Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Psychiatric morbidity is common in orthognathic surgery patients : a retrospective study

Show full item record

Title: Psychiatric morbidity is common in orthognathic surgery patients : a retrospective study
Author(s): Kettunen, Sakari
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Degree program: Degree Programme in Dentistry
Specialisation: Study orientation in Finnish
Language: English
Acceptance year: 2022
Abstract:
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää pre- ja postoperatiivista psykiatrista sairastavuutta ortognaattis-kirurgista hoitoa vaativilla potilailla. Tuloksien perusteella pyrimme tarkentamaan ortognaattista kirurgiaa saavien potilaiden psykiatrisen tuen tarvetta osana hoitoprosessia. Tähän retrospektiiviseen yksikeskustutkimukseen (Suu- ja leukasairauksien osasto, Helsingin yliopistollinen sairaala, Suomi) otettiin mukaan yli 18-vuotiaat potilaat, jotka saivat kirurgisena hoitona bilateral sagittal split osteotomian, LeFort I- taikka edellä mainittujen yhdistelmäosteotomian vähintään kuuden kuukauden seuranta-ajalla vuosina 2017–2019. Tulosmuuttujana oli uusi psykiatrinen sairastavuus tai aiemman psykiatrisen sairauden pahenemisvaihe postoperatiivisen hoidon aikana vuoden seuranta-ajalla. Ensisijainen ennustemuuttuja oli psykiatrinen sairastavuus ennen leikkausta. Lopulliseen tilastoanalyysiin suodattui 182 potilasta. Potilaista 44:llä (24 %) todettiin olleen leikkausta edeltävä psykiatrinen sairaus. Leikkausta edeltävä psykiatrinen sairaus ennakoi postoperatiivisesti sairauden pahenemista tai uutta psykiatrista sairautta. Uusia sairauksia tai niiden pahenemisia esiintyi 12 (7 %) potilaalla. Saadut tulokset puolsivat myös varovaisuutta deksametasonin annostelussa hoidon perioperatiivisessa vaiheessa. Suurella deksametasoniannoksella oli tilastollisesti merkitsevä yhteys postoperatiiviseen psykiatriseen sairastavuuteen. Johtopäätöksenä voimme todeta, että potilaan mielenterveyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota sekä pre- että postoperatiivisessa ortognaattis-kirurgisen hoidon vaiheissa. Mielenterveydenhäiriöt ovat kirjoltaan laaja joukko sairauksia, joiden perusteet tulee ortognaattis-kirurgiseen hoitoon osallistuvien ammattilaisten tietää. Hoidon tulisi painottaa mielenterveyden osalta profylaktisiin toimenpiteisiin, tavoitteenaan estää postoperatiivisen psykiatrisen terveyden paheneminen. Tulokset puoltavat tarvetta strukturoidulle mielenterveydentilan arvioinnille sekä psykiatrisille konsultaatioille hoidon yhteyteen.
Keyword(s): ortognaattinen kirurgia psykiatria suu- ja leukakirurgia mielenterveydenhäiriö masennus ahdistus psykoosi vaikea mielenterveydenhäiriö


Files in this item

Files Size Format View
selvitystyopanoksesta.pdf 46.09Kb PDF
Submission Confirmation.pdf 28.97Kb PDF
Sakari_Kettunen_tutkielma_2022.pdf 309.1Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record