Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Tieliikenteen raskaan tavarakuljetuskaluston sähköistämisen kustannus- ja päästövaikutus

Show full item record

Title: Tieliikenteen raskaan tavarakuljetuskaluston sähköistämisen kustannus- ja päästövaikutus
Author(s): Ketonen, Minna-Maria
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry
Degree program: Master´s Programme in Agricultural, Environmental and Rescource Economics)
Specialisation: Environmental and Natural Resource Economics
Language: Finnish
Acceptance year: 2022
Abstract:
Rahtiliikenteen CO2 -päästöjen vähentämiselle voidaan nähdä olevan monia potentiaalisia keinoja, joista sähköisen käyttövoiman hyödyntäminen tarjoaa useita mielenkiintoisia vaihtoehtoja. Tutkimuksessa analysoidaan sekä akkukäyttöisten että tien yläpuolista johdinjärjestelmää (ERS) hyödyntävien ajoneuvojen elinkaaren aikaista suhteellista kustannuskilpailukykyä vastaavaan perinteiseen diesel käyttövoimaiseen kalustoon TCO-viitekehyksen kautta. Viitekehystä laajennetaan kustannus-vaikuttavuusanalyysiin huomioimaan ulkoisvaikutukset ajoneuvon elinkaaripäästöjen osalta, ja näin tavoitetaan sähköistyksen avulla saavutettavan päästövähennyksen yksikkökustannus (eur/tCO2). Kotimaisen raskaan rahtiliikenteen sähköistämisen konkreettisia vaikutuksia tutkitaan karkeasti kolmen Etelä-Suomessa sijaitsevan pääväylän kautta; Helsinki–Turku, Helsinki–Lahti ja Helsinki–Tampere. Tutkimus hyödyntää lähdetietojen osalta olemassa olevaa julkista tutkimus- ja tilastotietoa aihealueista. Vaikka sähkörekkojen käytön aikaiset kustannukset ovatkin diesel käyttöisiä rekkoja selvästi alhaisempia, ainoastaan johdinkäyttöinen ERS ajoneuvo raskaimmassa 60 t painoluokassa on tutkimuksessa elinkaaren aikaisilta kustannuksiltaan vastaavaa diesel käyttöistä ajoneuvoa edullisempi. Sähkökäyttöisten ajoneuvojen akkupakettien ja ERS ajoneuvojen osalta johdinlinjakytkennän kustannukset nostavat tutkittavien sähköisten ajoneuvojen hankintakustannuksia merkittävästi. Tutkimuksessa analysoitujen ajoneuvotyyppien osalta täyssähköisillä akkukäyttöisillä ajoneuvoilla voidaan saavuttaa 66–79 prosentin ja ERS käyttöisillä ajoneuvoilla 81–85 prosentin päästövähennys vastaaviin diesel käyttöisiin ajoneuvoihin. Vaikka ERS ajoneuvojen TCO on akkukäyttöistä vaihtoehtoa alhaisempi ja saavutettava päästövähennyspotentiaali korkeampi, nostaa sähköisen tiejärjestelmän infrastruktuurin investointikustannus kokonaiskustannuksia yhteiskunnan näkökulmasta kuitenkin niin merkittävästi, että akkukäyttöisen teknologian hyödyntäminen on Suomen olosuhteissa kokonaiskustannuksiltaan edullisempi vaihtoehto. Akkukäyttöisten ajoneuvojen osalta edullisimmat elinkaaripäästöjen vähentämiskustannukset saavutetaan suurimmilla yhdistelmäajoneuvoilla, joilla hiilidioksidipäästöjen vähennys voidaan toteuttaa analyysin mukaan kokonaiskustannuksilla 139–150 eur/tCO2. Kuorma-auton ilman perävaunua päästövähennyskustannus on analyysin mukaan 650 eur/tCO2. Olettaen, että tutkittuja pääväyliä hyödyntävä raskas liikenne pystytään kokonaan sähköistämään, elinkaarikustannusten nousu on akkukäyttöisten ajoneuvojen osalta noin 0,7–2,1 miljardia euroa ja ERS teknologian osalta 1,5–2,3 miljardia euroa. Vuosittainen sähköistyksen avulla saavutettava polttoaineen käyttöön liittyvä päästövähennyspotentiaali väylillä on yhteensä noin 0,3–0,5 Mt CO2-ekv., joka on noin 9–15 prosenttia Suomen koko raskaan rahtiliikenteen päästöistä. Tutkimuksen tulosten osalta on syytä huomioida, että analyysin taustaoletuksiin ja lähtötietoihin liittyy merkittäviä epävarmuuksia jo kaluston käyttötarkoituksen ja operointiympäristön laajaan kirjoon liittyen. Jatkotutkimus on myös paikallaan maailmanlaajuisen koronapandemian sekä Ukrainan sodan myötä komponenttien saatavuuden, hankintahintojen sekä polttoaineiden ja sähkön hintojen muutosten vaikuttavuuden osalta. Myös sähköisen teknologian hyödynnettävyys kaupallisessa liikennekäytössä vaatii lisätutkimusta.
There are many potential ways to reduce CO2 emissions in road freight transportation, of which the utilisation of electrification offers several interesting opportunities. The study analyses the relative cost-competitiveness of battery-electric heavy-duty vehicles and vehicles utilizing electric road system (ERS) to the traditional diesel-powered fleet through the TCO framework. The framework is extended to the cost-effectiveness analysis to consider the external effects regarding vehicle´s life-cycle emissions, and thus the unit cost of the emission reduction achieved through the electrification can be determined. The concrete effects of the electrification of Finnish domestic heavy-duty freight are roughly studied through three arterial roads located in Southern Finland: Helsinki–Turku, Helsinki–Lahti and Helsinki–Tampere. The study utilises existing public research and statistical data on the subject areas. Although the operating costs of the electric trucks are lower than the diesel trucks, only the overhead catenary ERS vehicle in the heaviest 60-ton weight class is less expensive than the equivalent diesel-powered truck in terms of the total cost of ownership. The costs of the battery packs and the catenary line connection in ERS vehicles significantly increases the purchase cost of the electric trucks. Based on the analysis, the emission reduction of 66–79 percent can be achieved with battery-electric trucks and 81–89 percent reduction with ERS-powered vehicles compared to the corresponding diesel-powered vehicles. Although the TCO of ERS vehicles is lower and the achievable emission reduction potential is higher than in the battery-electric vehicles studied, the investment cost of the ERS infrastructure increases the total costs so substantially that the utilisation of battery-electric technology is less expensive option from the society´s point of view. The less expensive life-cycle emission reductions are achieved with the heaviest battery-electric vehicles studied, which according to the analysis, could be achieved with a cost of 139–150 EUR/tCO2. The emission reduction cost of a battery-electric truck without a trailer would be 650 EUR/tCO2. Assuming that it is possible to fully electrify the heavy-duty freight which utilises the studied arterial roads, the total increase in life-cycle costs is approximately EUR 0.7–2.1 billion for battery-electric trucks and EUR 1.5–2.3 billion for ERS trucks. The annual emission reduction potential by replacing fossil fuels with electric vehicles is approximately 0.3–0.5 Mt CO2-eq., which is circa 9–15 percent of the annual emissions of all heavy road freight in Finland. Although the analysis is carefully conducted, it would be fair to say, that significant uncertainties are associated with the background assumptions and data. Already the wide spectrum of the vehicle usage and operating environment can have a major impact to the vehicle characteristics, and thus the results. Further research would also be needed to investigate the effects of the COVID-19 pandemic and the war in Ukraine to the component availability, purchase prices, and changes in fuel and electricity costs. Also, the applicability of electric technology in commercial heavy-duty transportation requires further research.
Keyword(s): Raskas rahtiliikenne Sähköistäminen TCO Elinkaarikustannus Hiilidioksidipäästöt Päästöjen vähentäminen Heavy duty freight Electrification TCO Total cost of ownership Carbon dioxide emissions Emission reduction


Files in this item

Files Size Format View
Ketonen_Minna-Maria_tutkielma_2022.pdf 1.073Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record