Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Rikoksentekijän yksityiselämän suoja perinteisessä mediassa – sananvapauden ja yksityiselämän suojan merkitys tiedon julkaisemisessa

Show simple item record

dc.date.accessioned 2022-09-13T11:55:08Z
dc.date.available 2022-09-13T11:55:08Z
dc.date.issued 2022-09-13
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/42947
dc.title Rikoksentekijän yksityiselämän suoja perinteisessä mediassa – sananvapauden ja yksityiselämän suojan merkitys tiedon julkaisemisessa fi
ethesis.faculty Oikeustieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Law en
ethesis.faculty Juridiska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/5a29ad0e-46f3-4834-92a6-4a95699cc1e8
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Hakala, Anniina
dct.issued 2022 und
dct.abstract Tiedekunta/Osasto - Fakultet/Sektion – Faculty Oikeustieteellinen tiedekunta Tekijä - Författare – Author Anniina Liisa Emilia Hakala Oppiaine - Läroämne – Subject Hallinto- ja hallintoprosessioikeus Työn laji - Arbetets art – Level Aika - Datum – Month and year Maisteritutkielma 16.08.2022 Laitos - Institution – Department Helsingin yliopisto Sivumäärä - Sidoantal – Number of pages XX + 67 Työn nimi - Arbetets titel – Title Rikoksentekijän yksityiselämän suoja perinteisessä mediassa – sananvapauden ja yksityiselämän suojan merkitys tiedon julkaisemisessa Tiivistelmä - Referat – Abstract Tämä tutkielmani käsittelee rikoksentekijän yksityiselämän suojaa perinteisessä mediassa. Muuttuva mediaympäristö on vaikuttanut ja tulee jatkossakin vaikuttamaan rikoksentekijän ja epäillyn yksityiselämän suojaan sekä median sananvapau- teen. Tämä tutkielmani pyrkii vastaamaan kysymykseen, milloin rikoksentekijästä saa julkaista yksityiselämää koskevaa tietoa perinteisessä mediassa ja tarkemmin myös siihen, pidetäänkö rikosta yksityiselämään kuuluvana tietona ja millä edellytyksillä näin on. Tutkielmani keskittyy nimenomaan rikoksentekijän yksityiselämän suojaan, mutta käsittelen aiheen kannalta tarpeellisilta osin myös epäillyn rikoksentekijän yksityiselämän suojaa. Tutkielmani tärkeimmät oikeuslähteet ovat oikeuskirjallisuus- ja artikkelit, hallituksen esitykset sekä oikeuskäytäntö. Tutkielmassani käsittelen ensin yleisellä tasolla perus- ja ihmisoikeuksia sekä yksityiselämän suojaa, sananvapautta ja hen- kilötietojen suojaa. Keskeisten käsitteiden tunteminen on tutkielmani kannalta keskeistä. Näiden jälkeen syvennyn tar- kemmin esimerkiksi median sananvapauteen ja journalistiseen poikkeukseen, jotka pohjustavat aihettani nimenomaan me- dian sananvapauden kannalta. Tutkielmani painottuu henkilötietojen suojaan siinä mielessä, että nimi ja kuva voidaan las- kea henkilötiedoiksi. Henkilötietojen suoja on kuitenkin yksityiselämän suojan osa-alue, joten tutkielmani teema kattaa kuitenkin yksityiselämän suojan yläkäsitteenä. Varsinaiseen tutkimuskysymykseeni vastaan erottelemalla kriteerit muun muassa rikoksentekijän iän, aseman sekä yleisen merkittävyyden kannalta. Tämän jälkeen käsittelen relevanttia KKO:n ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäy- täntöä sekä julkisen sanan neuvoston päätöksiä. Lopuksi tiivistän esittämäni yhteenvetoon sekä teen loppupäätelmiä. Avainsanat – Nyckelord – Keywords Yksityiselämän suoja, sananvapaus, journalismi, journalistinen poikkeus, perinteinen media, rikoksentekijä, henkilötietojen suoja, hallinto- ja hallintoprosessioikeus Säilytyspaikka – Förvaringställe – Where deposited Oikeustieteellinen tiedekunta Muita tietoja – Övriga uppgifter – Additional information Tämä tutkielma on oikeustieteiden maisterin tutkinnon lopputyö fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language suomi fi
ethesis.language Finnish en
ethesis.language finska sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:21fb6586-3506-4b59-a02b-ffe295dce47f
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2022-08-17 13:16:36:904
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202209133457
ethesis.facultystudyline Hallinto-oikeus fi
ethesis.facultystudyline Administrative Law en
ethesis.facultystudyline Förvaltningsrätt sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH_OTM-804
ethesis.mastersdegreeprogram Oikeustieteen maisterin koulutusohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme in Law en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i rättsvetenskap sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH20_001

Files in this item

Files Size Format View
Hakala_Anniina_ ... eisessa mediassa_2022_.pdf 713.9Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record