Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Exploring the impact of basic income experiments and pilots in the Global North on the social dimension of well-being and its implications for families

Show full item record

Title: Exploring the impact of basic income experiments and pilots in the Global North on the social dimension of well-being and its implications for families
Author(s): Luostarinen, Marika
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences
Degree program: Master's Programme in Contemporary Societies
Specialisation: Social and Public Policy
Language: English
Acceptance year: 2022
Abstract:
Tässä maisterintutkielmassa keskitytään tutkimaan perustulokokeiluiden vaikutuksiin globaalissa pohjoisessa hyvinvoinnin sosiaaliseen ulottuvuuteen ja perheisiin. Tutkimuksen taustalla on kysymys siitä, että perustulolla on määritelmä mutta useinkaan perustulokokeilut eivät täytä tätä määritelmää täysin. Tutkimukset osoittavat, että hyvällä taloudellisella tilanteella on positiivisia vaikutuksia hyvinvointiin. Tutkimukset myöskin osoittavat, että sosiaaliset suhteet, sosiaaliset aktiviteetit, yhteenkuuluvuuden tunne sekä hyvät ihmissuhteet voivat lisätä hyvinvointia. Tukemalla perheitä, yhteiskunta tukee yksilöitä ja heidän lähellään olevia ihmisiä. Etenkin vanhempien tukeminen vaikuttaa yleensä suoraan myös heidän lapsiensa hyvinvointiin. Aikaisemmat tutkimukset ovat kuitenkin keskittyneet enemmän perustulon vaikutuksiin koskien työntekoa. Tarkoituksena onkin perehtyä syvällisemmin perustulokokeiluiden vaikutukseen koskien hyvinvoinnin sosiaalista ulottuvuutta ja vaikutuksia perheisiin. Aikaisemmat tutkimukset koskien köyhyyden vaikutuksia perheiden ja yksilöiden hyvinvointiin sosiaalisten suhteiden sekä kuuluvuuden tunteiden kautta toimivat tämän tutkielman viitekehyksenä. Tutkimuskysymykset olivat: Mitkä ovat perustulokokeiluiden tulokset globaalissa pohjoisessa koskien hyvinvoinnin sosiaalista ulottuvuutta? Millaisia ​​ongelmia perustulo voisi ratkaista näiden tulosten perusteella? Tutkielman aineistona käytetään Basic Income Earth Networkin (BIEN, https://basicincome.org/news/) verkkosivun uutisartikkeleita tammikuun 9. 2014-toukokuun 31. 2022 väliltä (n=2250). Tutkielman metodeina olivat verkkosivujen haravointi sekä kartoittava katsaus. Tutkielman aineisto koostui kymmenen eri kokeilun tulosten analyysistä. Lopulliset tulokset perustulokokeiluista kerättiin kartoittavan katsauksen avulla kymmenestä raportista syvällisempää analyysia varten (n=10). Tutkimustuloksissa havaittiin korostuvan, että perustulo auttoi perustulokokeiluihin osallistuneita syventämään sosiaalisia suhteitaan, kohensi kuuluvuuden tunnetta, lievensi stressiä ja sillä oli positiivinen vaikutus perhesuhteisiin. Tulokset kuitenkin myös viittasivat siihen, että hyvinvointi voi olla subjektiivinen kokemus ja monet tekijät ovat voineet vaikuttaa näihin tuloksiin. Lisäksi tuloksista havaittiin, että vaikutukset yksilöihin sekä perheisiin olivat positiivisia ja samankaltaisia mutta niissä oli myös eroavaisuuksia. Tuleva tutkimus voisi keskittyä tutkimaan syvällisemmin perustulokokeilun vaikutuksia sosiaaliseen hyvinvointiin ja kuuluvuuden tunteeseen. Lisäksi pidemmän aikavälin vaikutuksia olisi syytä tutkia etenkin perustulon vaikutuksesta elämänkaaren ja eri elämänvaiheiden aiheuttamiin kohonneisiin köyhyyden riskeihin.
This master’s thesis focuses on exploring the impact of basic income experiments and pilots in the Global North on the social dimension of well-being and their implications for families. The background to this research is that basic income has a definition but often basic income experiments do not fully fulfil this definition. Studies indicate that a good economic situation has a positive effect on well-being. Studies also suggest that social relationships, social activities, a sense of belonging, and good interpersonal relationships can increase well-being. By supporting families, society supports individuals and the people close to them. Supporting parents in particular often has a direct impact on the well-being of their children. However, previous studies have focused more on the effects of basic income on employment. The aim is to gain a deeper understanding of the impact of basic income experiments on the social dimension of well-being and the impact on families. Previous research on the effects of poverty on the well-being of families and individuals through social relationships and a sense of belonging serve as a frame of reference for this thesis. The research questions were: What are the results of basic income experiments in the Global North regarding the social dimension of well-being? Based on these results, what kind of problems could basic income address? News articles from the Basic Income Earth Network website (BIEN, https://basicincome.org/news/) from January 9, 2014 to May 31, 2022 (n=2250) are used as the data for this thesis. The methods of the thesis were web scraping and a scoping review. The material of the thesis consisted of the analysis of the results of ten different experiments. Therefore, the final results from the experiments were collected through a scoping review of ten reports for more in-depth analysis (n=10). The results of the thesis indicated that basic income helped those who participated in basic income experiments to deepen their social relationships, improved their sense of belonging, relieved stress, and had a positive effect on family relationships. However, the results also suggested that well-being may be a subjective experience and many factors may have influenced these outcomes. In addition, the results showed that the effects on individuals as well as families were positive and similar, but there were also differences. Future research could focus on a more in-depth study of the effects of the basic income experiment on social well-being and sense of belonging. In addition, the long-term effects should be examined, in particular the impact of basic income on the increased risks of poverty over the course of life and at different stages of life.
Keyword(s): basic income perustulo


Files in this item

Files Size Format View
Marika_Luostarinen_tutkielma_2022.pdf 496.6Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record