Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Barriers for women pursuing a career in STEM : an interview study with women working in STEM in Saudi Arabia

Show full item record

Title: Barriers for women pursuing a career in STEM : an interview study with women working in STEM in Saudi Arabia
Author(s): Forsberg, Alexandra
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences
Degree program: Master 's Programme in Social Science in Swedish (MSV)
Specialisation: Social Psychology
Language: English
Acceptance year: 2022
Abstract:
The following thesis aims to provide insight into barriers for Saudi Arabian women pursuing STEM careers. The thesis is a collaboration with Nokia and UN Women and relates to their project that aims to globally further women’s possibilities to join Nokia and advance inside Nokia. Today, while Saudi women’s educational participation is higher than ever, participation in the labor market is still relatively low; understanding the discrepancy will make it easier to apply targeted actions to support Saudi women in pursuing a career at Nokia. The data is collected with four comprehensive interviews with women currently working at a STEM company in Saudi Arabia. Findings from the empirical data are analyzed with thematic analysis (TA) and a realist framework. The findings are divided into four main themes: comfort, stereotypes, family, and pressure of being a working woman. The themes are divided into subthemes further supported by direct quotes from the participants. The main themes present how the interviewed women perceive that there are some people in Saudi Arabia who still carry and produce dated opinions about women. According to the women these opinions affect some Saudi women’s opportunities, self-esteem, and freedom of choice. The interviews indicate that the barriers for women pursuing a STEM career in Saudi Arabia are complex and while some barriers are very individual, some are also collectively experienced. Based on the findings, this thesis suggests focusing on educating men, making pursuing a career and earning own money more accessible for women, continuing championing women in STEM, developing policies to support equity in the workplace, as well as finding ways to increase contact between men and women before they enter the office as necessary priorities for Nokia Saudi.
Följande avhandling ämnar öka förståelse för olika hinder som kvinnor i Saudi Arabien stöter på då de strävar efter en karriär inom STEM. Denna avhandling är i samarbete med Nokia och UN Women och relaterar till deras projekt som i sin tur ämnar förbättra kvinnors möjligheter att påbörja en karriär och avancera sig inom Nokia på en global nivå. Trots att Saudi kvinnors möjligheter att utbilda sig idag är bättre än någonsin, är deras arbetsmarknadsdeltagande fortfarande relativt låg. Genom att öka förståelse för denna diskrepans kan det underlätta implementering av mer precisa åtgärder för att stöda Saudi kvinnor i deras strävan efter karriärer inom STEM. Arbetets namn: Hinder för kvinnor som strävar efter en karriär inom STEM i Saudi Arabien – En intervjustudie med kvinnor som arbetar inom STEM i Saudi Arabien Arbetets art: Magisteravhandling Datainsamlingen skedde via fyra genomgående intervjuer med kvinnor som arbetar inom STEM företag i Saudi Arabien. Den empiriska datan analyseras med hjälp av tematisk analys (TA) och realism som referensram. Resultaten är indelade i fyra huvudsakliga teman: bekvämlighet, stereotyper, familj och pressen av att vara en arbetande kvinna. Dessa teman delades även in i underteman som ytterligare understöds med hjälp av direkta citat från deltagarna. De huvudsakliga teman presenterar hur de intervjuade kvinnorna upplevde att det fortfarande finns individer i Saudi samhället som bär på och producerar utdaterade åsikter om kvinnor. Kvinnorna förklarade hur dessa åsikter tenderar påverka vissa Saudi kvinnors möjligheter, självkänsla och frihet till val. Intervjuerna indikerar att hindren för kvinnor som strävar efter en karriär inom STEM i Saudi Arabien är komplexa och trots att vissa kan vara individuella så finns det flera gemensamma upplevelser. På basis av resultaten, föreslår denna avhandling att Nokia Saudi skulle prioritera att utbilda män, fokusera på att göra det mera tillgängligt för kvinnor att jobba och tjäna pengar, fortsätta lyfta kvinnor inom STEM, utveckla policyn som främjar rättvisa på arbetsplatsen och finna möjliga lösningar för att öka kontakten mellan män och kvinnor före de träder in på kontoret.
Keyword(s): Saudi Arabia STEM Gender Workplace Equality


Files in this item

Files Size Format View
Forsberg_Alexandra_Magistersavhandling_2022.pdf 512.1Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record