study was to examine the association of serpinE2 staining with patient survival and clinicopathological features in prostate, urinary bladder and kidney cancers, and to evaluate its usability as an immunohistochemical biomarker. Tissue microarray slides from cancer patient tissues were stained immunohistochemically for serpinE2. The staining intensity was scored with four-point scale from 0 (no staining) to 3 (very intensive staining). Prostate and kidney cancer patients had been treated surgically and some of the cancers had relapsed after the surgery. In bladder cancer, association of serpinE2 with treatment response to neoadjuvant chemotherapy was evaluated. SerpinE2 expression was also measured in two prostate cancer cell lines with quantitative PCR and Western blotting. The serpinE2 staining was observed both in cancer cells and epithelial structures of benign tissues. The results showed that cancer tissue serpinE2 is not associated with relapse, treatment response or survival in prostate and bladder cancer patients. However, serpinE2 staining was more pronounced in prostate cancer tissues compared with benign tissues adjacent to cancer, and, surprisingly, the staining in such benign tissues was stronger in tissues from patients who developed metastases after surgery as compared to those without detectable metastases during 10.3-year (median) follow-up (p = 0.017). In addition, higher serpinE2 staining intensity was observed in higher grade bladder cancers (p = 0.034). In kidney cancer, on the other hand, serpinE2 staining intensity was significantly lower in patients whose cancer relapsed (p = 0.048), and high intensity predicted favourable disease-specific survival (p = 0.013). To conclude, serpinE2 is worth of further investigation in urological cancers. In prostate cancer, the possible field effect of cancer on serpinE2 in adjacent benign tissues could be examined more closely. In kidney cancer, the impact of serpinE2 on patient survival was inverse compared to transcript data in the Cancer Genome Atlas/the Human Protein Atlas database, and most other cancers. Thus, further validation studies need to be performed, and if the results hold true, serpinE2 staining could be used as part of a prognostic model predicting kidney cancer-specific survival.
Keyword(s): biomarker bladder cancer immunohistochemistry kidney cancer prostate cancer serine protease inhibitor serpinE2


Files in this item

Files Size Format View
Koskinen_Netta_thesis_2022.pdf 1.705Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record