Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Hedonic Price Analysis of Online Bread Prices

Show full item record

Title: Hedonic Price Analysis of Online Bread Prices
Author(s): Yli-Liipola, Mauri
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry
Degree program: Master´s Programme in Agricultural, Environmental and Rescource Economics)
Specialisation: Agricultural Economics
Language: English
Acceptance year: 2022
Abstract:
Lisääntynyt tietoisuus elintarvikkeiden terveys- ja ravitsemustekijöistä on saanut kuluttajat maksamaan korkeampia hintoja miellyttävistä tuotteista, ja tuottajat ovat tuotekehityksellä pyrkineet vastaamaan näihin heterogeenisiin preferensseihin. Monipuoliset elintarvikemarkkinat ovat kiinnostaneet tutkijoita pitkään ja on osoitettu, että hedoninen hinnoittelumenetelmä on varteenotettava lähestymistapa määritettäessä tuotteen ominaisuuden marginaalihintaa tuottajille ja kuluttajille. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten leivän eri attribuutit muodostavat lopputuotteen hinnan vähittäiskaupan verkkoalustoilla hedonisen hinnoittelumenetelmän avulla. Tämä tutkimus analysoi verkkokauppaalustoilla myytävän leivän marginaalihintoja ja niiden vaihtelua Suomessa. Lisäksi tämän tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa, missä määrin monimutkaisemmat aineistonkeruumenetelmät, kuten web scraping, tuovat lisäarvoa aikaisempiin tutkimuksiin. Tutkimuksen nollahypoteesit ovat muodostettu seuraavasti: estimoiduilla marginaalihinnoilla ei ole merkittävää vaikutusta leivän verkkokauppahintoihin ja leivän attribuuttien marginaalihinnat eivät merkittävästi muutu aineistonkeruujakson aikana. Nollahypoteesien testaamiseksi estimoitiin puolilogaritminen hedoninen hintafunktio HAC-keskivirheillä. Tutkimuksen empiirisessä osassa tämä funktio estimoitiin käyttäen hyväksi koko aineistoa sekä erikseen jokaiselle yksittäiselle päivälle aineistossa. Leipätuotteiden hinnat ja attribuutit kerättiin päivittäin Suomen suurimman päivittäistavarakaupan verkkokaupan alustalta web scraping -tekniikan avulla. Tulokset osoittivat, että marginaalihintojen rooli lopputuotteen hinnanmuodostuksessa on merkittävä, mutta attribuuttien vaikutukset hintaan eivät merkittävästi muuttuneet aineistonkeruujakson aikana. Lisäksi tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että leivän ostopäätökseen vaikuttaa tuotteen maku enemmän kuin terveydelle hyväksi olevat ominaisuudet. Tuloksista huomattiin myös, että vatsaystävällisiä ominaisuuksia ja kotimaista leipää arvostetaan paljon. Nämä havainnot muiden tulosten ohessa luovat arvokkaan pohjan tavanomaisten leivän ostopäätösten ja tuotteiden hinnoittelustrategioiden ymmärtämiseen. Web scraping -tekniikka oli ainoa vaihtoehto yksityiskohtaisen ja ajantasaisen aineiston keräämiseksi Suomessa, mutta päivittäinen aineiston keruu osoittautui tarpeettomaksi leivän hintojen pysyessä vakaina. Päivittäinen aineiston keruu yhdistettynä hedoniseen hinnoittelumenetelmään antoi kuitenkin arvokasta tietoa suomalaisten vähittäiskauppiaiden ja tuottajien toiminnasta sekä kuluttajien käyttäytymisestä. Tulevien tutkimusten tulisi soveltaa web scraping -tekniikkaa elintarviketuotteiden hedonisiin hinnoittelututkimuksiin sekä koko elintarvikealan tutkimukseen.
Increased awareness in health issues and nutritional elements has derived consumers to pay premium prices for functional products and producers have developed differentiated products to match these heterogenous preferences. The assessment of the versatile food commodity markets has long intrigued the attention of researchers and it is well-established that the hedonic pricing method is a prominent approach in determining an attribute's cost and perceived value to customers. With the method of hedonic pricing, this study aims to determine how those values form the online prices of bread. Specifically, it examines the marginal prices of bread sold on e-commerce platforms in Finland and whether those change over time. Moreover, this study aims to analyze the extent to which complex data extraction methods add value to prior hedonic pricing methodologies. To test the null hypotheses that estimated marginal prices have no relationship to online prices of bread, and the marginal prices of bread attributes do not significantly change during the data collection period, a semi-logarithmic hedonic price function with HAC standard errors was specified. In the empirical part, the hedonic price function was estimated for the whole sample and each data day. Daily price quotes for the analysis were extracted from the largest Finnish grocery retailer's e-commerce platform via web scraping. The results showed that the estimated relationships between price and marginal prices were significant but that the effects on the price did not significantly change during the data collection period. The results suggest that Finnish consumers value taste over health and place a high value on stomach-friendly and domestic bread. These findings are a valuable source for better understanding regular bread purchasing decisions and producer product differentiation strategies. Although web scraping was the only alternative to obtain detailed, up-to-date product data in the Finnish context, daily scraping seemed unnecessary as bread prices remained stable. However, daily scraping combined with the hedonic pricing method yielded valuable information regarding the holiday season’s pricing strategies of Finnish retailers. On this basis, web scraping should be included in hedonic pricing applications on food products and the whole food commodity research field.
Keyword(s): Hedonic pricing hedonic price model web scraping online prices e-commerce bread


Files in this item

Files Size Format View
Yli-Liipola_Mauri_thesis_2022.pdf 2.413Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record