Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Globalising notion of worker? : Effects of globalisation in the labour markets

Show full item record

Title: Globalising notion of worker? : Effects of globalisation in the labour markets
Author(s): Väänänen, Ronja
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Law
Degree program: Master's Programme in Global Governance Law
Specialisation: Comparative law
Language: English
Acceptance year: 2022
Abstract:
Työmarkkinat ovat muuttuneet globalisaation myötä ja tämä haastaa perinteistä tapaa määritellä työntekijöitä. Nykyinen kansainvälinen työlainsäädäntö järjestelmä perustuu kansalliseen tapaan määritellä työntekijän käsite. Jokainen maa voi määritellä työntekijän käsitteen oman sosiaalisen ja taloudellisen tilanteensa perusteella. Nämä kansalliset määritelmät ovat yhä työlainsäädännön lähtökohtana vaikkakin työmarkkinat ovat kansainvälistyneet. Työntekijät liikkuvat maasta toiseen, yritykset ulottavat toimintaansa kansallisten rajojen ulkopuolelle ja rajat ylittävä kilpailu on kasvanut. Lisäksi alueelliset ja kansainväliset säädökset, jotka sisältävät oman työntekijän määritelmän, ovat lisänneet sääntelyä. Globalisaatio on siis muuttanut toimialaa niin uusien työmuotojen kuin uusien sääntely kerrosten muodossa. Työntekijän määritelmään on sidottu eräitä oikeuksia ja vastuita, joten siksi on tärkeä tietää, kenen voidaan nähdä täyttävän työntekijän määritelmä. Globalisaation tuomat haasteet kansallisiin tarpeisiin perustuvaan työntekijän käsitteeseen liittyen ovat kasvaneet uusien työnteon muotojen myötä. Tavanomaiseen työsopimukseen perustuvan työnsuhteen rinnalle on noussut uusia työntekemisen muotoja, jotka lisääntyvät vauhdilla. Nämä uudet työnteon muodot eivät sovi tavanomaiseen jakoon työsuhteisen ja yrittäjänä suoritettavan työn välille. Tuore esimerkki epätyypillisistä työsuhteista on alustatyö, jota suoritetaan digitaalisilla alustoilla, tai niiden välittämänä. Globaalit työmarkkinoiden muutokset eivät haasta vain kansallista järjestelmää, mutta myös alueelliset ja kansainväliset säädökset on haastettu. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kertoa, minkälaisia muutoksia globalisaatio on aiheuttanut työmarkkinoille. Lisäksi nykyinen tapa, jolla työntekijän käsite määritellään kansallisella, alueellisella ja kansainvälisellä tasolla selitetään. Tämän pohjalta näitä käsitteitä vertaillaan, jotta nähdään, kuinka samankaltaisesti tai eri tavoin käsite on määritelty eri tasoilla. Uusien työnteon muotojen aiheuttamia haasteita käsitteille nostetaan myös esiin. Analyysin perusteella nykyisen kansalliseen työntekijän määritelmään perustuvan työoikeudellisen järjestelmän kestävyyttä pohditaan tulevaisuuden muutosten varalta ja työntekijän käsitteen yhdenmukaistamista harkitaan ratkaisuna globalisaation aiheuttamiin muutoksiin.
Labour markets have changed due to globalisation, and this is challenging the traditional way of defining the notion of worker. Currently the international labour legislative system is based on a state centred way of defining the concept of worker. Each country hence defines the scope of the term on the basis of their national social and economic conditions. These national definitions have remained as the starting point even though the labour markets have internationalised. Workers may move from a country to another, businesses reach beyond national borders and across border competition has increased. Furthermore, regional, and international instruments containing their own ways to define the notion of worker, have added layers of regulation. Globalisation has hence changed the playing ground firstly with regards to the ways of work as well as with adding new layers of regulation. As the definition of worker grants rights and obligations to persons working, it is necessary to know who is categorised as a worker. The challenges caused by globalisation in defining the notion of worker based on national needs is amplified with the rise of atypical employment. Next to the traditional employment relationship based on an employment contract new forms of employment are becoming more prominent. These new forms of working do not fit into the traditional binary distinction between the workers and the self-employed. A current example of a form of atypical employment is platform work, which is work done on, or intermediated by digital platforms. Not only national regulation, but also regional and international instruments are being challenged with the changes in the global labour markets. This thesis seeks to outline the changes globalisation has brought to the labour markets. The current way of defining the concept of worker in all national, regional, and international contexts are explained. Based on this, the concepts are compared to see how similar or different the approaches to the concept are. Challenges caused by new forms of labour to the concept are furthermore presented. On the basis of this analysis, the durability of the current system of state centred way of defining the concept of worker is contrasted to the possible future changes in the labour markets and the possibility of harmonising the notion is contemplated as a solution for the changes caused by globalisation.
Keyword(s): globalisation globalisation and law concept of worker labour law


Files in this item

Files Size Format View
Väänänen_Ronja_Master's Thesis_2022.pdf 945.3Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record