Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Advanced Automated Algorithmic Decision-Making, Human Involvement and Economic Interest in GDPR Article 22

Show full item record

Title: Advanced Automated Algorithmic Decision-Making, Human Involvement and Economic Interest in GDPR Article 22
Author(s): Junkkari, Jonni
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Law
Degree program: Master's Programme in International Business Law
Specialisation: European Law
Language: English
Acceptance year: 2022
Abstract:
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR) 2016/679 artikla 22 kieltää tietojenkäsittelijää käyttämästä pelkästään automaattiseen käsittelyyn perustuvaa päätöksentekoa, jolla on rekisteröityä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa häneen vastaavalla tavalla merkittävästi. Voidaankin katsoa, että lainsäätäjä olettaa, että pelkästään automaattiseen käsittelyyn perustuva päätöksenteko on vahingollista rekisteröidylle. Tämän maisterintutkielman tarkoitus on tutkia hypoteesia, että pelkästään automaattiseen käsittelyyn perustuva päätöksenteko on joissain tilanteissa hyödyllistä rekisteröidyn oikeutetuille eduille ja intresseille - etenkin taloudellisille - ja luonnollisen henkilön väliintulo haitallista. Tämä tutkimus keskittyy tilanteisiin, jossa tietojenkäsittelijä on yksityinen yritys ja rekisteröity on luonnollinen henkilö asiakassuhteessa tähän yritykseen. Ajatusleikin kautta havainnollistetaan miten automaattinen päätöksenteko voi vaikuttaa rekisteröityihin. Lisäksi esitellään arviointiviitekehys ihmisen ja algoritmin tekemän päätöksenteon ”hyvyyden” määrittelyyn. GDPR 22 artiklaan liittyvää akateemista tutkimusta käydään läpi ja argumentti, että taloudelliset edut ja intressit tulisi huomioida osana GDPR 22 artiklaa, esitellään kirjallisuuskatsauksessa. Tätä täydennetään tiettyjen EU:n ja EU:n ulkopuolisten lähestymistapojen vertailulla automaattiseen päätöksentekoon liittyvästä lainsäädännöstä - etenkin luonnollisen ihmisen väliintulon suhteen. Saatavilla olevat tuomioistuin- ja viranomaispäätökset, jotka liittyvät GDPR 22 artiklaan, analysoidaan niiden rekisteröidylle tarjoaman suojelun osalta. Luonnollisen ihmisen väliintulosta automaattiseen käsittelyyn perustuvassa päätöksenteossa rekisteröidyille mahdollisesti koituvat haitalliset taloudelliset vaikutukset identifioidaan taloustieteen periaatteiden perusteella. Luonnollisen ihmisen ja algoritmin luonnetta päätöksenteossa käsitellään ja tullaan päätelmään, että perimmäinen ongelma edistyneiden algoritmien automaattisesti tekemissä päätöksissä ei ole luonnollisen ihmisen osallistumisen puute, vaan algoritmin läpinäkyvyyden ja ymmärrettävyyden puute.
Article 22 of the EU General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR)arguably forbids the data controller from using solely automated processing to make decisions which produce legal effects concerning the data subject or similarly significantly affects the subject. It can be argued that the legislature assumes that solely automated processing of decisions is disadvantageous for the data subject’s legitimate interests. The purpose of this thesis is to investigate the hypothesis that solely automated processing of decisions is in some cases advantageous for the data subject’s legitimate interests, especially economic ones, and human involvement at times disadvantageous. The focus of the research is on situations where the data controller is a private enterprise, and the data subject is a natural person in a customer relationship with the enterprise. The economic impact that human involvement in automated decision-making may have on data subjects will be demonstrated through a thought experiment. In addition, an evaluation framework for determining the “goodness” of human vs algorithm decisions will be established. The scholarly debate surrounding GDPR Article 22 will be discussed and the argument that the subject’s economic interests should be part of the legal consideration for GDPR Article 22 will be established in the literature review. This will be complimented with a comparison of how certain other EU and non-EU legislation have approached legislating automated decision-making, with a particular interest on human involvement. Analysis of available case law connected to GDPR Article 22 will be analyzed for the protection it provides to data subject. The potential negative economic effect for data subjects of human involvement or intervention in automated decision-making will be established based on established economic concepts. The nature of human and algorithmic decision-making will be discussed, reaching the conclusion that the core problem of advanced algorithmic automated decision-making is not caused by lack of human involvement in decision-making but lack of transparency and explicability of the algorithm.


Files in this item

Files Size Format View
Junkkari_Jonni_tutkielma_2022.pdf 526.7Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record