Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

From coal dependency to coal phase out - how the multilevel policy mix between 2016 and 2021 contributed to the energy transition of Helsinki

Show full item record

Title: From coal dependency to coal phase out - how the multilevel policy mix between 2016 and 2021 contributed to the energy transition of Helsinki
Author(s): Pasanen, Amanda
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Degree program: Master's Programme in Environmental Change and Global Sustainability
Specialisation: Global Sustainability
Language: English
Acceptance year: 2022
Abstract:
Urbaanit energiamurrokset ovat merkittävässä roolissa ilmastotavoitteiden saavuttamisessa ja ilmastokriisin eskalaation estämisessä. Helsingin kaukolämpöjärjestelmää on kuvailtu polkuriippuvaiseksi ja lukkiutuneeksi järjestelmäksi, jonka irtautuminen fossiilisista polttoaineista tulee olemaan haastavaa. Vuonna 2021 kaupungin omistama energiayhtiö Helen ilmoitti, että se aikoo luopua kivihiilestä vuonna 2024, mikä on viisi vuotta ennen kansallista kivihiilikieltoa vuonna 2029. Helsingin kivihiilestä luopuminen on konkreettinen esimerkki haastavasta kivihiilen alasajosta pohjoisessa korkean energiantarpeen kaupungissa. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on vastata tutkimuskysymykseen siitä, kuinka monitasoinen ohjauskeinoyhdistelmä, joka koostuu kuntatason, kansallisen ja kansainvälisen tason politiikkatoimista, vaikutti hiilivoiman alasajoon Helsingissä. Opinnäytetyössä aihetta lähestytään tapaustutkimuksen kautta. Tutkimusmateriaali koostuu kymmenestä asiantuntija- ja sidosryhmähaastattelusta sekä keskeisistä strategia-asiakirjoista, jotka muodostavat tutkimuksen täydentävän materiaalin. Tutkimuksen tavoitteena on laajentaa ymmärrystä politiikkatoimien ja poliittisen päätöksenteon roolista kestävyysmurroksissa ja urbaaneissa energiamurroksissa. Opinnäytetyössä käsitellään niin kivihiilen alasajoon liittyviä päätöksenteon prosesseja, politiikkatoimien implementaatiota kuin ohjauskeinoyhdistelmien systeemisiä vaikutuksia. Empiirisen tarkastelun kautta tämä opinnäytetyö lisää ymmärrystä paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla muodostuvien ohjauskeinoyhdistelmien yhteisvaikutuksista. Helsingin kivihiilestä luopumista ovat edistäneet kansallisen ja kansainvälisen tason sääntelypolitiikka (päästökauppa, kansallinen kivihiilikielto, verotus jne.), vähäpäästöisten energiantuotantomuotojen kannustimet (verohelpotukset) sekä kunnallisen tason ilmastotavoitteiden asetanta ja vähähiilisten energiantuotantotapojen tukeminen (sääntelyn purkaminen, innovaatiokilpailut). Tämän tutkimuksen tulokset ovat linjassa aiemman tutkimuksen kanssa siinä, kuinka fossiilisiin tuotantotapoihin perustuvien hallitsevien toimintamallien horjuttaminen on tärkeässä roolissa kestävyysmurrosten aikaansaamiseksi. Tutkimus tukee myös huomioita siitä, kuinka politiikan prosessien, strategioiden, politiikkavaikutusten ja palautevaikutusten sisällyttäminen ohjauskeinoyhdistelmän (policy mix) käsitteeseen on tärkeää, jotta ohjauskeinoyhdistelmien tehokkuutta ja pitkän aikavälin vaikutuksia pystytään arvioimaan. Ohjauskeinoyhdistelmän johdonmukaisuus eri hallinnontasojen välillä sekä tasapaino olemassa olevia järjestelmiä horjuttavien ja kestäviä vaihtoehtoja edistävien politiikkatoimien välillä on olennaista kestävyysmurrosten mahdollistamiseksi. Tutkimuksen tulokset tukevat huomioita siitä, että kaupungit ovat tärkeitä alustoja ja toimijoita kestävyysmurroksissa. Eri hallinnontasojen politiikkatoimet kohtaavat kaupunkitasolla ja konkreettiset muutokset fossiilisiin polttoaineisiin nojaavaan infrastruktuuriin tehdään lopulta kunnallisella tasolla.
Urban energy transitions play a key role in achieving climate targets and keeping the climate crisis from escalating. The district heating system of Helsinki has been characterised as a path-dependent and locked in system that will face difficulties in transitioning away from fossil fuels. In 2021 the city owned energy company Helen announced that it will quit coal burning in 2024, which is five years ahead of the national coal ban prohibiting coal use for energy in 2029. The coal phase out of Helsinki is a concrete example of a demanding coal phase out in a northern city with high energy demand. This thesis aims at answering the research question on how the multilevel policy mix, consisting of policy instruments on the municipal level, the national level, and the international level, contributed to the coal phase out of Helsinki. Through a case study approach relying on ten expert and stakeholder interviews as well as complementary material consisting of key strategy documents, this thesis aims to widen the understanding of the role of policy and politics in sustainability transitions and urban energy transitions. This study covers both policymaking and implementation processes as well as system impacts of the policy mix contributing to the coal phase out of Helsinki. Through empirical reviews the thesis contributes to the conceptualisation of policy mixes on multiple governance levels by studying the combined impact of policy instruments formed at the local, national, and international level. Regulatory policies on the national and international level (emissions trading, national ban on coal, taxation etc.), policies supporting low-carbon solutions on the national level (tax-exemptions) and climate target setting as well as support for low-carbon solutions on the municipal level (deregulation, innovation competitions) altogether contributed to the coal phase out. The findings of this study are in line with previous research emphasising the destabilisation of fossil fuel regimes to achieve transitions towards sustainability. Incorporating the elements of policy processes and strategies as well as policy effects and feedbacks into the concept of policy mixes is important to assess the efficacy and long-term impacts of policy mixes. The coherence of policies on multiple governance levels and the balance between regime destabilising and niche creating policies is also important in ensuring transitions towards sustainability. The results of this study support previous research findings on cities being important arenas and actors for sustainability transitions. Policies from different governance levels intersect on the urban level and decisions on infrastructure transformation are made on the municipal level.
Keyword(s): policy mix sustainability transition coal phase out City of Helsinki energy policy carbon lock-in


Files in this item

Files Size Format View
Pasanen_Amanda_tutkielma_2022.pdf 1.249Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record