Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Elinkeinoelämän valtuuskunnan markkinatalouden säilyttämiseen keskittyvä ideologia vuosina 1975–1981

Show full item record

Title: Elinkeinoelämän valtuuskunnan markkinatalouden säilyttämiseen keskittyvä ideologia vuosina 1975–1981
Author(s): Korhonen, Aapo
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences
Degree program: Master 's Programme in Society and Change
Specialisation: Political History
Language: Finnish
Acceptance year: 2022
Abstract:
Tiivistelmä Tiedekunta: Valtiotieteellinen tiedekunta Koulutusohjelma: Yhteiskunnallisen muutoksen maisteriohjelma Opintosuunta: Poliittinen historia Tekijä: Aapo Korhonen Työn nimi: Elinkeinoelämän valtuuskunnan markkinatalouden säilyttämiseen keskittyvä ideologia vuosina 1975–1981 Työn laji: Maisterintutkielma Kuukausi ja vuosi: Elokuu 2022 Sivumäärä: 120 Avainsanat: Elinkeinoelämän valtuuskunta, ideologia, markkinatalous Ohjaaja tai ohjaajat: Johanna Rainio-Niemi Säilytyspaikka: Helsingin yliopiston kirjasto Muita tietoja: Tiivistelmä: Tutkielma tarkastelee Elinkeinoelämän valtuuskunnan markkinatalouden säilyttämiseen keskittyvää ideologiaa vuosien 1975–1981 välillä. Tutkielmassa menneisyyden ajattelua välittävää alkuperäisaineistoa (Elinkeinoelämän valtuuskunnan arkiston kolmea kansiota ja järjestön vuosien 1975 ja 1981 välillä julkaisemia valikoituja käsikirjoja) tarkastellaan ideoiden ja ideologian kvalitatiivisen analyysin avulla. Pyrkimyksenä on systemaattisen analyysikehikon ja analyyttisenä käsitteenä käytettävän ideologian avulla selvittää, millainen oli se Elinkeinoelämän valtuuskunnan toimijoiden artikuloima markkinatalouden säilyttämiseen suuntautuva ideasysteemi eli ideologia, jonka avulla järjestö pyrki perustelemaan markkinatalouden soveltumista suomalaisen yhteiskunnan taloudelliseksi perusratkaisuksi ja puolustamaan sitä valtion ja julkisen sektorin laajentuvalta laadulliselta ja määrälliseltä taloudelliselta vallalta. Alkuperäisaineiston analyysi jakautuu kolmeksi luvuksi, joissa jokaisessa määritellään yksi markkinatalouden säilyttämiseen liittyvän Elinkeinoelämän valtuuskunnan ideologian osa. Luvussa kolme määritellään valtuuskunnan toimijoiden esittämien arvoväittämien pohjalta ideologian normatiiviset ideat, luvussa neljä valtuuskunnan toimijoiden esittämien kuvailevien väittämien pohjalta ideologian positiiviset ideat ja luvussa viisi valtuuskunnan toimijoiden esittämät preskriptiiviset johtopäätökset. Suoritetun analyysin tuloksena tutkielmassa on määritelty ne aineistosta nousseet markkinatalouden säilyttämiseen liittyvät normatiiviset ja positiiviset ideat sekä preskriptiiviset johtopäätökset, jotka muodostivat järjestön julkisuuteen tarjoaman markkinatalouden säilyttämiseen kohdistuvan markkinatalousideologian. Luvussa kuusi esitetään johtopäätökset ja tarkastellaan, muodostivatko alkuperäisaineistosta nousseet normatiiviset ja positiiviset ideat valtuuskunnan toimijoiden esittämiä preskriptiivisiä johtopäätöksiä tukevan tai niihin johtavan, Mats Lindbergin ideologisen ajattelun ytimeksi määrittelemän, kvasiloogisen rakenteen. Tutkielma rakentaa alkuperäisaineiston analyysiin pohjautuvan historiallisen teorian Elinkeinoelämän valtuuskunnan markkinatalouden säilyttämiseen kohdistuvasta ideologiasta vuosien 1975–1981 välillä. Sen keskeinen tutkimustulos on aiemmassa tutkimuksessa määrittelemättömäksi jääneen Elinkeinoelämän valtuuskunnan markkinatalousideologian sisällön tarkentaminen. Keskeisiä tutkimustuloksia ovat myös valtuuskunnan ideologian näkemys valtion taloudellisen vallan määrällisen ja laadullisen laajenemisen muodostamasta uhasta markkinataloudelle sekä tätä kautta markkinatalouden mahdollistamille normatiivisille tavoitteille ja arvoille. Analyysin perustuessa aatehistorialliselle näkemykselle poliittisen toiminnan tavoitteellisuudesta analyysi havainnollistaa myös ajatusta normatiivisten ja positiivisten premissien merkityksestä poliittisen toiminnan suuntaajina.
Keyword(s): Elinkeinoelämän valtuuskunta ideologia markkinatalous Elinkeinoelämän valtuuskunta ideologia markkinatalous


Files in this item

Files Size Format View
Korhonen_Aapo_Maisterintutkielma_2022.pdf 1.562Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record