Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Experiences of Nature among University Students

Show full item record

Title: Experiences of Nature among University Students
Author(s): Laakkonen, Hilla
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry
Degree program: Master 's Programme in Forest Sciences
Specialisation: Forest ecology and management
Language: English
Acceptance year: 2022
Abstract:
Tämän työn tarkoitus on tutkia luontokokemusten, ympäristöidentiteetin ja ympäristöhuolen yhteyttä. Tutkimuksessa kyselyyn osallistui asukkaita pääkaupunkiseudun kahden suurimman yliopiston piiriin kuuluvista opiskelija-asunnoista, joita HOAS ja AYY välittävät pääasiassa opiskelijoille. Asuntoloiden 187 asukasta osallistui kyselyyn verkossa. Kysely käsitteli niin luontokokemuksia kuin ympäristöidentiteettiä, myös itsearviota omasta ympäristöhuolesta käsiteltiin. Kaikkiin edellä mainittuihin kohtiin vastataan Likert-asteikolla 1–7. Tutkimuksen aineiston analysoinnissa käytetään sekä laadullisen että määrällisen analyysin menetelmiä, joista ensimmäisessä sovelletaan sisällönanalyysiä ja jälkimmäisessä monimuuttajamenetelmistä erityisesti faktorianalyysiä. Määrällisen analyysin tulokset näyttävät, että HOASin ja AYYn asukkaat kokevat luontoa pääsääntöisesti arjessa, kuten kulkuneuvon ikkunasta maisemia katsellessaan tai ohikulkumatkalla arjen toimintoihin. Laadullisen analyysin tulokset osoittavat, että erikoisemmat luontokokemukset hankintaan vapaa-ajalla, tämän tutkimuksen tuloksien mukaan esimerkiksi veneilemällä ja retkeilemällä. Tulokset esitettiin kolmena eri teemana kokea luontoa. Kaiken kaikkiaan kyselyyn osallistuneet ovat huolissaan ympäristöstä ja heillä on vahva ympäristöidentiteetti. Tämän työn tulokset tukevat Claytonin (2003) teoreettista mallia siten, että ympäristöidentiteetillä ja ympäristöhuolella on yhteys. Tässä tutkimuksessa luontokokemukset ja ympäristöhuoli korreloivat keskenään heikoimmin kuin kumpikin ympäristöidentiteetin kanssa.
This study was conducted with the participation of HOAS and AYY residents at the two biggest Universities in the Helsinki metropolitan area (HMA), Finland. A total of 187 residents took part in an online survey. The aim of the study is to investigate the association between experiences of nature, environmental identity, and environmental concern. This master’s thesis explores how the experiences of nature (EoN) defined by Clayton and others (2017), as well as the environmental identity, determined by Clayton (2003), were associated with environmental concern. The survey consisted of questions about environmental identity and experiences of nature. The self-estimation about the environmental concern was also taken into consideration. The data were analyzed both via quantitative and qualitative methods, so mixed methods were applied in this study. Factor analysis from multivariate methods was conducted as a part of the quantitative analysis. Content analysis with topic modeling was performed as part of the qualitative analysis. Survey results from the quantitative analysis showed that the residents of HOAS and AYY experience nature mostly as integrated into their daily lives and routines. Yet, the qualitative analysis revealed that more complex nature connections were experienced during vacation times such as leisure time activities (e.g., boating and trekking). Also, experiences of nature are themed under three themes using the results of the factor analysis. Overall, the survey participants were very concerned about the environmental crisis, and they showed a very strong environmental identity. The correlation between EoN and environmental concern was the weakest, and there were stronger correlations between environmental identity and EoN or environmental concern. The result of this study supports Clayton’s (2003) theoretical model that there is a connection between environmental identity and environmental concern.
Keyword(s): Experiences of Nature young adults conservation psychology mixed methods


Files in this item

Files Size Format View
Laakkonen_Hilla_ProGradu_2022.pdf 1.326Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record