Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Gaze Behaviour in Infants with Early-Onset Epilepsy and Its Association to Future Neurocognitive Development

Show full item record

Title: Gaze Behaviour in Infants with Early-Onset Epilepsy and Its Association to Future Neurocognitive Development
Author(s): de Sena, Sofie
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Degree program: Master 's Programme in Neuroscience
Specialisation: Neuroscience
Language: English
Acceptance year: 2022
Abstract:
Katsekäyttäytymisen analysointia käytetään nykypäivänä yleisesti auttamaan erilaisten neurologisten sairauksien diagnosoinnissa ja poissulkemisessa sekä auttamaan tutkijoita ymmärtämään paremmin kognitiota aikaisissa elämänvaiheissa. Sen käyttöä imeväisiän epilepsiaa sairastavien lapsien kehityksen arvioinnissa ja seurannassa ei kuitenkaan ole vielä tutkittu perusteellisesti. Siksi tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia imeväisiän epilepsiaa sairastavien imeväisten katsekäyttäytymisen yhteyttä heidän myöhemmin toteutuneeseen hermoston kehitykseen. Yhteyden ja sen ennustekyvyn tutkimiseksi luotiin kolme mallia. Kuusikymmentäkolme lasta, joiden epileptiset kohtaukset alkoivat ennen 12 kuukauden ikää, osallistuivat tutkimukseen vanhempien vapaaehtoisella suostumuksella. Imeväisten katsekäyttäyminen nauhoitettiin Tobii-Pro-X3-120:lla kahdessa mittauspisteessä. Tulokset osoittivat, että imeväisten alkuperäinen kyky kiinnittää katse, muutokset katseen siirtämisen todennäköisyydessä ensimmäisen 12 elinkuukauden aikana sekä rakenteellinen etiologia olivat merkittävästi yhteydessä imeväisten kehitystulokseen 24 kuukauden iässä. Siinä missä rakenteellinen etiologia liittyi merkitsevästi huonompaan kehitystulokseen, hyvä alkuperäinen katseenkiinnittämiskyky ja katseen siirron todennäköisyyden paraneminen ensimmäisen elinvuoden aikana olivat yhteydessä merkittävästi positiivisempaan tulokseen. Nämä havainnot viittaavat siihen, että katsekäyttäytyminen varhaisessa iässä on olennaista myöhemmän kehityksen kannalta imeväisille, jotka sairastavat imeväisiän epilepsiaa. Näin ollen katseenseuranta voisi tarjota keinoja arvioida imeväisiän epilepsiaa sairastavien imeväisten myöhemmin toteutuvia neurokognitiivisia tuloksia jo varhaisessa iässä.
The analysis of gaze behaviour is nowadays commonly employed to help with the diagnosis and exclusion of differential neurological conditions as well as to help researchers better understand cognition in the early stages of life. However, its application in the developmental evaluation and follow-up of children with early-onset epilepsy has not been profoundly studied yet. Therefore, the current study aimed to investigate the association between the gaze behaviour of infants with early-onset epilepsy and their future neurodevelopmental outcome. To study the association and its predictive ability, three models were created. Sixty-three infants with epileptic seizure onset before 12 months of age participated in the study with the voluntary consent of their parents. Infants’ gaze behaviour was recorded with Tobii Pro-X3-120 at two measure points. The results showed infants’ initial ability to fixate their gaze, changes in their gaze shift probability in the first 12 months of life, and structural aetiology to be significantly associated with the infants' developmental outcome at 24 months of age. Where the structural aetiology was significantly associated with poorer developmental outcome, good initial fixation ability and improvements in the infants’ gaze shift probability during their first year of life were significantly associated with more positive outcome. These findings suggest that gaze behaviour at an early age is an essential predictor of later development in infants with early-onset epilepsy. Hence, eye-tracking could provide means to evaluate the later neurocognitive outcome of infants with early-onset epilepsy at an early age.
Keyword(s): Epilepsy Infancy Gaze Behaviour Eye-Tracking Neurocognitive Development


Files in this item

Files Size Format View
de_Sena_Sofie_pro_gradu_2022.pdf 771.9Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record