Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Skadestånd vid transport av styckegods till sjöss - ett föråldrat system?

Show simple item record

dc.date.accessioned 2022-12-13T09:40:45Z
dc.date.available 2022-12-13T09:40:45Z
dc.date.issued 2022-12-13
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/43773
dc.title Skadestånd vid transport av styckegods till sjöss - ett föråldrat system? sv
ethesis.faculty Oikeustieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Law en
ethesis.faculty Juridiska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/5a29ad0e-46f3-4834-92a6-4a95699cc1e8
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Karlsson, Helena
dct.issued 2022 und
dct.abstract Avhandlingen behandlar skadestånd vid transport av styckegods till sjöss. Bestämmelser som hänför sig till transportörens skadeståndsansvar finns i sjölagens kapitel 13. Transportören kan undgå skadeståndsansvar ifall en skada beror på så kallat nautiskt fel eller brand. Transportören har dessutom rätt att begränsa sitt ansvar till ett visst, lagstadgat belopp. Dessa bestämmelser avviker från huvudreglerna i finländsk skadeståndsrätt och kan till viss mån vara obekanta för sådana som inte är insatta i sjörätt och transporträtt i allmänhet. Sjörätten är ett rättsområde vars bestämmelser utgörs av internationella konventioner. Den finländska sjölagens bestämmelser är förenliga med Haag-Visbyreglerna, som utformats för över 50 år sedan och vars grund, det vill säga Haagreglerna, utformades för nästan hundra år sedan. Därmed kan man påstå att dessa bestämmelser inte representerar en modern sjörätt, där ansvarsfördelningen mellan parterna är balanserad. Arbetets syfte att granska skadestånd vid transport av styckegods till sjöss och analysera ansvarsfördelningen mellan parterna. Därtill kommer arbetet att svara på frågan om de nuvarande bestämmelserna är föråldrade. Dessutom kommer arbetet att diskutera hur en modern sjörätt kunde utformas samt vilka aspekter som kunde tas i beaktande vid framtida tillämpning av sjörättsliga bestämmelser. Som forskningsmetod i arbetet används den rättsdogmatiska metoden med inslag av rättskritisk och rättskomparativ metod. sv
dct.subject Sjörätt
dct.subject exculpationsansvar
dct.subject sjövärdighet
dct.subject ansvarsbegränsning
dct.subject nautiskt fel
dct.subject principen om normalersättning
dct.subject ansvarsfördelning
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/swe
ethesis.language ruotsi fi
ethesis.language Swedish en
ethesis.language svenska sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:779d2ffb-947c-4c50-8838-36893273874f
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2022-11-16 12:48:38:947
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202212133972
ethesis.facultystudyline Kansainvälinen yksityisoikeus fi
ethesis.facultystudyline Private International Law en
ethesis.facultystudyline Internationell privaträtt sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH_OTM-808
ethesis.mastersdegreeprogram Oikeustieteen maisterin koulutusohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme in Law en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i rättsvetenskap sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH20_001

Files in this item

Files Size Format View
Karlsson_Helena_Magisteravhandling_2022.pdf 619.5Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record