Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Well-Being Through Work? Experiences of Finnish Working Life from a Perspective of Ecologically Sustainable Well-Being

Show full item record

Title: Well-Being Through Work? Experiences of Finnish Working Life from a Perspective of Ecologically Sustainable Well-Being
Author(s): Finnilä, Jessica
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences
Degree program: Master's Programme in Contemporary Societies
Specialisation: Social and Public Policy
Language: English
Acceptance year: 2022
Abstract:
Due to the ecological sustainability crisis threatening human and nonhuman life, a radical and rapid transformation of ecologically unsustainable societies, including the Finnish society, is needed. Under present circumstances, continuous growth of the Finnish economy is unlikely to be compatible with safe planetary boundaries. Despite this, Finnish governmental institutions still maintain a growth policy, postulating that economic growth is fundamental for Finnish well-being. Growth- centric conceptualisations of well-being are particularly prominent in work-related contexts which impacts how well-being is defined and operationalised in working life. In particular, Finnish working life institutions tend to overemphasise economic aspects of well-being while overlooking vital ecological dimensions of well-being. Consequently, it is important to promote alternative, ecologically sustainable visions of well-being and situate them in Finnish working life. Hence, it may be possible to support an ecological transformation of institutions and ideologies governing work in the Finnish society. This thesis draws on research on sustainable well-being and needs to advance an understanding of well- being as ecologically embedded, exploring underacknowledged intersections of work, well-being and nature. The empirical results illustrate ways in which ecological dimensions of well-being are experienced by workers as they navigate Finnish working life conditions in a time of ecological sustainability crisis. A variety of obstacles as well as possibilities for ecologically sustainable well-being are identified, spanning work practices, work purposes and the search for work. The findings are analysed with reference to conflicting paradigms: the human exemptionalism paradigm, which sees humans as separate from nature, and the relational paradigm, which sees humans as interconnected with nature and well-being as relational. In particular, relational well-being is conceptualised as consisting of needs in the dimensions of Having, Doing, Loving and Being. The findings show how ecological (un)sustainability affects the fulfillment of needs in working life and beyond, thereby challenging predominant ideas of “well-being through work”. Importantly, the findings indicate clear shifts in emphasis from material dimensions of well-being (Having) to well-being in the dimensions of Doing, Loving and Being. The thesis concludes that ecologically sustainable well-being, conceptualised in terms of ecologically embedded needs, ought to replace the purpose of economic growth in Finnish working life and society at large.
På grund av den ekologiska hållbarhetskris som hotar mänskligt och icke- mänskligt liv behövs en radikal och snabb transformering av ekologiskt ohållbara samhällen, inklusive det finländska samhället. Under nuvarande omständigheter är det osannolikt att en fortsatt tillväxt av den finländska ekonomin kan kombineras med säkra planetära gränser. Trots det håller de finländska statliga institutionerna fortfarande fast vid en tillväxtpolitik och hävdar att ekonomisk tillväxt är nödvändig för det finländska välbefinnandet. Tillväxtcentrerade konceptualiseringar av välbefinnande är särskilt vanliga i arbetsrelaterade sammanhang, vilket har en inverkan på hur välbefinnande definieras och tillämpas i arbetslivet. I synnerhet tenderar de finländska arbetslivsinstitutionerna att överbetona ekonomiska aspekter av välbefinnande och förbise grundläggande ekologiska dimensioner av välbefinnande. Därför är det viktigt att främja alternativa, ekologiskt hållbara visioner av välbefinnande och anknyta dem till det finländska arbetslivet. På så sätt kan det vara möjligt att stödja en ekologisk transformering av de institutioner och ideologier som styr arbete i det finländska samhället. Den här magisteravhandlingen utgår från forskning om hållbart välbefinnande och behov för att bidra till en förståelse av välbefinnande som ekologiskt förankrat, samt belysa ouppmärksammade kopplingar mellan arbete, välbefinnande och natur. De empiriska resultaten illustrerar hur ekologiska dimensioner av välbefinnande upplevs av personer som navigerar det finska arbetslivet under en pågående ekologisk hållbarhetskris. Olika hinder och möjligheter för ekologiskt hållbart välbefinnande rörande arbetsmetoder, arbetssyften och jobbsökning identifieras. Resultaten analyseras med hänvisning till motstridiga paradigmer: paradigmet om mänsklig exemptionalism, som ser människan och naturen som skilda, och det relationella paradigmet, som ser människan som sammankopplad med naturen och välbefinnande som relationellt. Vidare konceptualiseras relationellt välbefinnande genom behov i dimensionerna Having, Doing, Loving och Being. Resultaten visar hur ekologisk (o)hållbarhet påverkar uppfyllandet av behov i och utanför arbetslivet, och utmanar därmed rådande idéer om arbetsrelaterat välbefinnande. Resultaten visar på tydliga förskjutningar i tyngdpunkter från materiella dimensioner av välbefinnande (Having) till välbefinnande i dimensionerna Doing, Loving och Being. I avhandlingen dras slutsatsen att ekologiskt hållbart välbefinnande, bestående av ekologiskt förankrade behov, bör prioriteras istället för ekonomisk tillväxt av finländska arbetslivsinstitutioner och samhället i stort.
Keyword(s): sustainable well-being sustainable work needs relationality


Files in this item

Files Size Format View
Finnila_Jessica_thesis_2022.pdf 1.985Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record