Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Collectors, Museums, and the Life of Things : On the problems of object agency and why we collect

Show simple item record

dc.date.accessioned 2022-09-15T09:36:19Z
dc.date.available 2022-09-15T09:36:19Z
dc.date.issued 2022-09-15
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/43009
dc.title Collectors, Museums, and the Life of Things : On the problems of object agency and why we collect en
ethesis.faculty Valtiotieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Social Sciences en
ethesis.faculty Statsvetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/6affe131-10ad-46a1-a7d8-df872797d4a8
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Gronow, Bruno
dct.issued 2022
dct.abstract Tämän maisterintutkielman aiheena on yksityiset keräilijät, heidän kokoelmansa ja näiden kokoelmien elämä, so. esineiden elämä. Tutkielman pääasiallinen tutkimuskysymys on: miksi me keräilemme esineitä? Tämän tutkimuskysymyksen kautta tämä tutkielma toivoo saavuttavansa oivalluksia meidän yleisestä suhteestamme esineisiin ja esineiden elämästä, so. mitä on olla ihminen esineiden keskellä. Tässä tutkielmassa esiintyvät keräilijät ovat keräilijöitä, jotka ovat perustaneet yksityisen museon kokoelmilleen. Antropologisia tutkimuksia keräilijöistä tai yksityisistä museoista on harvassa, vaikka keräily ja sitä kautta omaisuuden kasaantumisen ongelmat ovat molemmat merkittäviä aikamme kysymyksiä. Museo instituutiona yhdistää nämä kaksi aspektia formaaliin keräilyyn, säästämiseen, säilömiseen ja esineiden kerryttämiseen määrittelemättömästi ja näennäisen loputtomasti. Museot ovat taksonomialla varustettuja institutionaalisia keräilijöitä matkalla rajattomaan kasvuun. Kaikki tämä ansaitsee lisää antropologista huomiota. Tämän tutkielman pyrkimys on ajatella kokoelmien kanssa, oppia niiden kautta, samalla pohtien keräilijöiden ja museoiden omistajien kautta minkälaisia tarkoituksia ja päämääriä asiat ja esineet täyttävät niiden utilitaaristen roolien sekä itsestäänselvien merkitysten ulkopuolella, ja minkälaista transformatiivista potentiaalia sisältyy immanenttina museoon, keräilijään ja kokoelmaan, jos minkäänlaista. Materiaali tähän tutkielmaan kerättiin puolistrukturoitujen haastattelujen ja osallistuvan havainnoinnin muodossa, ”osallistuen” ja ”havainnoiden” museotiloissa ja kokoelmia, eli esineitä tutkien. Tämä oli usein hyvin käsinkosketeltava dialektiikka, jonka kautta objekti ja subjekti paljastuvat molemmat prosesseiksi erillisten, rajattujen olentojen sijaan. Eletty esineiden ja asioiden maailma paljastuu ”tulemisen” tilaksi ”olemisen” sijaan. Nämä perspektiivit aiheeseen avautuivat fenomenologian kautta. Kenttätyö tapahtui kolmen kuukauden aikana kesällä 2019 osana isompaa projektia, joka keskittyy niin kutsuttuihin ”mikromuseoihin”. Yhteensä kuudessakymmenessä museossa vierailtiin aina Lapista eteläiseen saaristoon. Yhteensä 37 museonpitäjää tai keräilijää haastateltiin. Lokaatiot ja kokoelmat valokuvattiin myös laajalti. Tutkielman tuloksista käy ilmi syyt keräilyyn: pyrimme tarttumaan menneeseen, säilömään asioita muille ja luomaan kokoelman, esinekoosteen (assemblage) tai asioiden yhteenliittymän, joka kestää kauemmin kuin itse keräilijä. Keräily ja museo näyttäytyvät relationaalisina ja kollektiivisina toimijoina. Ihmisyys esineiden keskellä paljastuu ambivalentiksi olemassaoloksi, suhteemme esineisiin haasteelliseksi ja ristiriitaiseksi. fi
dct.abstract The subject of this master’s thesis is private collectors, their collections and the life of those collections, i.e. things. The main research question is why do we collect things? Through this question this study hopes to gain insight into our general relationship to things and the life of things, i.e., what is it to be human among things. The collectors in this study are ones who have established a private museum around their collections. Anthropological studies about collectors and private museums are relatively scarce, although the image of the collector and the question of the accumulation of possessions are both of great contemporary relevance. The museum as an institution fuses these two aspects into a formalized endeavor to collect, to save, to keep and accrue objects indefinitely and seemingly without limits. Museums are institutional collectors bound for limitless accumulation with taxonomy. All of this merits further anthropological scrutiny. The object of this study is to think with the collections, to learn from them, and attempt to discern from collectors and museum proprietors what purposes and needs things fulfill beyond their strictly utilitarian roles and the obvious meanings we give to them, and what sort of transformational potential is immanent in the museum, the collector and the collection, if any. The material for this study was collected in the form of semi-structured interviews and participant observation, where the “observing” and “participating” happened within and with the collections and museumscapes, often a very tactile dialectic through which the object and the subject are revealed as processes rather than strictly separate aspects, the lived world of things revealed as a state of becoming rather than being. These perspectives were opened up through a phenomenological approach to the study. The fieldwork was conducted during three months in the summer of 2019, as part of a larger project focused on so-called “micromuseums”. Sixty museums were visited around Finland from Lapland to the southern archipelago. Interviews were conducted with the proprietors of 37 museums. The locations and collections were also photographed extensively. The results of this study were that the reasons for collecting are an endeavor to grasp the past, to preserve things for others, to create a collection, an assemblage or coming-together of things that would outlast the collector. Collecting and the museum show themselves to be profoundly relational and collective. Being human among things is revealed as an ambivalent existence and our relationship to things challenging and contradictory. en
dct.subject esineet
dct.subject museot
dct.subject keräily
dct.subject kokoelma
dct.subject fenomenologinen antropologia
dct.subject esinetoimijuus
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/eng
ethesis.language englanti fi
ethesis.language English en
ethesis.language engelska sv
ethesis.supervisor Kaartinen, Timo
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:233766e9-f3bb-41a3-9edf-65f2aad6c6d2
dct.subject.YSOFI esineet und
dct.subject.YSOFI museot und
dct.subject.YSOFI keräily und
dct.subject.YSOFI kokoelma und
dct.subject.YSOFI fenomenologinen antropologia und
dct.subject.YSOFI esinetoimijuus und
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2022-06-22 22:18:04:085
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202209153502
dct.alternative Keräilijät, museot ja esineiden elämät : Pohdintoja esinetoimijuudesta ja siitä miksi keräilemme fi
ethesis.facultystudyline Sosiaali- ja kulttuuriantropologia fi
ethesis.facultystudyline Social and Cultural Anthropology en
ethesis.facultystudyline Social och kulturantropologi sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH70_071
ethesis.mastersdegreeprogram Yhteiskunnallisen muutoksen maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master 's Programme in Society and Change en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet för samhälle i förändring sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH70_004

Files in this item

Files Size Format View
Gronow_Bruno_Maisterintutkielma_2022.pdf 4.869Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record